John 2

Wanpela man i marit long taun Kana

Tupela de bihain long Jisas i singautim Filip wantaim Nataniel, wanpela man i marit long taun Kana long distrik Galili. Na mama bilong Jisas i go lukim dispela marit. Ol i bin singautim tu Jisas wantaim ol disaipel bilong en, na ol tu i kam i stap long dispela marit. Taim wain i pinis, na mama bilong Jisas i tokim em olsem, “Ol i no gat wain.” Na a  Jisas i tokim em olsem, “Mama, dispela em i samting bilong yu. Em i no samting bilong mi. Taim bilong mi em i no yet.” Orait mama bilong en i tokim ol wokman olsem, “Sapos em i tokim yupela long mekim wanpela samting, orait yupela i mas mekim.”

Long b  dispela haus i gat 6-pela bikpela sospen ston i stap, bilong ol Juda i ken waswas long pasin bilong ol. Wanpela wanpela inap holim samting olsem 100 lita wara. Orait Jisas i tokim ol wokman olsem, “Pulimapim wara long ol sospen.” Na ol i pulapim ol tru. Na em i tokim ol, “Kisim sampela nau na karim i go long man i bosim kaikai.” Orait ol wokman i kisim sampela na karim i go. Dispela wara i kamap pinis olsem wain na man i bosim kaikai i traim, tasol em i no save, ol i kisim dispela wain we. Ol wokman i bin pulimapim wara, ol tasol i save. Orait man i bosim kaikai em i singautim dispela man i marit, 10 na em i tokim em olsem, “Olgeta man i save tilim gutpela wain pastaim. Na taim ol man i dring planti pinis, orait ol i save tilim wain i nogut liklik. Tasol yu, yu bin pasim gutpela wain, na nau tasol yu kisim i kam.”

11 Dispela c  em i namba wan mirakel Jisas i wokim. Em i wokim long taun Kana long distrik Galili. Dispela mirakel em i olsem mak bilong soim bikpela namba na strong bilong en. Na ol disaipel bilong en ol i lukim na ol i bilip long em.

12 Orait d  Jisas i lusim Kana na em i go daun long taun Kaperneam wantaim mama bilong en na ol brata bilong en na ol disaipel bilong en. Na ol i stap sampela de long dispela taun.

Jisas i rausim ol man i wok bisnis long tempel

(Matyu 21.12-13 na Mak 11.15-17 na Luk 19.45-46)

13 Wanpela e  bikpela de bilong lotu bilong ol Juda klostu i laik kamap, em Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut. Olsem na Jisas i go long Jerusalem. 14 Insait long banis bilong tempel em i lukim ol man i wok bisnis long salim ol bulmakau na sipsip na pisin. Na em i lukim ol man bilong senisim mani ol i sindaun i stap. 15 Orait Jisas i kisim baklain na i wokim wanpela wip. Na em i rausim dispela olgeta man wantaim ol sipsip na ol bulmakau bilong ol, na ol i lusim hap bilong tempel na i go. Na em i kapsaitim mani bilong ol man i senisim mani, na em i kapsaitim tu ol tebol bilong ol. 16 Na f  em i tok olsem long ol man i wok bisnis long salim ol pisin, “Kisim ol pisin bilong yupela i go. Yupela i no ken mekim haus bilong Papa bilong mi i kamap olsem haus bilong maket.” 17 Ol g  disaipel bilong en i lukim dispela pasin em i mekim na ol i tingim wanpela tok i stap long buk bilong God. Dispela tok i olsem, “Mi laikim tru haus bilong yu, olsem na mi wok strong long mekim dispela haus i stap gut.”

18 Tasol h  ol Juda i lukim dispela pasin Jisas i mekim na ol i askim em olsem, “Bai yu wokim wanem mirakel, olsem mak bilong soim mipela olsem yu gat namba bilong mekim dispela pasin nau yu bin mekim?” 19 Orait i  Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Yupela brukim dispela tempel, na long tripela de bai mi kirapim gen.” 20 Na ol Juda i tok, “Olaman. Inap long 46 yia ol i bin mekim wok bilong sanapim dispela tempel, na long tripela de tasol bai yu kirapim gen, a?”

21 Tasol j  dispela tempel Jisas i tok long en, em bodi bilong em yet. 22 Olsem k  na taim God i kirapim em long matmat, ol disaipel bilong en i tingim gen dispela tok bipo em i bin mekim. Na ol i bilipim tok i stap long buk bilong God wantaim dispela tok Jisas i bin mekim.

Jisas i save pinis long pasin bilong olgeta man

23 Jisas l  i stap long Jerusalem long Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut, na planti manmeri i lukim ol mirakel o mak em i wokim. Olsem na ol i bilip long nem bilong em. 24 Tasol Jisas i no bilip long ol, 25 long m  wanem, em i save pinis long pasin bilong olgeta man. Em i no sot long save na wanpela man i mas toksave long em long pasin bilong ol man. Nogat. Em yet i save pinis long tingting bilong ol man.

Copyright information for `TPI