Bel 1:1

Daniel i save long trik bilong ol pris bilong Bel

Taim King Astiages i dai pinis, Sairus bilong kantri Persia i kamap king.
Copyright information for `TPI