Joel 1

Ol grasopa i bagarapim kantri Juda na bringim ol manmeri i kam bek long God

(Sapta 1.1—2.17)

Olgeta kaikai samting bilong ol manmeri i bagarap, na ol i krai

Dispela tok Bikpela i givim long Joel, pikinini bilong Petuel. Yupela lapun manmeri, harim. Na yupela olgeta manmeri bilong Juda, harim. Mi laik askim yupela long ol samting nau i kamap. I gat kain samting olsem i bin kamap bipo long taim bilong yupela na long taim bilong ol tumbuna bilong yupela, o nogat? Mi ting nogat. Yupela i mas tokim ol pikinini bilong yupela long dispela samting. Na ol i mas tokim ol pikinini bilong ol, na ol pikinini i mas tokim ol lain i kamap bihain.

Ol 4-pela kain grasopa i kamap na pinisim tru olgeta lip bilong olgeta samting. Ol samting ol namba wan lain grasopa i larim i stap, orait ol namba 2 lain i kam pinisim. Na ol namba 3 na namba 4 lain i mekim olsem tasol, na ol i pinisim tru olgeta samting. Yupela ol man bilong spak, yupela kirap na krai. Na yupela ol man i save dring wain, yupela tu i mas krai, long wanem, ol grasopa i bagarapim pinis olgeta pikinini wain bilong wokim nupela wain.

Bikpela a  lain grasopa olsem wanpela bikpela lain ami i karamapim olgeta hap graun bilong kantri bilong yumi. Ol i strongpela tru, na i planti tumas, na i no inap man i kaunim. Na ol tit bilong ol i sap olsem ol tit bilong laion. Ol i bagarapim pinis ol diwai wain bilong yumi, na ol i kaikai ol diwai fik bilong yumi. Ol i kaikai olgeta skin bilong ol diwai na ol han bilong ol i kamap drai na ol i wait i stap.

Yupela ol manmeri, yupela i mas krai, olsem yangpela meri i krai long taim yangpela man em i laik maritim, em i dai pinis. I no gat kaikai na wain bilong mekim ofa long God long haus bilong en. Ol pris i no gat samting bilong mekim ofa long Bikpela, olsem na ol i krai. 10 Ol gaden i stap nating na i no gat kaikai. Na graun tu i krai, long wanem, olgeta kaikai long gaden i bagarap, na olgeta pikinini bilong wain i drai pinis, na ol diwai oliv i drai.

11 Yupela ol man i save wok long gaden, yupela i mas bel sori na krai. Na yupela ol man i wok long gaden wain, yupela i mas krai. Long wanem, olgeta wit na bali na olgeta kaikai samting i bagarap pinis. 12 Ol diwai wain wantaim ol diwai fik i drai pinis. Na olgeta arapela kain diwai bilong karim kaikai, ol tu i drai. Olsem na amamas bilong ol manmeri i pinis olgeta.

13 Yupela ol pris i save mekim ofa long alta, yupela i mas putim klos bilong sori, na yupela i mas krai. Long nait yupela i mas putim klos bilong sori na go insait long haus bilong God na krai i stap inap long tulait. Long wanem, i no gat kaikai na wain bilong mekim ofa long God bilong yumi. 14 Yupela tokim olgeta manmeri, ol i mas tambu long kaikai. Na singautim olgeta manmeri i kam bung bilong mekim lotu. Bungim ol lida na olgeta manmeri bilong Juda, na yupela go insait long haus bilong God, Bikpela bilong yumi, na singaut long em. 15 Long b  wanem, klostu bai taim nogut i kamap, em De bilong Bikpela. Em i taim bilong Bikpela i mekim save long olgeta lain pipel. Long dispela taim God I Gat Olgeta Strong bai i salim bikpela bagarap i kam long yumi. Sori tumas, dispela De bai i nogut tru.

16 Ol kaikai samting i bagarap pinis na yumi no inap mekim wanpela samting. Na bai yumi go long haus bilong God, tasol yumi no inap amamas. 17 Graun i no gat wara, olsem na ol pikinini kaikai i dai insait long graun, na i no gat kaikai i kamap. Olsem na ol haus bilong putim kaikai i stap nating na i bagarap. 18 Sori tumas, ol bulmakau i hangre nogut na i singaut. Ol i longlong nabaut, long wanem, i no gat gras i stap. Na ol lain sipsip tu i hangre na i kamap bun nating. 19 Bikpela, mi beten strong long yu, long wanem, olgeta gras na diwai i drai pinis olsem paia i kukim ol. 20 Ol wel abus tu i singaut long yu, long wanem, olgeta wara i drai na olgeta gras i drai pinis.

Copyright information for `TPI