Job 1

Jop i painim taim nogut

(Sapta 1-3)

God na Satan i toktok long pasin bilong Jop

Long a  kantri Us i gat wanpela man i stap, nem bilong en Jop. Jop em i gutpela man tru na i no gat asua long ai bilong God. Em i save lotu na aninit long God, na i save bihainim olgeta tok bilong en. Na em i no save mekim wanpela pasin nogut. Meri bilong en i bin karim 7-pela pikinini man na tripela pikinini meri. Em i gat 7,000 sipsip na 3,000 kamel na 1,000 bulmakau na 500 donki meri. Na em i gat bikpela lain wokboi na wokmeri. Olsem na ol manmeri i save litimapim nem bilong en na em i gat biknem i winim biknem bilong ol arapela man long ol kantri bilong hap sankamap.

Ol wan wan pikinini man bilong Jop i save makim taim bilong mekim bikpela kaikai long haus bilong ol yet. Na long taim wanpela bilong ol i mekim kaikai, em i save singautim ol arapela brata na ol tripela susa bilong en i kam kaikai wantaim em. Taim olgeta pikinini i mekim bikpela kaikai pinis, Jop i save singautim ol i kam long haus bilong en, bilong em i ken mekim ofa bilong mekim ol i kamap klin gen long ai bilong God. Na long de bihain, em i save kirap long moningtaim tru na mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta. Em i save mekim ol ofa inap long namba bilong ol pikinini bilong en. Oltaim Jop i mekim olsem, long wanem, em i ting olsem, “Nogut ol pikinini bilong mi i bin tok nogut long God long tingting bilong ol, na long dispela pasin ol i mekim sin long ai bilong God.”

Wanpela b  taim ol ensel i kam bung long ai bilong Bikpela, na Satan tu i bung wantaim ol. Orait na Bikpela i askim em, “Yu stap we na yu kam?” Na Satan i bekim tok olsem, “Mi no stap long wanpela hap tasol bilong graun. Mi raun long olgeta hap na mi kam.” Na c  Bikpela i askim em olsem, “Yu lukim tu wokboi bilong mi, Jop, o nogat? Jop em i gutpela man tru na i no gat asua long ai bilong mi. Em i save lotu na aninit long mi, na i save bihainim olgeta tok bilong mi. Em i no save mekim wanpela pasin nogut. Long olgeta hap bilong graun i no gat wanpela man i olsem em.” Orait d  na Satan i bekim tok olsem, “Yu ting bai Jop i aninit long yu sapos em i no kisim wanpela samting long han bilong yu, a? Mi ting nogat. 10 Long wanem, oltaim yu save lukaut gut long em na long famili bilong en na long olgeta samting bilong en. Oltaim yu save mekim gut long em, na yu bin givim em planti bulmakau moa inap long pulapim olgeta hap bilong kantri em i stap long en. 11 Tasol e  sapos yu bagarapim na rausim dispela olgeta samting bilong en, orait bai yu lukim em i tok nogut tru long yu.”

12 Na Bikpela i tokim Satan olsem, “Harim. Mi putim olgeta samting bilong en long han bilong yu. Maski yu laik mekim wanem long ol dispela samting, yu mekim tasol. Tasol yu no ken mekim nogut long Jop yet.” Satan i harim dispela tok bilong Bikpela, orait em i lusim em na i go.

Satan i traim Jop namba wan taim

13 Wanpela de ol pikinini bilong Jop i go mekim bikpela kaikai long haus bilong namba wan brata bilong ol. 14 Na wanpela wokman i kam long Jop na i tokim em olsem, “Mipela i bin kisim ol bulmakau i go brukim graun long gaden. Na ol donki i kaikai gras i stap klostu long ol. 15 Orait na wantu ol lain Sabea i kamap na stilim olgeta bulmakau na donki. Na ol i kilim i dai olgeta wokman bilong yu. Mi wanpela tasol i ranawe i kam toksave long yu.” 16 Dispela man i wok long toktok yet na narapela wokman i kamap na i tok olsem, “Klaut i pairap bikpela moa na i kilim ol sipsip na wasman, na olgeta i dai pinis. Mi wanpela tasol i abrusim dispela bagarap na mi ran i kam toksave long yu.” 17 Dispela man i toktok yet, na narapela wokman i kamap na i tok olsem, “Tripela lain Kaldia i kam stilim ol kamel bilong yu na ol i kilim i dai olgeta wokman. Mi wanpela tasol i ranawe i kam toksave long yu.” 18 Dispela man i toktok yet na narapela wokman i kamap na i tok olsem, “Ol pikinini bilong yu i mekim bikpela kaikai long haus bilong namba wan pikinini man bilong yu. 19 Orait na wantu wanpela bikpela win i kirap long ples wesan nating na i kam brukim haus na haus i pundaun na kilim i dai olgeta pikinini bilong yu. Mi wanpela tasol i abrusim dispela bagarap na mi ranawe i kam toksave long yu.”

20 Jop i harim ol dispela tok na em i bel hevi nogut tru na i brukim klos bilong en na i rausim olgeta gras long het bilong en, bilong soim sori bilong en. Na em i brukim skru na putim het i go daun long graun na i lotu long Bikpela. 21 Na f  Jop i tok olsem, “Taim mama i karim mi, mi no kisim wanpela samting i kam wantaim. Na taim mi dai bai mi go olsem tasol. Bikpela yet i bin givim mi olgeta samting, na nau em i rausim pinis ol dispela samting. Olsem na mi litimapim nem bilong en.”

22 Tru tumas, ol dispela taim nogut i painim Jop, tasol em i no mekim sin na em i no tok nogut long God.

Copyright information for `TPI