John 13

Jisas i wasim lek bilong ol disaipel

De a  bilong kaikai abus bilong tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut em i no kamap yet, na Jisas i save, taim i kamap pinis bilong em i mas lusim dispela graun na i go long Papa. Em i laikim tumas ol manmeri bilong en i stap long dispela graun, na em i laikim ol moa yet i go inap long taim em i dai.

Long b  apinun tru ol i kaikai i stap. Satan i putim tingting pinis long bel bilong Judas, em pikinini bilong Saimon Iskariot, bilong em i mas putim Jisas long han bilong ol birua. Jisas c  i save olsem, Papa i bin givim olgeta samting long han bilong Jisas yet. Em i save tu olsem, God i bin salim em i kam, na bai em i go bek long God. Olsem d  na Jisas i kirap na lusim kaikai, na em i rausim longpela klos bilong en, na i kisim wanpela taul na i pasim long bel bilong en. Na em i kapsaitim wara long wanpela dis, na em i stat long wasim lek bilong ol disaipel na mekim drai long taul em i bin pasim long bel bilong en.

Orait e  em i kam long Saimon Pita. Na Pita i askim em, “Bikpela, ating yu laik wasim lek bilong mi?” Na Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Samting mi mekim, nau yu no klia long en. Tasol bihain bai yu klia.” Na f  Pita i tokim em, “Yu no ken wasim lek bilong mi. I no ken tru.” Na Jisas i bekim tok olsem, “Sapos mi no wasim yu, orait yu no inap i stap wantaim mi.” Na Saimon Pita i tokim em, “Bikpela, sapos olsem, orait yu no ken wasim lek bilong mi tasol. Yu mas wasim han na het tu wantaim.” 10 Na g  Jisas i tokim em, “Man i waswas pinis em i no mas waswas gen. Nogat. Em i klin pinis, na em i mas wasim lek tasol. Na yupela i stap klin pinis. Tasol mi no tok long yupela olgeta.” 11 Jisas i save pinis long dispela man i laik givim em long han bilong ol birua. Olsem na em i tok, “I no yupela olgeta i stap klin.”

12 Jisas h  i wasim pinis lek bilong ol, na em i putim longpela klos bilong en na i sindaun gen. Na em i askim ol olsem, “Ating yupela i save long as bilong dispela samting mi mekim long yupela? 13 Yupela i  i save kolim mi Tisa na Bikpela. Na i gutpela yupela i tok olsem. Mi Tisa na mi Bikpela bilong yupela. 14 Mi j  Bikpela na mi Tisa, na mi wasim lek bilong yupela. Orait yupela tu i mas wasim lek bilong ol arapela man bilong lain bilong yumi. 15 Mi k  soim pasin long yupela, na yupela tu i mas mekim wankain pasin olsem nau mi mekim long yupela. 16 Tru l  tumas mi tokim yupela, wokboi i no winim bikman bilong en. Na man i go long wanpela wok, em i no stap antap long man i bin salim em i go. 17 Nau m  yupela i save pinis long as tingting bilong dispela pasin mi mekim, na sapos yupela i bihainim gut, orait yupela i ken amamas.

18 “Mi n  no tok long yupela olgeta. Mi save long yupela ol man mi bin makim bilong mi, na mi save olsem tok i stap long buk bilong God, em bai i kamap tru. Dispela tok i olsem, ‘Man i kaikai bret wantaim mi, em i litimapim lek bilong krungutim mi.’ 19 Dispela o  samting i no kamap yet na nau mi tokim yupela pinis long en. Olsem na bihain, taim em i kamap pinis, orait yupela i ken bilip olsem, Mi Yet Mi Stap Olsem.
13.19Lukim tok i stap long Jon 8.24.
20 Tru q  tumas mi tokim yupela, man i kisim wokman mi bin salim i go, na i mekim gut long em, dispela man i kisim mi na i mekim gut long mi yet. Na man i kisim mi, em i kisim God, em i bin salim mi na mi kam.”

Judas bai i givim Jisas long han bilong ol birua

(Matyu 26.20-25 na Mak 14.17-21 na Luk 22.21-23)

21 Jisas r  i tok pinis na bel bilong en i hevi tumas. Na em i autim tok olsem, “Tru tumas mi tokim yupela, wanpela bilong yupela bai i givim mi long han bilong ol man i birua long mi.” 22 Em i tok olsem, na ol disaipel wan wan ol i lukluk long ol arapela. Ol i no save, em i tok long husat. 23 Na s  dispela disaipel Jisas i save laikim tumas, em i stap klostu tru long Jisas. 24 Olsem na Saimon Pita i mekim nais long het bilong en na i tokim em, “Yu askim em, em i tok long husat.” 25 Orait na dispela disaipel i putim het bilong en klostu long bros bilong Jisas na i askim em olsem, “Bikpela, yu tok long husat?” 26 Na Jisas i bekim tok olsem, “Bai mi kisim dispela hap kaikai na putim long sup na givim long wanpela man. Em dispela man tasol mi tok long en.” Orait em i putim hap kaikai long sup, na i givim long Judas, pikinini bilong Saimon Iskariot.

27 Judas t  i kisim dispela kaikai pinis, na Satan i go insait long bel bilong em. Na Jisas i tokim em olsem, “Samting yu laik mekim, em yu mas mekim hariap.” 28 Olgeta man i sindaun long tebol ol i harim dispela tok Jisas i givim long Judas, tasol ol i no save long as bilong tok. 29 Judas u  i save lukautim bokis mani, na sampela i ting Jisas i tokim em long go baim ol samting bilong bikpela de bilong lotu, o long em i mas i go givim ol samting long ol rabisman. 30 Orait Judas i kisim dispela hap kaikai pinis, na kwiktaim em i go ausait. Na ples i tudak pinis.

Jisas i givim nupela lo long ol disaipel

31 Judas v  i go ausait pinis, orait Jisas i tok, “Nau Pikinini Bilong Man em i kisim biknem. Na God i kisim biknem long Pikinini Bilong Man. 32 Na w  taim God i kisim biknem long em, orait God yet bai i givim biknem long Pikinini Bilong Man, na em bai i mekim olsem wantu tasol. 33 Ol x  pikinini, liklik taim tasol bai mi stap wantaim yupela. Na bai yupela i wok long painim mi. Mi bin tokim ol Juda, na nau mi mekim wankain tok long yupela tu, yupela i no inap i go long ples mi go long en. 34 Na y  nau mi givim nupela lo long yupela olsem, yupela wan wan i mas laikim tru ol arapela. Mi bin laikim yupela tru, na olsem tasol yupela wan wan i mas laikim tru ol arapela. 35 Sapos z  yupela wan wan i laikim tru ol arapela man bilong lain bilong mi, orait dispela bai i soim olgeta man olsem, yupela i disaipel bilong mi.”

Jisas i tok olsem Pita bai i givim baksait long em

(Matyu 26.31-35 na Mak 14.27-31 na Luk 22.31-34)

36 Orait aa  Saimon Pita i askim Jisas olsem, “Bikpela, yu bai go we?” Na Jisas i bekim tok olsem, “Ples mi go long en, em nau yu no inap bihainim mi na yu go long en. Tasol bihain bai yu bihainim mi i kam.” 37 Na ab  Pita i askim em, “Bikpela, olsem wanem na mi no inap bihainim yu nau? Bai mi inap lusim laip bilong mi bilong helpim yu.”

38 Na Jisas i bekim tok olsem, “Yu ting yu inap lusim laip bilong yu bilong helpim mi, a? Tru tumas mi tokim yu, taim kakaruk i no krai yet, yu bai tok tripela taim olsem, yu no save long mi.”

Copyright information for `TPI