Hosea 9

God bai i mekim save long ol Israel

Ol Israel, yupela i mas lusim pasin bilong amamas olsem ol haiden long taim yupela i mekim ol bikpela kaikai na lotu. Yupela i givim baksait pinis long God bilong yupela na yupela i no bihainim em. Long olgeta hap, yupela i save mekim lotu long giaman god Bal olsem meri bilong rot i pamuk nabaut. Na yupela i ting Bal i mekim gaden bilong yupela i karim planti kaikai olsem pe bilong pasin pamuk. Tasol liklik taim bai yupela i sot long kaikai na wel bilong oliv na bai yupela i no gat wain. Na bai yupela Israel i no inap moa i stap long graun bilong Bikpela. Na bai yupela i mas i go kalabus gen long Isip, na go kalabus long Asiria tu. Na long ol dispela ples bai yupela i kaikai ol samting God i bin tambuim. Taim yupela i stap long kantri bilong ol arapela lain, bai yupela i no inap givim wain na abus samting olsem ofa long Bikpela. Na kaikai bilong yupela bai i mekim yupela i kamap doti long ai bilong God, olsem dispela kaikai ol man i save kaikai long taim ol i krai long man i dai pinis, na ol i kamap doti long en. Na dispela kaikai bai yupela i kisim bilong pulapim bel tasol. Bai yupela i no inap kisim wanpela hap bilong dispela kaikai i go long haus bilong Bikpela bilong mekim ofa. Nogat tru. Na long taim bilong bikpela de bilong God, bai yupela i mekim wanem samting? I no gat rot. Bihain bikpela trabel bai i kamap na yupela bai i ranawe i go nabaut. Na bai ol Isip i kam bungim yupela na karim yupela i go kalabus long Isip. Na yupela bai i stap inap long yupela i dai na bai ol i planim yupela long Memfis, bikpela taun bilong ol. Yupela i no inap i kam bek long ples. Nogat. Olsem na ol haus na ol mani silva na ol gutpela samting bilong yupela bai i stap nating na bikbus bai i kamap na karamapim olgeta.

Taim a  i kamap pinis bilong God i laik mekim save long yupela. Na bai yupela i kisim pe nogut bilong ol pasin nogut yupela i bin mekim. Taim dispela samting i kamap, bai yupela Israel i save, em pe nogut nau. Yupela i save tok long mi, “Dispela profet em i longlong. Dispela man i gat spirit bilong God, em i kranki man.” Yupela manmeri i no laik tru long mi, long wanem, sin bilong yupela i bikpela moa. God yet i salim mi i kam olsem profet bilong givim strongpela tok long yupela ol manmeri bilong en. Tasol long olgeta hap mi wokabaut long en, yupela i laik pasim mi olsem yupela i save pasim pisin long umben. Yupela i save birua long mi long graun bilong God yet. Yupela i save mekim pasin nogut oltaim, olsem bipo ol tumbuna bilong yupela i bin mekim long taun Gibea. Olsem na God bai i tingim sin bilong yupela na bai em i mekim save tru long yupela.

Sin bilong Israel na pe nogut bilong sin

10 Bikpela c  i tok olsem, “Pastaim tru mi lukim yupela Israel, na yupela i samting tru, olsem diwai wain i kamap long ples drai na i karim kaikai. Dispela ol tumbuna bilong yupela ol i olsem namba wan lain pikinini bilong diwai fik i mau. Tasol bihain, taim ol i kamap long maunten Peor, na ol i lotu long giaman god Bal namba wan taim, ol i laikim tumas dispela giaman god na ol i kamap nogut tru olsem Bal yet. 11 Strong bilong Israel bai i go pinis olsem pisin i flai i go. Na bai ol meri i no inap i gat bel na karim pikinini. 12 Tasol sapos sampela i gat pikinini, bai mi kilim ol dispela pikinini, na mi no ken larim wanpela i stap. Taim mi lusim ol manmeri, ol kain kain samting nogut bai i kamap long ol.”

13 Na Hosea i tok, “Bikpela, pastaim taun Tair i bin i stap gut tru, tasol mi lukim ol birua i kam na bagarapim. Na wankain pasin bai i kamap long kantri Israel. Ol birua bai i kam na kilim ol lain pikinini bilong en. 14 Olsem na bai mi askim yu long yu mekim wanem long ol Israel? Ating yu no ken larim ol meri i karim pikinini. Na ol meri i gat liklik pikinini bai yu mekim susu bilong ol i drai na ol i no inap givim susu long ol pikinini.”

15 Na Bikpela i tok moa, “Bipo ol i stap long Gilgal na ol i stat long mekim ol dispela pasin nogut, na long dispela taim tasol mi tu mi stat long belhat long ol. Ol manmeri i mekim planti sin pinis na olgeta lida bilong ol tu i save sakim tok bilong mi. Olsem na bai mi rausim ol long graun bilong mi, na bai mi no ken laikim ol moa. 16 Ol Israel i no inap karim pikinini, ol bai i olsem wanpela diwai ol rop bilong en i drai pinis na i no inap karim kaikai. Tasol sapos sampela i karim pikinini, bai mi kilim ol dispela pikinini ol i laikim tumas.”

Hosea i tok God bai i mekim save long ol Israel

17 Dispela God mi wok long en bai i givim baksait long ol manmeri bilong en, long wanem, ol i no bihainim tok bilong en. Na bai ol i stap tripman long ol arapela kantri.

Copyright information for `TPI