Amos 9

Bikpela i kotim ol Israel

Mi lukim Bikpela i sanap klostu long alta i stap long haus bilong en. Na em i tok olsem, “Paitim het bilong ol longpela pos bilong haus bilong mi, bai olgeta hap bilong veranda i guria. Brukim ol pos na larim ol i pundaun antap long het bilong ol manmeri na kilim ol i dai.
9.1Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
Na ol lain i no dai yet bai mi salim ol birua i kam kilim ol i dai. I no gat wanpela inap ranawe na i stap gut. Nogat tru.
Maski b  sapos sampela man i laik ranawe long mi na wokim hul i go daun long ples bilong ol man i dai pinis, bai mi holimpas ol. Na maski sapos ol i go antap long heven, bai mi pulim ol i kam daun. Na c  sapos ol i go hait antap long maunten Karmel, bai mi painim ol na holimpas ol. Na sapos ol i go hait daunbilo tru long as bilong solwara, bai mi tokim traipela snek masalai bilong solwara long kaikaim ol. Na sapos ol birua i kisim ol i go bilong kalabusim ol, bai mi tokim ol birua long kilim ol i dai. Mi laik pinisim ol tru. Mi no laik helpim ol.”

Bikpela i gat strong bilong mekim save long ol manmeri na bilong mekim olgeta samting

(Amos 1.2 na 4.13 na 5.8-9)

God, Bikpela I Gat Olgeta Strong,
em i putim han long graun
na graun i guria.
Na olgeta manmeri i stap long graun,
ol bai i bel hevi na i krai.
Graun long olgeta hap
bai i kalap i go antap
na bai i pundaun gen,
olsem tait i mekim wara Nail i solap
na bihain em i slek gen.
Bikpela i wokim lata bilong en
long heven,
na em i putim skai
antap long graun
olsem raunpela het bilong haus.
Em i save singautim solwara i kam,
na em i kapsaitim antap long graun.
God wanpela tasol
i mekim ol dispela samting,
na nem bilong en i olsem,
Bikpela.

God i lukautim olgeta lain manmeri

Orait Bikpela i tok olsem, “Yupela Israel, mi save lukautim gut ol Itiopia tu, olsem mi save lukautim yupela. Mi bin kisim ol Filistia long ples Krit na bringim ol i kam, na mi kisim ol Siria long kantri Kir, na bringim ol i kam olsem mi bin kisim yupela long Isip na bringim yupela i kam. Mi God, Bikpela mi wok long lukim gut pasin bilong yupela manmeri bilong Israel, long wanem, sin i pulap tru long yupela. Olsem na bai mi bagarapim yupela na pinisim yupela tru. Bai mi larim sampela lain bilong Jekop tasol i stap. Mi no ken bagarapim olgeta.

“Bai mi tok tasol, na bai mi skelim ol Israel, olsem ol man i save skelim rais long waia bilong rausim pipia. Na ol man nogut bilong Israel bai i pundaun namel long ol arapela kantri olsem pipia bilong rais. 10 Ol dispela man nogut i save tok olsem, ‘Bai God i no larim wanpela samting i bagarapim mipela.’ Tasol bai mi larim ol birua i kilim ol i dai.”

God bai i mekim kantri Israel i kamap gutpela gen

11 Bikpela d  i tok olsem, “Bihain wanpela taim bai i kamap na bai mi kirapim wanpela king bilong lain bilong Devit. Nau kantri bilong dispela lain i olsem wanpela haus i pundaun pinis na i bagarap i stap. Orait bihain bai mi wokim dispela haus gen na bai mi stretim bek ol banis na bai haus i kamap gutpela olsem bipo. 12 Na bai ol Israel i pait na kisim olgeta hap graun i stap yet long kantri Idom, na bai ol i kisim gen olgeta arapela kantri mi makim ol pinis bilong mi yet.” Dispela em i tok bilong Bikpela, na em bai i mekim olsem em i tok.

13 Bikpela e  i tok olsem, “Wanpela taim bai i kamap, na bai ol kaikai i kamap kwiktaim tumas, na i karim planti moa, na ol man i no inap kisim olgeta. Na ol diwai wain bai i kamap kwiktaim tumas na karim planti kaikai moa, na ol man bilong wokim wain i no inap pinisim. Na bai ol manmeri i gat planti switpela wain, olsem ol wara i pulap long ol maunten na i ran i go daun. 14 Bai f  mi bringim ol manmeri bilong mi i go bek long as ples bilong ol. Na bai ol i wokim gen ol taun i bagarap pinis na bai ol i sindaun gen long ol. Na bai ol i planim gen ol diwai wain na wokim wain bilong dring. Na bai ol i wokim ol gaden na kisim kaikai long ol. 15 Bai g  mi larim ol manmeri bilong mi i sindaun gut long dispela graun mi bin givim ol, na bai i no gat wanpela man inap long rausim ol gen.” God, Bikpela bilong yumi, em i tok pinis.

Copyright information for `TPI