Ephesians 1

Long Krais God i mekim yumi i kamap ol nupela manmeri

(Sapta 1-3)

Mi a  Pol, mi aposel bilong Krais Jisas. Long laik bilong em yet God i makim mi olsem aposel. Mi raitim dispela pas long yupela ol manmeri bilong God i stap long taun Efesus na i bihainim tru Krais Jisas. God b  Papa bilong yumi, wantaim Bikpela Jisas Krais, i ken marimari long yupela na mekim bel bilong yupela i stap isi.

Long Krais God i givim yumi olgeta gutpela samting bilong heven

Yumi c  litimapim nem bilong God, em i God na Papa bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais. Long Krais em i bin givim yumi olgeta gutpela samting bilong heven, bilong helpim spirit bilong yumi. Taim d  God i no mekim graun i kamap yet, na em i makim yumi pinis long pas wantaim Krais, bai yumi ken i stap holi. Bai yumi ken i stap stretpela manmeri na i no gat asua long ai bilong en. Bipo e  yet em i laikim yumi tumas, na em i makim yumi bilong kamap pikinini bilong em yet long wok Jisas Krais bai i mekim bilong kisim bek yumi. Long laik bilong em yet God i mekim olsem. Long f  nem bilong dispela Pikinini em i laikim tumas, God i bin marimari moa yet long yumi. Olsem na yumi mas ting long dispela bikpela marimari bilong em na yumi mas litimapim nem bilong God.

Marimari g  bilong God em i pulap tru. Krais i dai pinis bilong baim bek yumi, na long blut bilong en, God i lusim olgeta sin bilong yumi. God i kapsaitim marimari bilong en moa yet long yumi, na em i givim olgeta kain save wantaim gutpela tingting long yumi. Bipo h  God i tingting pinis long dispela samting em i laik mekim long wok bilong Krais. Tasol dispela tingting bilong en i bin i stap hait, na nau em i soim yumi pinis dispela tingting bilong en. 10 Dispela i  samting em i laik mekim em i olsem. Em i laik stiaim olgeta samting i go i go, na long dispela taim em i makim pinis, em bai i bungim olgeta samting long Krais, ol samting bilong heven na bilong graun tu. Na Krais i ken i stap het bilong olgeta samting.

11 God j  i save bihainim laik na tingting bilong em yet na mekim olgeta samting i kamap, na long laik bilong em, bipo yet em i makim mipela Juda bilong pas wantaim Krais na kamap lain manmeri tru bilong God. 12 Mipela Juda, mipela ol namba wan lain i bin bilip long Krais na bihainim em, na God i makim mipela bilong tingting oltaim long bikpela lait na strong bilong em na litimapim nem bilong em.

13 Na k  yupela ol manmeri bilong ol arapela lain, yupela tu i harim pinis tok tru, em dispela gutnius bilong God i kisim bek yupela. Na yupela i bilip pinis long Krais. Olsem na yupela i pas wantaim Krais, na God i bihainim promis em i bin mekim bipo na em i givim Holi Spirit long yupela, olsem mak bilong yupela i stap lain manmeri bilong em stret. 14 Yumi l  kisim Holi Spirit pinis, olsem na yumi save, bihain yumi bai kisim tu olgeta arapela gutpela samting God i bin promis long givim long ol manmeri bilong en. Yumi wet long kisim ol dispela samting long taim God i kisim bek yumi na yumi stap fri tru wantaim em. Na yumi bai tingting long ol dispela strongpela wok em i bin mekim na yumi bai litimapim biknem bilong en.

Pol i prea long God i ken givim save long ol Efesus

15 Mi m  harim tok long yupela i bilip tru long Bikpela Jisas, na yupela i save givim bel bilong yupela long olgeta manmeri bilong God. 16 Olsem n  na taim mi mekim prea, oltaim mi save tingting long yupela na tenkyu long God. Na mi save prea 17 long o  God bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais, em Papa i stap nambawan tru wantaim bikpela lait na strong bilong en, em i ken givim gutpela tingting long yupela na mekim yupela i save gut long as bilong tok bilong em, bai yupela i ken save gut long em yet. 18 Mi p  laik bai em i givim lait long tingting bilong yupela, bai yupela i ken save gut long ol dispela samting em i singautim yupela bilong kisim, em ol samting yupela i wetim i stap. Olsem bai yupela i save long ol dispela gutpela gutpela samting God i bin makim bilong yumi ol manmeri bilong em. 19 Na q  bai yupela i ken save olsem, dispela strong bilong God oltaim em i wok long helpim yumi ol manmeri i bilip long em, em i bikpela moa moa yet. Yumi no inap tru long skelim strong bilong en. Na dispela bikpela strong bilong God i save wok long yumi, 20 em r  tasol bipo i bin wok long Krais. Krais i dai pinis, na long dispela bikpela strong bilong God, God i kirapim em na i bringim em i go sindaun long han sut bilong em long heven. 21 Olsem s  na Krais i stap antap tru long olgeta kain strongpela spirit, na long olgeta hetman na long olgeta gavman, na long olgeta samting i gat strong. Em i stap antap long olgeta man i gat nem nau long dispela taim, na long taim bihain tu. 22 God t, u  i bin putim olgeta samting i stap aninit long Krais, na i mekim em i stap het tru bilong olgeta samting, na long dispela pasin em i stap het bilong sios. 23 Sios v  em i bodi bilong Krais. Krais em i stap insait long olgeta samting na i pulapim ol tru, na em i pulap olgeta long sios bilong en.

Copyright information for `TPI