Isaiah 1

Aisaia i autim tok bilong God long ol manmeri bilong Juda na Jerusalem

(Sapta 1-12)

Dispela a  buk i gat tok bilong Aisaia, pikinini bilong Emos. Long ol samting olsem driman, Bikpela i bin givim tok bilong em long Aisaia, bilong Aisaia i ken autim long ol manmeri bilong Juda na Jerusalem. Aisaia i bin autim dispela tok long taim Usia na Jotam na Ahas na Hesekia i stap king bilong kantri Juda.

Bikpela i tok kros long ol manmeri bilong en

Bikpela b  i tok olsem, “Skai, yu putim yau, na graun, yu tu yu harim. Ol pikinini mi bin was long ol na ol i kamap bikpela, nau ol i sakim tok bilong mi. Ol c  bulmakau i save long papa bilong ol, na ol donki i save long ples papa bilong ol i save givim kaikai long ol. Tasol ol manmeri bilong mi, em ol Israel, i no gat save. Save bilong ol bulmakau na donki i winim save bilong ol.”

Yupela ol manmeri i nogut tru na pasin bilong yupela tu i nogut. Oltaim yupela i save mekim sin. Sin bilong yupela i pulim yupela i go daun. Yupela Israel i lusim pinis Bikpela bilong yupela, em God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta, na yupela i givim baksait long em. Bilong wanem na yupela i sakim yet tok bilong God? Yupela i no les long kisim pen oltaim, a? Israel, yu olsem wanpela man ol i bin paitim nogut tru, na bodi bilong en i bagarap olgeta na i no gat strong moa. Ol sua i pulap long het bilong en. Ol sua i karamapim het bilong en i go daun inap long lek bilong en, na i no gat wanpela hap i stap nating. Ol kain kain sua i pulap long skin bilong en, na skin i solap nabaut. Ol i no bin klinim na pasim ol sua bilong en. Na ol i no bin putim marasin liklik.

Ol birua i bagarapim pinis kantri bilong yupela, na ol i kukim ol taun bilong yupela. Taim yupela i lukluk i stap, ol i kisim olgeta kaikai long ol gaden bilong yupela. Ol man bilong narapela ples i bagarapim olgeta samting long kantri bilong yupela na graun i stap nating. Tarangu, taun Jerusalem wanpela tasol ol i lusim. Em i stap wanpis na i no gat strong. Em i stap olsem giaman haus ol man i wokim insait long gaden. Em i stap olsem wanpela taun ol birua i banisim pinis. Sapos d  Bikpela I Gat Olgeta Strong i no bin larim sampela bilong yumi i stap, orait tru tumas, bai yumi i bagarap pinis, olsem bipo tru taun Sodom na taun Gomora i bin bagarap.

10 Yupela ol hetman na ol manmeri bilong Jerusalem, yupela i wankain olsem ol dispela man nogut bipo i bin i stap long Sodom na Gomora. Nau yupela i mas putim gut yau long tok bilong God, Bikpela bilong yumi. Harim gut tok em i laik givim long yupela.

11 Bikpela e, f  i tok olsem, “Yupela i ting mi laikim ol kain kain ofa yupela i save mekim long mi, a? Nogat tru. Mi les pinis long ol sipsip yupela i save bringim olsem ofa bilong paia i kukim olgeta, na mi no laikim moa ol gris bilong ol gutpela patpela abus bilong yupela. Mi inap pinis long blut bilong ol bulmakau man na bilong ol pikinini sipsip na bilong ol meme man. 12 Taim yupela i kam bilong lotu, yupela i no save wokabaut isi na i kam insait long banis bilong mi. Nogat. Yupela i save kam bilong raun nating na mekim planti nois. 13 Yupela g  i no ken hatwok nating na bringim ol ofa long mi. Long wanem, mi les pinis long ol ofa bilong yupela. Na smel bilong paura yupela i save kukim i kamapim smel nogut tasol long nus bilong mi. Mi no laik lukim moa ol lotu bilong nupela mun na bilong de Sabat na ol arapela lotu yupela i save mekim. Long wanem, sin bilong yupela i bagarapim olgeta lotu bilong yupela. 14 Mi no laikim tru ol lotu bilong nupela mun na ol arapela de yupela i save makim bilong lotu. Dispela olgeta samting i givim hevi long mi, na mi no inap long karim.

15 “Taim h  yupela i apim han na prea long mi, bai mi no ken lukim yupela. Maski yupela i prea planti taim, bai mi pasim yau bilong mi. Long wanem, blut bilong ol man yupela i bin kilim, em i pas yet long ol han bilong yupela. 16 Mi lukim yupela i nogut tru. Yupela go waswas, na klinim yupela yet na rausim olgeta pasin nogut i pas long yupela. Na no ken mekim sin gen. 17 Kisim save long mekim gutpela na stretpela pasin, na wok strong long mekim dispela kain pasin i win. Givim gutpela tingting long ol man i save daunim ol arapela. Lukautim gut ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis, na mekim gut long ol meri, man bilong ol i dai pinis. Na sapos ol man i mekim nogut long ol, orait yupela i mas helpim ol.

18 “Harim. i  Bai yumi mas bung na stretim tok. Maski yupela i gat planti sin, na yupela i stap olsem waitpela laplap em retpela pen i bagarapim pinis, mi Bikpela, mi tok, bai yupela inap kamap waitpela gen olsem ais, na olsem waitpela gras bilong sipsip. 19 Sapos yupela i bihainim dispela tingting bilong mi, sindaun bilong yupela bai i gutpela na bai yupela i kaikai ol gutpela samting i save kamap long ol gaden bilong yupela. 20 Tasol sapos yupela i no laik na yupela i sakim tok bilong mi, orait bai ol birua i kam kilim yupela i dai. Mi Bikpela, mi tok pinis.”

Bikpela i laik stretim pasin bilong Jerusalem

21 Taun Jerusalem, bipo yu save bihainim tok bilong mi, tasol nau yu kamap olsem wanpela pamukmeri. Yu bin pulap long ol man i save mekim gutpela na stretpela pasin, tasol nau yu pulap long ol man bilong kilim man i dai. 22 Bipo yu olsem gutpela silva, tasol nau yu olsem kapa i ros pinis. Bipo yu olsem wain i swit tru, tasol nau yu olsem wara nating. 23 Jerusalem, ol lida na ol bikman bilong yu, ol i man bilong sakim tok na ol i pren bilong ol stilman. Oltaim ol i save laikim tumas long helpim ol man i grisim ol long mani samting. Na long taim ol i harim kot, ol i no save helpim ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis, na tu ol i no save putim yau gut na stretim wari bilong ol meri, man bilong ol i dai pinis.

24 Olsem na Jerusalem, harim nau ol tok bilong God, Bikpela I Gat Olgeta Strong. Dispela strongpela God bilong Israel, em i tok olsem, “Mi Bikpela, mi bai bekim pe nogut long dispela ol birua bilong mi, na bai ol i no givim hevi long mi moa. 25 Jerusalem, mi laik kirapim strongpela wok bilong stretim pasin nogut bilong yu. Bai mi kukim yu long hatpela paia, olsem ol man i save kukim silva bilong rausim ol pipia i pas long en. 26 Na bai mi kamapim gen ol gutpela lida na ol stretpela man bilong harim kot, olsem ol lain i bin i stap long yu bipo. Na bai ol man i kolim yu olsem, Taun I Gat Stretpela Pasin, na Taun Bilong Bihainim Tok Bilong God.”

27 Bikpela bai i skelim Jerusalem gut long stretpela pasin na kisim bek em. Long dispela stretpela pasin tasol, em bai i kisim bek ol manmeri bilong Jerusalem, em ol manmeri i tanim bel na i sori long ol sin ol i bin mekim. 28 Tasol ol manmeri i save sakim tok na mekim sin na givim baksait long Bikpela, bai em i bagarapim ol na pinisim olgeta.

29 Yupela i bin lotu long ol bikpela diwai na wokim ol gaden na tambuim ol bilong ol i stap ples bilong lotu. Tasol yupela bai i sori long ol dispela pasin, na sem moa yet. 30 Bai yupela i dai olsem bikpela diwai i save drai na i dai, na bai yupela i bagarap olsem gaden i no gat wara. 31 Ol gras i drai pinis i save paia wantu tasol, na wankain pasin bai i kamap long ol strongpela man. Ol pasin nogut bilong ol bai i bagarapim ol wantu tasol, na bai i no gat man inap long helpim ol long dispela taim.

Copyright information for `TPI