Amos 5

Profet i singsing sori long ol Israel

Yupela ol Israel, yupela harim dispela singsing bilong man i dai, nau mi mekim long yupela, long wanem, yupela i olsem man i dai pinis. Singsing i olsem,

“Dispela yangpela meri Israel,
em i pundaun pinis
na i no inap kirap bek gen.
Em i slip i stap long graun,
na i no gat wanpela man
inap helpim em na kirapim em.”
God, Bikpela i tok olsem, “Wanpela taun bilong Israel i salim 1,000 soldia i go bilong pait, na 100 soldia tasol i kam bek gen. Na narapela taun i salim 100 soldia i go na 10-pela tasol i kam bek gen.”

Bikpela i bosim olgeta samting na em i laik stretim pasin bilong ol Israel

(Sapta 5.4-15)

Ol Israel i mas kam bek long God na ol bai i kisim laip

Orait Bikpela i tokim ol Israel olsem, “Yupela kam long mi, na bai yupela i kisim laip. Yupela i no ken i go long taun Berseba na mekim lotu. Yupela i no ken traim painim mi long Betel, long wanem, dispela taun bai i bagarap olgeta. Yupela i no ken i go long taun Gilgal na mekim lotu, long wanem, ol manmeri bilong Gilgal bai i go kalabus long narapela ples.”

Yupela i mas i go long Bikpela, na bai yupela i kisim laip. Tasol sapos yupela i no go long em, orait em bai i kam daun olsem paia na kukim ol lain bilong yupela Israel. Na dispela paia bai i kukim ol Betel. Na i no gat wanpela man inap long mekim i dai dispela paia.

Ol man bilong mekim pasin nogut, ol bai i bagarap

Yupela ol man bilong paulim kot, na yupela ol man bilong daunim stretpela pasin, bai yupela i bagarap olgeta.

Bikpela i gat strong bilong mekim olgeta samting

na bilong mekim save long ol manmeri

(Amos 1.2 na 4.13 na 9.5-6)

God a  i bin mekim kamap ol sta
na olgeta samting i lait i stap antap.
Em i save mekim tudak i kamap tulait
na mekim tulait i kamap tudak.
Em i save singautim solwara i kam
na em i kapsaitim antap long graun.
Em i save bagarapim
ol strongpela man
na ol strongpela haus bilong ol.
God i mekim olgeta dispela samting,
na nem bilong en i olsem,
Bikpela.

Amos i tokim ol Israel long ol kain kain pasin ol i mekim

10 Taim ol stretpela man i kamap long kot na i mekim tok tru na krosim ol man i save mekim pasin nogut, orait yupela i no save laikim ol dispela stretpela man. 11 Yupela b  i save pulim ol samting bilong ol rabisman na yupela i save stilim kaikai bilong ol. Yupela i bin wokim ol gutpela haus ston, tasol bai yupela i no ken i stap long ol dispela haus. Na yupela i bin planim ol gutpela gaden wain, tasol bai yupela i no inap dring wain bilong ol dispela gaden. 12 Mi save ol sin bilong yupela i nogut tru, na mi save ol rong bilong yupela i planti tumas. Yupela i save mekim nogut long ol gutpela man. Yupela i save larim ol man nogut i givim mani long yupela bilong grisim yupela long paulim kot bai ol rabisman i no ken win.

13 Long taim ol manmeri i save mekim ol dispela kain pasin nogut, mobeta yupela man i gat save yupela i mas pasim maus tasol na yupela i no mekim wanpela tok long ol.

Bihainim gutpela pasin tasol na God bai i stap wantaim yupela

14 Yupela i mas bihainim gutpela pasin, na yupela i no ken bihainim pasin nogut. Olsem na bai yupela i ken sindaun gut. Yupela i save tok, God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i save stap wantaim yupela. Sapos yupela i mekim ol dispela gutpela pasin, orait tru tumas, bai God inap i stap wantaim yupela. 15 Lusim c  pasin nogut, na bihainim gutpela pasin tasol. Yupela i mas mekim stretpela kot tasol. Sapos yupela i mekim olsem, ating Bikpela bai i sori long liklik lain bilong yupela i stap yet.

Bikpela bai i mekim save long ol Israel

(Sapta 5.16—9.15)

Ol Israel bai i krai sori

16 Tasol yupela i save mekim ol dispela pasin nogut, olsem na Bikpela bilong mi, em God I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem, “Bai mi kam mekim save long yupela. Olsem na bai yupela i krai strong tru long ol rot bilong taun. Na bai ol i singautim ol manmeri i stap ausait long taun, long kam na helpim ol man i save tumas long mekim singsing sori long ol man i dai pinis. Na ol man i stap long ol gaden wain bai ol i krai nogut tru.” Bikpela i tok pinis.

Ol pasin bilong lotu i no inap helpim ol Israel

18 Yupela olgeta i laikim tumas bai De bilong Bikpela i mas kamap hariap. Tasol sori tumas long yupela. Wanem gutpela samting bai yupela i kisim long dispela De? Yupela i ting bai em i de bilong tulait, a? Nogat tru. Em i de bilong tudak tasol. 19 Dispela De bai i kamap olsem wanpela man i laik ranawe long laion na em i go bungim wanpela bikpela bea, na bea i kaikai em. Na dispela De bai i kamap olsem wanpela man i go insait long haus bilong en na i putim han long banis, tasol snek i stap long banis na i kaikaim em. 20 Long De bilong Bikpela, bikpela tudak tasol bai i kamap. Bai tulait i no inap kamap. Nogat tru.

21 Bikpela e  i tok olsem, “Mi no amamas long ol bikpela de bilong lotu bilong yupela, na mi no laikim ol tru. 22 Taim yupela i bringim ol ofa bilong kukim olgeta na yupela i bringim wit bilong mekim ofa, bai mi no ken kisim. Yupela i save givim kaikai long ol bulmakau na ol i kamap patpela. Na yupela i save bringim ol dispela bulmakau i kam long mi olsem ofa bilong tenkyu. Tasol mi no ken kisim ol dispela ofa. Nogat tru. 23 Yupela i no ken singsing moa. Na yupela i no ken paitim ol gita samting. Mi les long harim. 24 Tasol mi laik bai yupela i mas mekim ol gutpela na stretpela pasin na dispela pasin i mas i stap oltaim, olsem wanpela bikpela wara i no save drai.

25 “Yupela f  ol Israel, long 40 yia mi bin wokabaut wantaim yupela long ples wesan nating na mi no bin askim yupela long mekim ol kain kain ofa long mi. 26 Tasol nau yupela i lusim mi pinis na yupela i save lotu long dispela tupela piksa bilong ol rabis god yupela yet i bin wokim, na yupela i kolim narapela long King Sakut na narapela long sta Kaiwan.
5.26-27Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
Orait taim mi salim yupela i go kalabus long wanpela kantri i stap long hapsait bilong taun Damaskus, yupela i mas karim ol dispela god i go wantaim. Mi Bikpela, mi tok olsem. Nem bilong mi, em i olsem, God I Gat Olgeta Strong.”

Copyright information for `TPI