John 1

Tok em i kamap man na em i kam i stap namel long ol manmeri

(Sapta 1)

Tok i gat laip em i kamap man

Bipo a  bipo tru, taim olgeta samting i no kamap yet, Tok i stap. Tok i stap wantaim God na Tok em yet i God. Bipo b  bipo tru Tok i stap wantaim God. Long c  dispela Tok tasol God i mekim kamap olgeta samting. Na i no gat wanpela samting i kamap long narapela rot. Nogat. Olgeta samting i kamap, em Tok yet i mekim kamap. Laip d  i stap long em, na dispela laip em i lait bilong ol manmeri. Dispela e  lait i save lait i stap long tudak, na tudak i no bin daunim em.

Wanpela f  man i kamap, nem bilong en Jon. God i bin salim em i kam. Em g  i kam bilong autim tok. Em i autim tok bilong dispela lait, bai olgeta manmeri i ken harim tok bilong em, na ol i ken bilip. Em h  yet em i no dispela lait. Nogat. Em i kam bilong autim tok tasol bilong dispela lait. Dispela i  lait em i lait tru na i save givim lait long olgeta manmeri, em i laik i kam long graun.

10 Orait j  Tok em i stap long graun. Long dispela Tok tasol God i bin wokim graun, tasol ol manmeri bilong graun ol i no luksave long em. 11 Em k  i go long as ples bilong em yet, tasol ol lain bilong en ol i no kisim em. 12 Tasol l  sampela manmeri i kisim em, em ol lain i bilip long nem bilong em. Na em i givim namba long ol bai ol i ken kamap pikinini bilong God. 13 Ol m  i no kamap pikinini bilong God long blut bilong papamama, o long laik bilong bodi, o long laik bilong man. Nogat. God yet i mekim ol i kamap pikinini bilong em.

14 Tok n  em i bin kamap man, na em i kam i stap namel long mipela. Mipela i lukim pinis bikpela namba na strong bilong em. Em i namba bilong dispela wanpela Pikinini tasol, Papa i salim em i kam. Marimari na pasin i tru i pulap long em. 15 Jon o  i tokim ol manmeri long em na i singaut olsem, “Em dispela man, bipo mi tokim yupela pinis long em. Mi bin tok olsem, ‘Man i kam bihain long mi, em i namba wan bilong mi. Long wanem, em i stap bipo, taim mi no kamap yet.’”

16 Marimari p  i pulap moa yet long dispela man, na long marimari bilong em, em i save mekim gut tru long yumi olgeta. 17 I q  tru, God i givim lo long yumi long han bilong Moses. Tasol long Jisas Krais yumi kisim marimari wantaim pasin i tru. 18 I r  no gat wanpela man i bin lukim God. Nogat tru. Dispela wanpela Pikinini Bilong God, em yet i God na em i stap klostu tru long Papa, em wanpela tasol i bin soim God long yumi.

Jon Bilong Baptais i autim tok

(Matyu 3.1-12 na Mak 1.7-8 na Luk 3.15-17)

19 Ol s  Juda i salim ol pris na Livai na ol i lusim Jerusalem na i kam askim Jon olsem, “Yu husat tru?” 20 Orait t  Jon i autim tok olsem. Em i tokaut klia na i no haitim tok. Em i tokaut olsem, “Mi no dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.”
1.20Long tok Grik, “dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en” ol i kolim olsem, Krais.
21 Na v  ol i askim em, “Olsem wanem? Ating yu Elaija, a?” Na em i tok, “Nogat.” Ol i tok, “Ating yu dispela profet mipela i wetim?” Na em i bekim tok, “Nogat.” 22 Olsem na ol i askim em gen, “Yu husat tru? Mipela i mas bekim wanpela tok long ol man i bin salim mipela i kam. Yu tok wanem long yu yet?” 23 Orait w  na Jon i tok olsem, “Mi dispela ‘maus bilong wanpela man i stap long ples i no gat man na i singaut olsem, “Stretim rot bilong Bikpela.” ’ Em i olsem bipo profet Aisaia i bin tok.”

24 Ol Farisi i bin salim ol dispela man i kam. 25 Na x  ol i askim Jon olsem, “Sapos yu no dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, na yu no Elaija, na yu no dispela profet, orait watpo yu save givim baptais long ol manmeri?” 26 Jon i bekim tok bilong ol olsem, “Mi save baptaisim ol long wara. Tasol i gat wanpela man i stap namel long yupela, na yupela i no save long em. 27 Em y  i dispela man i kam bihain long mi. Mi yet mi no gutpela man inap long mi lusim string i pasim su bilong en.” 28 Jon z  i bin mekim dispela tok long ples Betani, long hapsait bilong wara Jordan. Long dispela ples Jon i save givim baptais long ol manmeri.

Jisas em i Pikinini Sipsip Bilong God

29 Long aa  de bihain, Jon i lukim Jisas i wokabaut i kam long em. Na Jon i tok, “Lukim. Em i Pikinini Sipsip Bilong God. Em i kam bilong rausim sin bilong olgeta manmeri bilong graun. 30 Em ab  dispela man tasol bipo mi bin tok long en olsem, ‘Man i kam bihain long mi, em i namba wan bilong mi. Long wanem, em i stap bipo, taim mi no kamap yet.’ 31 Mi yet mi no bin save long em i husat tru. Tasol mi kam baptaisim ol man long wara bai ol manmeri bilong Israel i ken save long dispela man.”

32 Na ac  Jon i tokaut moa olsem, “Mi lukim pinis Holi Spirit i lusim heven na i kam daun olsem wanpela bilong ol dispela pisin ol i kolim balus, na em i go i stap antap long em. 33 Mi ad  yet mi no bin save long em. Tasol God i bin salim mi na mi kam bilong baptaisim ol manmeri long wara, bipo em i bin tokim mi olsem, ‘Taim yu lukim Holi Spirit i kam daun na i stap long wanpela man, orait em dispela man tasol i kam bilong baptaisim ol manmeri long Holi Spirit.’ 34 Na ae  mi yet mi lukim na mi autim tok pinis olsem, dispela em i Pikinini Bilong God.”

3-pela man i kamap disaipel bilong Jisas

35 Long de bihain, Jon i sanap i stap gen na tupela disaipel bilong en i sanap wantaim em. 36 Na af  em i lukim Jisas i wokabaut i go. Na Jon i tok, “Lukim. Em i Pikinini Sipsip Bilong God.” 37 Dispela tupela disaipel i harim em i mekim dispela tok, na tupela i go bihainim Jisas. 38 Jisas i tanim na i lukim tupela i bihainim em i kam, na em i askim tupela olsem, “Yutupela i painim wanem samting?” Na tupela i askim em, “Rabai, yu stap long wanem haus.” Dispela nem “Rabai” em i olsem, “Tisa.” 39 Orait Jisas i tokim tupela olsem, “Yutupela kam lukim.” Orait tupela i go na i lukim haus em i stap long en. Na long dispela de tupela i stap wantaim em. Long wanem, em i olsem 4 klok long apinun.

40 Andru, ag  em brata bilong Saimon Pita, em i wanpela bilong dispela tupela man i harim tok bilong Jon na i go bihainim Jisas. 41 Em ah  i lusim Jisas pinis, orait em i go stret na painim brata bilong en Saimon, na em i tokim Saimon olsem, “Mipela i lukim pinis Mesaia.” Dispela nem “Mesaia” em i olsem, “Man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.” 42 Na ai  Andru i bringim Saimon i go long Jisas. Jisas i lukim em na i tok, “Yu Saimon, pikinini bilong Jon. Bihain bai ol i kolim yu long nem Sifas.” Dispela nem “Sifas” em i wankain olsem “Pita.” Mining bilong en i olsem, “Ston.”
1.42Nem Sifas em i kam long tok Aram, em tok ples bilong ol Juda long dispela taim. Na nem Pita em i kam long tok Grik.


Jisas i singautim Filip wantaim Nataniel

43 Long ak  de bihain, Jisas i laik i go long Galili. Na em i go painim Filip, na i tokim em olsem, “Yu kam bihainim mi.” 44 Filip em i man bilong taun Betsaida, em as ples bilong Andru tupela Pita. 45 Orait al  Filip i go painim Nataniel na i tokim em olsem, “Mipela i lukim pinis dispela man bipo Moses i bin raitim tok bilong em long buk bilong lo, na ol profet tu i bin raitim tok bilong em. Em Jisas bilong taun Nasaret, em pikinini bilong Josep.” 46 Na am  Nataniel i askim em olsem, “Ating wanpela gutpela samting em inap kamap long Nasaret, a?” Na Filip i tokim em, “Yu kam lukim.”

47 Jisas an  i lukim Nataniel i kam long em, na em i tok olsem, “Lukim. Dispela man i kam, em i man tru bilong Israel. I no gat wanpela giaman tok o giaman pasin i stap long em.” 48 Na Nataniel i askim Jisas olsem, “Olsem wanem na yu save long mi?” Na Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Taim Filip i no singautim yu yet, mi lukim yu i stap long as bilong diwai fik.” 49 Nataniel ao  i harim dispela tok na em i tok olsem, “Tisa, yu Pikinini Bilong God. Yu King bilong Israel.” 50 Na Jisas i bekim tok olsem, “Mi tokim yu olsem mi lukim yu i stap long as bilong diwai fik, na long dispela as tasol yu bilip long mi. Bihain bai yu lukim ol bikpela samting i winim tru dispela.” Na ap  Jisas i tokim em moa olsem, “Tru tumas mi tokim yupela, bihain bai yupela i lukim heven i op, na bai yupela i lukim ol ensel bilong God i go antap na i kam daun long Pikinini Bilong Man.”

51 

Jisas i stat long wokim ol mirakel olsem mak bilong soim bikpela namba na strong bilong en
2.1Planti tok bilong ol mirakel o mak Jisas i wokim i stap long buk Jon. Lukim 2.11 na 2.18-19 na 2.23 na 3.2 na 4.54 na 6.2 na 6.14 na 6.26 na 9.16 na 11.47 na 12.18 na 12.37.

(Sapta 2-4)

Copyright information for `TPI