Galatians 6

Wanem kain kaikai yu planim, dispela kain tasol bai yu kisim

Ol a  brata, sapos yupela i save olsem wanpela bilong yupela i bin mekim sin, orait yupela man i bihainim Holi Spirit, yupela i mas mekim pasin isi long dispela man na helpim em long stretim pasin bilong em. Tasol yupela i mas lukaut gut long yupela yet. Nogut Satan i traim yupela na yupela tu i pundaun long sin. Yupela b  i mas helpim ol arapela long karim hevi bilong ol. Long dispela pasin bai yupela inapim tru lo bilong Krais. Sapos c  wanpela man i ting em i gat nem, tasol em i no gat nem, orait dispela man i giamanim em yet. Olgeta d  man i mas skelim wok bilong ol yet, em i gutpela o nogat. Man i mekim olsem, em i ken amamas long pasin em yet i mekim na em i no mas skelim pasin bilong en wantaim pasin bilong narapela man, long e  wanem, olgeta man wan wan bai i karim hevi bilong pasin ol yet i mekim.

Man f  i skul long tok bilong God, em i ken givim sampela bilong olgeta gutpela samting bilong en i go long man i skulim em.

Nogut g  yupela i giamanim yupela yet na yupela i ting yupelainap long trikim God. Yupela bai i no inap tru. Yu planim pikinini bilong wanem kain kaikai, em dispela kain kaikai tasol bai i kamap long gaden bilong yu. Sapos h  wanpela man i bihainim ol laik bilong olpela bel bilong em yet, orait dispela pasin bilong olpela bel bai i kamapim kaikai nogut na em bai i bagarap olgeta. Tasol sapos em i bihainim pasin bilong Holi Spirit, orait Holi Spirit bai i kamapim laip long dispela man na em bai i stap gut oltaim oltaim. Olsem i  na yumi no ken les long mekim gutpela pasin. Sapos yumi no slek long mekim wok, orait long taim bilong kisim kaikai yumi bai kisim gutpela kaikai tru. 10 Olsem j  na wanem taim yumi inap mekim gutpela pasin long ol arapela, yumi mas mekim. Na yumi mas strong tru long mekim gutpela pasin long ol arapela manmeri i bilip long Bikpela.

Pol i amamas long diwai kros bilong Krais

11 Dispela hap tok em mi yet mi raitim. Lukim ol dispela bikpela leta mi wokim bilong raitim tok.
(6.11)Lukim tok i stap long 1 Korin 16.21.
12 Harim. l  Ol dispela man i strong tumas long katim skin bilong yupela, ol i mekim olsem, long wanem, ol i laik kisim biknem long ai bilong ol arapela man. Ol i save pret na ting olsem, “Nogut ol arapela man i save olsem yumi bilip long diwai kros bilong Krais, na ol i laik mekim nogut long yumi.” 13 Ol man i kisim pinis dispela mak bilong ol Juda, ol yet i no save bihainim gut lo. Tasol ol i laik katim skin bilong yupela, bai ol i ken kisim biknem long dispela samting ol i bin mekim long skin bilong yupela. 14 Tasol m  mi no inap litimapim nem bilong mi yet o bilong wanpela man. Nogat. Mi bai litimapim nem bilong Jisas Krais tasol. Em i dai pinis long diwai kros, na mi amamas long dispela tasol. Long wok Krais i bin mekim long diwai kros, pasin bilong dispela graun em i dai pinis long tingting bilong mi, na i olsem mi yet mi dai pinis long diwai kros na mi no inap bihainim moa ol pasin bilong graun. 15 Nau n  pasin bilong katim skin em i samting nating, na pasin bilong man i no katim skin, em tu i samting nating. God i mekim yumi i kamap nupela manmeri, na dispela tasol em i samting tru. 16 God i ken marimari long olgeta manmeri i save holim dispela tingting na bihainim, na em i ken mekim bel bilong ol i stap isi. Ol dispela manmeri ol i lain Israel tru bilong God.

17 Mi o  no laik bai wanpela man i givim hevi moa long mi. Nogat. Ol man i bin paitim mi, na ol dispela mak i stap pinis long bodi bilong mi, ol i soim olsem mi wokman tru bilong Jisas.

18 Ol brata, marimari bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais em i ken i stap wantaim spirit bilong yupela wan wan. I tru.

Copyright information for `TPI