John 15

Jisas em i diwai wain tru

Jisas i tok moa olsem, “Mi yet mi diwai wain tru. Na Papa bilong mi em i papa bilong gaden wain. Olgeta a  han bilong mi i no save karim kaikai, em Papa i save rausim. Na olgeta han i save karim kaikai, em Papa i save rausim ol lip samting bilong en i nogut, na mekim em i kamap klin, bai em i ken karim planti kaikai. Yupela b  i kamap klin pinis. Dispela tok mi givim yupela, em i mekim yupela i kamap klin. Yupela c  i mas pas long mi, na bai mi pas long yupela. Sapos han bilong diwai wain em i no pas long diwai, orait em i no inap karim kaikai. Olsem tasol, sapos yupela i no pas long mi, yupela tu i no inap karim kaikai.

“Mi d  yet mi diwai wain, na yupela i han bilong diwai wain. Man i pas long mi na mi pas long em, em i save karim planti kaikai. Sapos yupela i lusim mi, yupela i no inap mekim wanpela samting. Sapos e  wanpela man i no pas long mi, orait ol bai i rausim em olsem ol i save rausim han bilong diwai, na em bai i drai. Na ol i save bungim ol dispela han na tromoi long paia na kukim.

“Sapos f  yupela i pas long mi, na tok bilong mi em i stap long yupela, orait yupela i ken askim inap long laik bilong yupela, na ol samting bai i kamap olsem yupela i bin tok. Yupela g  i mas karim planti kaikai na i stap disaipel bilong mi, na long dispela pasin Papa bilong mi i kisim biknem. Papa i save laikim mi tumas, na long wankain pasin mi bin laikim yupela. Oltaim yupela i mas i stap insait long dispela laikim bilong mi. 10 Sapos h  yupela i bihainim gut ol lo na tok bilong mi, orait yupela bai i stap insait long laikim bilong mi, olsem mi bin bihainim gut ol lo na tok bilong Papa bilong mi, na mi stap insait long laikim bilong em. 11 Mi i  laik bai amamas bilong mi i ken i stap long yupela, na bai dispela amamas i ken pulap tru long bel bilong yupela. Olsem na mi mekim dispela tok long yupela. 12 Lo j  bilong mi em i olsem. Yupela wan wan i mas laikim tru ol arapela, long wankain pasin olsem mi bin laikim yupela. 13 Sapos k  wanpela man i laikim tumas ol pren bilong en na i lusim laip bilong em yet bilong helpim ol, orait dispela pasin bilong laikim ol arapela i winim tru ol arapela pasin bilong laikim ol arapela manmeri. 14 Na l  sapos yupela i mekim olsem mi bin tokim yupela, orait yupela i stap pren bilong mi. 15 Wokboi m  i no save long ol samting bikman bilong en i save mekim. Olsem na mi no kolim yupela ‘wokboi’ moa. Nogat. Olgeta tok mi harim long Papa bilong mi, em mi tokim yupela pinis. Olsem na mi kolim yupela ‘pren.’

16 “Yupela n  i no bin makim mi bilong i stap wantaim yupela. Nogat. Mi makim yupela bilong i stap ol lain bilong mi. Na mi givim wok long yupela, bai yupela i ken i go na karim kaikai, na bai kaikai bilong yupela i ken i stap gut. Olsem na sapos yupela i beten long Papa long nem bilong mi na askim em long givim wanpela samting long yupela, em bai i givim long yupela. 17 Mi o  givim lo long yupela olsem. Yupela wan wan i mas laikim tru ol arapela.”

Ol man bilong graun bai i birua long ol disaipel

18 Jisas p  i tok moa olsem, “Sapos ol manmeri bilong graun i birua long yupela, orait yupela i no ken lusim tingting, pastaim ol i bin birua long mi tu. 19 Sapos q  yupela i stap olsem ol man bilong dispela graun, orait ol manmeri bilong graun ol inap laikim yupela olsem ol lain bilong ol yet. Tasol yupela i no man bilong dispela graun. Nogat. Mi makim yupela pinis bai yupela i lusim pasin bilong dispela graun. Olsem na ol manmeri bilong graun i save birua long yupela. 20 Yupela r  i mas tingim gut dispela tok mi mekim long yupela. Wokboi i no winim bikman bilong en. Sapos ol i bin mekim nogut long mi, orait ol bai i mekim nogut long yupela tu. Na sapos ol i bin bihainim tok bilong mi, orait ol bai i bihainim tok bilong yupela tu. 21 Tasol s  ol i no save long Papa, em i bin salim mi na mi kam. Olsem na ol bai i mekim olgeta dispela pasin nogut long yupela, long wanem, ol i save olsem yupela i lain bilong mi.

22 “Sapos t  mi no bin i kam na givim tok long ol, orait ol bai i no gat asua bilong sin bilong ol. Tasol nau ol i no gat rot bilong haitim sin bilong ol. 23 Man u  i birua long mi, em i birua long Papa bilong mi tu. 24 Sapos v  mi no bin i stap namel long ol na mekim ol dispela strongpela wok i no gat narapela man i bin mekim bipo, orait ol bai i no gat asua bilong sin bilong ol. Tasol ol i lukim pinis ol dispela wok bilong mi, na ol i birua long mi na long Papa bilong mi wantaim. 25 Dispela w  pasin ol i mekim, em i kamap bilong inapim wanpela tok i stap long lo bilong ol. Dispela tok em i olsem, ‘Ol man i birua nating long mi.’

26 “Spirit x  bilong strongim yupela em i stap wantaim Papa, na mi bai salim em i kam long yupela. Em Spirit bilong tok tru, na em i save stap wantaim Papa na i kam. Em bai i kam na tokaut klia long ol wok na pasin bilong mi. 27 Na y  yupela tu i mas autim tok, long wanem, yupela i bin i stap wantaim mi long taim mi statim wok, na yupela i stap wantaim mi i kam inap nau.

Copyright information for `TPI