James 5

Ol man i gat planti samting ol bai i kisim pe nogut

Nau a  mi gat tok long yupela ol manmeri i gat planti samting. Yupela i mas tingting long ol bikpela hevi i laik kamap long yupela, na yupela i mas krai na singaut nogut. Olgeta b, c  kago na bilas bilong yupela, ol i sting pinis. Na olgeta laplap samting bilong yupela, ol binatang i kaikai pinis. Gol wantaim silva bilong yupela, ol i ros pinis, na dispela ros bai i mekim ol sin bilong yupela i kamap ples klia, na em bai i kukim bodi bilong yupela olsem paia.
5.3Long taim God i skelim pasin bilong ol manmeri, em bai i lukim ol dispela manmeri i no gat wanpela gutpela samting i stap long ol. Nogat. Ol bai i holim ol samting bilong bagarap tasol, na dispela bai i soim olsem, ol i no bin mekim ol gutpela pasin long taim ol i stap long graun. Na dispela tok bilong paia, em i tok long pe nogut ol bai i kisim.
Las de klostu i laik kamap, na yupela i bin bungim nating ol dispela planti kago na mani samting bilong yupela.
Harim e  gut. Ol wokboi i bin kamautim kaikai long ol gaden bilong yupela, na yupela i bin giamanim ol na pasim hap pe bilong ol. Na dispela pe yupela i bin pasim, em i singaut long God i mas bekim pasin nogut bilong yupela. Na singaut bilong ol dispela wokboi em i kamap pinis long yau bilong Bikpela I Gat Olgeta Strong. Long f  olgeta taim yupela i stap long graun, yupela i bin kisim ol gutpela gutpela samting na yupela i amamas i stap. Yupela i bin kaikai planti na kamap patpela, na de bilong kilim yupela i dai em i kamap pinis. Yupela i kotim pinis ol stretpela man na kilim ol i dai. Na ol i no bin sakim strong bilong yupela na bekim pait long yupela.

Yumi mas i stap strong na prea long God na wetim Bikpela i kam

(Sapta 5.7-20)

Yumi mas strongim bel na karim hevi na wetim Bikpela i kam

Olsem g  na, ol brata, yupela i mas strongim bel bilong yupela na karim ol hevi, na wetim Bikpela i kam bek. Yupela i save, man i gat gaden em i save wetim gutpela kaikai i kamap long gaden bilong en. Em i save strongim bel bilong en na stap isi na wetim ren wantaim san i mekim wok bilong tupela pastaim, na bihain em i save kisim kaikai. Orait h  yupela tu i mas strongim bel na stap isi na karim ol hevi i kamap long yupela. Taim bilong Bikpela i kam bek em i klostu tru. Olsem na bel bilong yupela i mas i stap strong.

Ol i  brata, yupela i no ken kros long ol arapela manmeri bilong God na tok baksait long ol. Nogut God i kamap olsem jas na i kotim yupela. Harim. Dispela Jas i sanap i stap ausait long dua. 10 Ol j  brata, yupela i mas tingim ol profet bipo ol i bin autim tok long nem bilong Bikpela. Ol birua i bin mekim nogut long ol, tasol ol i bin strongim bel na karim dispela hevi. Yupela i mas kisim dispela pasin bilong ol, na bihainim. 11 Harim. k  Yumi save tok olsem, “Ol man i bin strongim bel na karim hevi, ol i save stap gut na amamas i stap.” Yupela i harim pinis stori bilong Jop, em i bin strongim bel na karim olgeta hevi i kamap long em. Na yupela i save, bihain Bikpela i bin mekim gutpela pasin long em. Yes, yumi save, Bikpela em i save sori moa yet long yumi, na oltaim em i save marimari long yumi.

Yumi no ken mekim tok tru antap

12 Ol l  brata, namba wan samting yupela i mas mekim, em i olsem. Yupela i no ken kolim nem bilong heven o graun o narapela samting na mekim tok tru antap. Sapos yupela i tok “Yes,” orait “Yes” em inap. Na sapos yupela i tok “Nogat,” orait “Nogat” em inap. Nogut yupela i tok tru antap, na bai God i bekim pe nogut long yupela.

Prea bilong stretpela man em i gat strong

13 Ating m  wanpela bilong yupela i karim hevi? Orait em i mas prea long God. Ating bel bilong wanpela i amamas? Orait em i mas singim song bilong litimapim nem bilong God. 14 Ating n  wanpela bilong yupela i gat sik? Orait em i mas singautim ol hetman bilong sios i kam long em. Na long nem bilong Bikpela ol i mas putim wel long bodi bilong em, na ol i mas prea long God i ken mekim em i kamap orait gen. 15 Sapos o  ol i bilip long God na ol i prea, orait Bikpela bai i mekim orait dispela sikman na kirapim em gen. Na sapos em i bin mekim sin, orait Bikpela bai i lusim ol dispela sin. 16 Olsem p  na yupela wan wan i mas autim sin bilong yupela long ol arapela manmeri bilong God. Na yupela wan wan i mas prea long God i helpim ol arapela, na bai God i mekim yupela i kamap orait gen. Sapos stretpela man i prea, orait prea bilong en i gat bikpela strong, na em inap tru long helpim ol arapela. 17 Elaija q  em i man wankain olsem yumi. Na em i prea strong long God i no ken larim ren i kam daun, na ren i no kam daun long graun inap long tripela yia na 6-pela mun. 18 Na r  bihain em i prea gen, na skai i larim ren i kam daun na kaikai i kamap gen long ol gaden.

Man i bin lusim rot, em yumi mas bringim i kam bek

19 Ol s  brata bilong mi, sapos wanpela bilong yupela i lusim tok tru bilong God na i go nabaut, na wanpela brata i bringim em i kam bek gen, 20 orait t  dispela brata i mekim gutpela pasin tru. Yupela i mas tingim gut dispela tok. Sapos wanpela brata i go long man bilong mekim sin na i helpim em long lusim rot nogut na i kam bek long God, orait dispela brata bai i kisim bek spirit bilong man bilong mekim sin, na bai em i no i dai. Long dispela pasin God bai i lusim planti sin tru.
5.20I luk olsem Jems yet i ting long stretim pasin bilong ol brata i bin lusim tok tru bilong God, na em i raitim dispela pas.


Copyright information for `TPI