John 17

Jisas i prea bilong helpim ol disaipel

Jisas a  i autim tok pinis long ol disaipel, na em i lukluk i go antap long heven, na em i tok olsem, “Papa, taim i kamap pinis. Nau yu ken givim biknem long Pikinini bilong yu, olsem na bai Pikinini i ken givim biknem long yu. Long b  wanem, yu givim namba pinis long em. Yu makim em bilong i stap het bilong olgeta manmeri, na em inap givim laip long ol man yu bin givim long em, em laip bilong i stap gut oltaim oltaim. Na c  laip bilong i stap gut oltaim, em i olsem. Ol man i kisim dispela laip, ol i save long yu, yu wanpela tasol yu God tru. Na ol i save long Jisas Krais, em yu bin salim i kam.

“Mi d  bin soim biknem na strong bilong yu long ol manmeri bilong dispela graun. Mi pinisim pinis dispela wok yu bin givim mi long mekim. Papa, e  taim graun i no kamap yet, mi stap wantaim yu na mi gat biknem. Nau mi laik bai yu givim dispela biknem long mi gen na bai mi stap wantaim yu.

“Mi f  autim pinis nem bilong yu long ol man yu bin givim mi long dispela graun. Ol i man bilong yu, na yu givim ol pinis long mi. Na ol i bin bihainim gut tok bilong yu. Nau ol i save, olgeta samting yu givim mi pinis, em i kam long yu tasol. Olgeta g  tok yu givim mi, em mi givim pinis long ol. Na ol i kisim, na ol i save tru tumas olsem, bipo mi bin stap wantaim yu na mi kam. Na ol i bilip olsem, yu bin salim mi na mi kam.

“Mi h  beten bilong helpim ol. Mi no beten bilong helpim olgeta manmeri bilong graun. Mi beten bilong helpim ol dispela man yu bin givim mi, long wanem, ol i bilong yu. 10 Olgeta i  manmeri bilong mi, ol i bilong yu. Na olgeta manmeri bilong yu, ol i bilong mi. Na taim ol manmeri i lukim ol dispela lain bilong mi, ol i save long biknem bilong mi.

11 “Nau j  mi kam long yu, na mi no inap i stap moa long graun. Tasol ol bai i stap long graun. Na Papa, yu holi na i no gat wanpela i olsem yu, yu ken lukautim ol long strong bilong nem bilong yu, em dispela nem yu bin givim long mi. Olsem na ol i ken i stap wanpela tru, olsem mitupela i stap wanpela tru. 12 Taim k  mi stap wantaim ol, mi lukautim ol long strong bilong nem bilong yu, em dispela nem yu bin givim mi. Mi bin was gut long ol na i no gat wanpela bilong ol i lus. Man bilong lus, em wanpela tasol i lus, bai tok i stap long buk bilong yu i ken kamap tru. 13 Nau l  mi kam long yu. Na mi mekim ol dispela tok long taim mi stap yet long graun, bai amamas bilong mi i ken pulap i stap long bel bilong ol.

14 “Tok m  bilong yu, mi givim pinis long ol. Na ol manmeri bilong dispela graun ol i save birua long ol, long wanem, ol manmeri bilong mi ol i no bilong dispela graun, olsem mi tu mi no bilong dispela graun. 15 Mi n  no askim yu long kisim ol i go aut long dispela graun. Nogat. Mi beten long yu long yu ken lukautim ol, na man nogut i no ken bagarapim ol. 16 Ol o  i no bilong dispela graun, olsem mi yet mi no bilong dispela graun. 17 Tok bilong yu i tru olgeta, na mi laik bai yu mekim tok tru bilong yu i wok insait long bel bilong ol, na mekim ol i kamap ol lain bilong yu stret. 18 Bipo p  yu bin salim mi na mi kam i stap namel long ol manmeri bilong graun. Olsem tasol mi bin salim ol man yu bin givim mi bai ol i go i stap namel long ol manmeri bilong graun. 19 Na q  bilong helpim ol, mi givim laip bilong mi olgeta long yu, olsem bai tru tumas ol i ken kamap man bilong yu stret.

20 “Tasol mi no beten bilong helpim ol dispela man tasol. Nogat. Mi beten bilong helpim ol manmeri bai i harim tok bilong ol na i bilip long mi. 21 Mi r  laik bai dispela olgeta man i ken i stap wanbel, olsem yu Papa, yu stap long mi na mi stap long yu. Olsem tasol mi laik bai ol i ken i stap long mitupela, na bai ol manmeri bilong graun i ken bilip olsem yu bin salim mi na mi kam. 22 Yu s  bin givim bikpela namba na strong long mi, na mi bin givim long ol, bai ol i ken i stap wanbel, olsem mitupela i stap wanbel. 23 Mi t  stap long ol, na yu stap long mi, na long dispela pasin mi laik bai ol i ken kamap wanbel tru. Olsem na ol manmeri bilong graun i ken save, yu bin salim mi na mi kam, na yu laikim ol dispela lain bilong mi long wankain pasin olsem yu bin laikim mi.

24 “Papa, u  mi laik bai ol manmeri yu bin givim long mi ol i ken i stap wantaim mi long ples mi stap long en. Mi laik bai ol i ken lukim bikpela lait na namba bilong mi. Taim graun i no kamap yet, yu laikim mi, na yu bin givim dispela lait na namba long mi. 25 Stretpela v  Papa, ol manmeri bilong graun ol i no save long yu. Tasol mi save long yu. Na ol dispela lain bilong mi, ol i save, yu bin salim mi na mi kam. Mi w  bin kamapim nem bilong yu long ol. Na bai mi kamapim moa yet, bai ol i ken kisim pasin bilong laikim ol arapela man, olsem yu save laikim mi. Na mi tu mi ken i stap long ol.”

26 

Jisas i karim pen na i dai na i kirap bek

(Sapta 18-20)

Copyright information for `TPI