John 11

Lasarus i dai pinis

Wanpela a  man i gat sik, em Lasarus bilong ples Betani. Betani em i ples bilong Maria wantaim susa bilong en Marta. Em b  dispela Maria tasol i bin kapsaitim sanda long lek bilong Bikpela, na mekim drai long gras bilong em yet. Lasarus, em dispela man i gat sik, em i brata bilong Maria tupela Marta. Orait c  na tupela susa i salim tok long Jisas olsem, “Bikpela, dispela man yu laikim tumas, em i gat sik.” Jisas d  i harim dispela na em i tok olsem, “Dispela sik em i no bilong man i dai. Nogat. Em i bilong mekim ol manmeri i lukim strong bilong God na givim biknem long em. Na long dispela rot tasol Pikinini Bilong God tu bai i kisim biknem.”

Jisas i laikim tumas Marta wantaim susa bilong en na Lasarus. Na taim em i harim tok long Lasarus i gat sik, em i stap tupela de moa long dispela ples em i stap long en. Na bihain em i tokim ol disaipel, “Yumi go bek long distrik Judia.” Na e  ol disaipel i tokim em, “Tisa, i no longtaim i go pinis na ol Juda i laik tromoi ston long yu na kilim yu i dai. Na yu laik i go long Judia, a?” Tasol f  Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Ating i no gat 12-pela aua long wanpela san, a? Sapos man i wokabaut long san, em i no save pundaun, long wanem, em i lukim lait bilong dispela graun. 10 Tasol g  sapos man i wokabaut long nait, em i save pundaun, long wanem, em i no gat lait bilong lukluk.”

11 Jisas h  i tok olsem, na bihain gen em i tokim ol, “Pren bilong yumi Lasarus i slip. Tasol mi bai go na kirapim em.” 12 Ol disaipel i harim dispela tok na ol i tok olsem, “Bikpela, sapos em i slip, sik bilong en bai i pinis na em bai i kamap orait gen.” 13 Ol disaipel i no save olsem Jisas i tok long Lasarus i dai pinis. Ol i ting Jisas i tok long Lasarus i slip tasol. 14 Olsem na nau Jisas i tok klia long ol olsem, “Lasarus i dai pinis. 15 Tasol mi tingting long yupela na mi amamas long mi no bin i stap wantaim em long dispela taim. Long wanem, dispela bai i mekim yupela i bilip. Nau yumi go long em.”

16 Jisas i  i tok pinis, orait Tomas, narapela nem bilong en Didimus, em i tokim ol arapela disaipel olsem, “Goan, yumi olgeta i go na i dai wantaim em.”

Jisas i tok, “Kirap bek, em mi yet.Na laip, em mi yet.”

17 Orait Jisas wantaim ol disaipel bilong en i go kamap klostu long ples Betani, na Jisas i harim tok olsem em i namba 4 de bilong Lasarus i stap long matmat. 18 Betani j  i stap klostu long Jerusalem, inap olsem 3 kilomita tasol, 19 olsem na planti manmeri bilong Juda i bin kam i stap wantaim Marta tupela Maria, bilong mekim gut bel bilong tupela, taim brata bilong tupela i dai.

20 Marta i harim tok long Jisas i wokabaut i kam, na em i lusim Maria i stap long haus na em i go bungim Jisas long rot. 21 Na k  Marta i tokim Jisas olsem, “Bikpela, sapos yu bin i stap hia, bai brata bilong mi i no inap i dai. 22 Tasol l  nau tu mi save, sapos yu beten long God long wanpela samting, orait em bai i givim long yu.”

23 Jisas i tokim em, “Brata bilong yu bai i kirap bek.” 24 Na m  Marta i tokim em, “Mi save, em bai i kirap bek long las de, long dispela taim olgeta manmeri bai i kirap bek.” 25 Na n  Jisas i tokim em, “Kirap bek, em mi yet. Na laip, em mi yet. Na man i bilip long mi, maski sapos em i dai, em bai i stap laip yet. 26 Na o  olgeta man i stap laip na i bilip long mi, bai ol i no i dai. Nogat. Bai ol i stap laip oltaim oltaim. Yu bilipim dispela, o nogat?”

27 Na p  Marta i tokim Jisas olsem, “Yes, Bikpela. Mi bilip yu Pikinini Bilong God. Yu dispela man God i bin tok long em bai i salim i kam long graun bilong kisim bek ol manmeri bilong en.”

Jisas i sori long Lasarus na i krai

28 Marta i tok olsem, na em i go singautim susa bilong en Maria. Na em i i tok isi long yau bilong Maria olsem, “Tisa i kam i stap, na em i singautim yu.” 29 Maria q  i harim dispela, na kwiktaim em i kirap bilong i go lukim Jisas. 30 Jisas i no kamap yet long ples. Em i stap yet long dispela hap, pastaim Marta i bin bungim em long en. 31 Ol Juda i stap wantaim Maria long haus na i wok long sori wantaim em, ol i lukim em i kirap kwiktaim na i go ausait. Na ol i bihainim em i go, long wanem, ol i ting em i laik i go krai long matmat.

32 Maria r  i go kamap long dispela hap Jisas i stap long en, na em i lukim Jisas. Na em i brukim skru klostu long lek bilong em, na i tokim em olsem, “Bikpela, sapos yu bin i stap hia, bai brata bilong mi i no inap i dai.”

33 Jisas i lukim Maria i krai, na em i lukim ol Juda i kam wantaim Maria, ol tu i krai. Na bel bilong en i sori tru na em tu i laik krai. 34 Na em i tok, “Yupela i bin putim em we?” Na ol i tokim em, “Bikpela, yu kam lukim.” 35 Na s  Jisas i krai. 36 Ol Juda i lukim na ol i tok, “Lukim. Em i bin laikim tru dispela man.” 37 Tasol t  sampela i tok, “Em i bin opim ai bilong ol aipas na mekim ol i lukluk. Tasol bilong wanem em i no laik helpim dispela man bai em i no dai?”

Jisas i kirapim bek Lasarus

38 Orait u  Jisas i bel hevi tru, na em i go kamap long matmat. Dispela matmat em wanpela hul bilong ston ol i bin wokim long maunten. Na wanpela bikpela ston i karamapim maus bilong en. 39 Orait Jisas i tok, “Yupela rausim dispela ston.” Marta, em susa bilong man i dai pinis, em i tokim Jisas olsem, “Bikpela, nau em i namba 4 de bilong em i stap long matmat. Olsem na smel nogut bai i kamap.” 40 Na v  Jisas i tokim em, “Pastaim mi tokim yu pinis, sapos yu bilip, orait yu bai lukim bikpela strong bilong God.” 41 Orait ol i rausim ston. Na Jisas i lukluk i go antap na em i tok olsem, “Papa, mi tenkyu long yu, long wanem, yu harim pinis beten bilong mi. 42 Mi w  save pinis oltaim yu save harim beten bilong mi. Tasol mi ting long ol manmeri i sanap hia na mi mekim dispela tok, bilong ol i ken save yu bin salim mi na mi kam.”

43 Jisas i tok pinis, na em i singaut strong, “Lasarus, yu kam ausait.” 44 Orait Lasarus i kirap bek na i kam ausait. Lek na han na pes bilong en ol i bin karamapim long laplap. Na nau Jisas i tokim ol olsem, “Lusim laplap na larim em i wokabaut.”

Ol hetman i pasim toklong kilim Jisas i dai

(Matyu 26.1-5 na Mak 14.1-2 na Luk 22.1-2)

45 Planti x  bilong ol dispela Juda i bin kam sori wantaim Maria, ol i lukim dispela samting Jisas i mekim, na ol i bilip long em. 46 Tasol y  sampela bilong ol i go long ol Farisi na i tokim ol long dispela samting Jisas i bin mekim. 47 Olsem na ol bikpris wantaim ol Farisi ol i singautim ol kaunsil i kam bung na ol i tokim ol olsem, “Bai yumi mekim wanem? Dispela man i save wokim planti mirakel. 48 Sapos yumi larim em i mekim dispela kain pasin, orait bai olgeta manmeri bai i bilip long em. Na ol Rom bai i kam na bagarapim tempel bilong yumi wantaim ol lain bilong yumi.”

49 Tasol wanpela man namel long ol, nem bilong en Kaiafas, em i hetpris long dispela yia, em i tokim ol olsem, “Yupela i no gat tingting tru. 50 Ating z  yupela i no save long wanpela pasin em inap helpim yupela. I gutpela sapos wanpela man tasol i kisim ples bilong ol manmeri na i dai, nogut olgeta lain bilong yumi i lus.”

51 Kaiafas aa  i no mekim dispela tok long tingting bilong em yet. Nogat. Em i stap hetpris long dispela yia, olsem na em i mekim dispela tok profet long Jisas bai i dai bilong helpim ol Juda. 52 Na ab  Jisas i no i dai bilong helpim ol Juda tasol. Nogat. Em i dai bilong bungim olgeta pikinini bilong God i stap nabaut, na mekim ol i kamap wanpela lain tasol.

53 Orait ac  long dispela de tasol ol bikman i stat long wokim toktok bilong painim rot bilong kilim Jisas i dai. 54 Olsem ad  na Jisas i no wokabaut moa long ples klia namel long ol Juda. Em i lusim dispela ples na em i go i stap klostu long ples i no gat man, long wanpela taun ol i kolim Efraim. Na em i stap long dispela taun wantaim ol disaipel bilong en.

55 Bikpela ae  De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut, klostu em i laik kamap. Olsem na planti manmeri bilong ol ples nabaut ol i go long Jerusalem bilong mekim ol yet i kamap klin long ai bilong God. 56 Na af  ol i wok long painim Jisas. Ol i sanap insait long banis bilong tempel na ol i i toktok namel long ol yet olsem, “Yupela i ting wanem? Em bai i kam lukim ol bikpela de bilong lotu, o nogat?” 57 Ol bikman wantaim ol Farisi ol i tokim ol manmeri pinis olsem, sapos wanpela man i save Jisas em i stap we, orait em i mas toksave long ol na bai ol i ken kalabusim em.

Copyright information for `TPI