Hosea 11

Ol manmeri i bikhet long God, tasol em i laikim ol yet

Bikpela a  i skruim tok olsem, “Taim ol Israel i olsem liklik pikinini yet mi laikim ol tru, na mi singautim dispela pikinini long lusim Isip na i kam, na i stap pikinini bilong mi. Planti taim ol i bin singautim ol long kam bihainim mi. Tasol oltaim ol i givim baksait long ol man i bin singautim ol. Ol manmeri bilong mi i bin mekim ofa long giaman god Bal. Ol i mekim ofa bilong kamapim smok i gat gutpela smel long ol giaman god. Mi b  yet mi bin lainim ol Israel, olsem papa i lainim pikinini long wokabaut. Na mi karim ol long han bilong mi. Mi bin lukautim ol gut, tasol ol i no ting mi yet mi mekim dispela wok. Mi c  sori long ol na mi laikim ol tumas, na mi kisim ol i kam long mi. Mi kisim ol na mekim gut long ol, na givim kaikai long ol.

“Tasol ol i no laik kam bek long mi. Olsem na bai ol i mas i go bek long Isip, o ol Asiria i ken bosim ol. Bikpela pait bai i kamap na bai ol birua i brukim bikpela dua bilong banis bilong taun na ol bai i ran i go pait insait long taun. Dispela pait bai i pinisim ol manmeri bilong mi, long wanem, ol i bihainim laik bilong ol yet. Oltaim ol i wok long givim baksait long mi, olsem na ol i no inap abrusim pe nogut mi laik givim ol. Bikpela hevi bai i stap long ol na bai ol i krai nogut. Na i no gat wanpela man bai i rausim dispela hevi.

“Yupela d  Israel, bai mi no inap lusim yupela, na mi no inap ranawe long yupela. Na mi no inap pinisim yupela tru olsem mi bin pinisim taun Atma na Seboim. Mi no inap bagarapim yupela olgeta, long wanem, mi laikim yupela tumas. Mi e  belhat long yupela, tasol mi no inap mekim save long yupela. Na mi no inap bagarapim yupela gen. Pasin bilong mi i no olsem pasin bilong man. Mi God na mi gat narakain pasin tru, tasol mi stap wantaim yupela. Mi kros, tasol bai mi no inap bagarapim yupela.

10 “Bai mi singaut strong long ol birua bilong ol manmeri bilong mi, olsem laion i singaut, na bai mi pretim ol. Na ol manmeri bilong mi bai i lusim hap san i go daun na hariap i kam bihainim mi. 11 Bai ol i lusim Isip na Asiria na i kam hariap olsem ol pisin i flai. Na bai mi bringim ol i kam long as ples bilong ol gen. Mi Bikpela, mi tok pinis.”

Ol Israel na ol Juda i lusim God

12 Bikpela i tok moa olsem, “Ol manmeri bilong Israel i tok giaman long mi planti taim tumas. Tasol ol Juda i stap strong aninit long mi, God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta.
11.12Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.


Copyright information for `TPI