Jdt 5

Holofernes i laik kisim save long ol Israel

Holofernes, hetman bilong ol ami bilong Asiria, i harim nius olsem, ol Israel i redi pinis long pait, na ol i strongim pinis ol het bilong ol maunten, na ol i pasim pinis ol rot i stap long ol stretpela ples. Orait em i belhat nogut tru, na em i singautim ol lida bilong ol Moap na ol hetman bilong ol Amon na ol ofisa bilong ol manmeri i stap klostu long nambis. Ol i kam bung, na em i tokim ol olsem, “Yupela ol Kenan, yupela tokim mi nau. Wanem kain pipel i save sindaun i stap long ol maunten? Ol i stap long wanem ol taun? Lain ami bilong ol i bikpela, o nogat? Ol i gat strong, o nogat? Wanem king i bosim ol ami bilong ol? Bilong a  wanem dispela wanpela lain tasol bilong ol pipel long hap san i go daun, ol i bikhet na ol i no kam askim mi long marimari long ol?”

Orait Akior, lida bilong ol Amon, i bekim tok olsem, “Plis, bikman yu putim yau long tok bilong mi, wokboi bilong yu. Nau bai mi stori long yu long ol dispela pipel i stap long ol maunten nabaut. Mi no inap giaman. Nogat. Ol dispela pipel i kamap long lain bilong ol Kaldia. Tasol taim ol tumbuna bilong ol i stap yet long Kaldia, ol i lusim ol god bilong dispela ples. Na ol i stat long lotuim God bilong heven. Orait ol wantok bilong ol i rausim ol, na ol i go sindaun longpela taim long graun bilong Mesopotemia. Bihain b  gen, God i tokim ol long lusim Mesopotemia na kam hia long graun Kenan. Orait ol i kam na sindaun gut. Na ol i kamap strong na ol i kisim planti gol na silva na bulmakau.

10 Bihain, c  wanpela bikpela hangre i kamap long Kenan, na ol i go long Isip na ol i sindaun i stap longpela taim, long wanem, i gat planti kaikai i stap long Isip. Ol i kamap traipela lain moa, em ol man i no inap kaunim. 11 Olsem d  na king bilong Isip i kamap birua bilong ol na em i daunim ol tru. Em i mekim ol i wokim ol brik na ol i kamap ol wokboi nating bilong en. 12 Tasol e  ol i krai long God bilong ol na em i bagarapim olgeta hap bilong Isip long ol kain kain bikpela hevi. Olsem na ol Isip i rausim ol Israel i go. 13 God f  bilong ol i wokim wanpela rot namel long solwara Retsi na em i bringim ol i go long maunten Sainai na long ples Kades Barnea.

“Ol Israel i rausim ol pipel i sindaun long ples drai,
15 na ol i kam sindaun i stap long graun bilong ol Amor. Ol i pinisim olgeta pipel bilong taun Hesbon, na ol i brukim wara Jordan na kisim ples maunten olgeta. 16 Ol i rausim ol Kenan na ol Peres na ol Jebus na ol Sekem na ol Girgas. Na ol yet i kam sindaun i stap long dispela hap longpela taim tru.

17 “God g  bilong ol em i no save laikim pasin nogut, olsem na taim ol manmeri i stap stret na ol i no mekim sin, ol i save stap gut. 18 Tasol long taim ol i lusim rot bilong gutpela pasin em God yet i bin makim bilong ol, ol birua i save kam bagarapim ol tru long planti pait na woa, na bringim ol i go kalabus long ol longwe ples. Ol birua i bin bagarapim tru tempel bilong God bilong ol Israel na kisim ol taun bilong ol. 19 Tasol bihain ol Israel i tanim bel na ol i kam bek long God bilong ol. Na ol i lusim ol longwe ples ol i bin stap nabaut long en. Na ol i kam bek gen na kisim Jerusalem, em ples bilong haus lotu bilong ol. Na ol i sindaun gen long ol ples maunten, long wanem, dispela hap i no gat man.

20 “Bikman, sapos yumi painimaut olsem ol dispela pipel i bin mekim wanpela rong na brukim lo bilong God, orait yumi ken i go pait na winim ol. 21 Tasol sapos ol i no bin mekim wanpela rong, orait mobeta yumi larim ol i stap. Long wanem, God, Bikpela bilong ol, bai i lukautim ol gut, na bai yumi kisim sem tasol long ai bilong olgeta lain pipel bilong graun.”

22 Akior i tok pinis, orait olgeta man i sanap raun long haus sel bilong Holofernes ol i kros na i toktok planti. Ol bikpela ofisa bilong Holofernes yet, na olgeta man bilong nambis na ol Moap ol i tok strong tumas bai Akior i mas i dai. 23 Na ol i tok, “Bilong wanem yumi mas pret long ol Israel? Ol i no gat strong. Ol i no inap long pait. 24 Bikman, yumi go. Ami bilong yu bai i daunim ol wantu tasol.”

Copyright information for `TPI