John 21

7-pela disaipel i lukim Jisas

Bihain Jisas i kamap gen long ol disaipel klostu long raunwara Galili, narapela nem bilong en raunwara Taiberias. Em i kamap long ol olsem. Saimon a  Pita na Tomas, narapela nem bilong en Didimus, na Nataniel bilong taun Kana long Galili, na tupela pikinini bilong Sebedi, na tupela arapela disaipel bilong Jisas, ol i stap wantaim. Na b  Saimon Pita i tokim ol olsem, “Mi bai go painim pis.” Na ol i tokim em, “Mipela tu bai i go wantaim yu.” Orait ol i kalap long wanpela bot na ol i go. Tasol long dispela nait ol i no kisim wanpela pis.

San c  i laik kamap, na ol i lukim Jisas i sanap i stap long nambis. Tasol ol disaipel i no save olsem, em Jisas. Orait d  Jisas i askim ol olsem, “Ol pikinini, ating yupela i gat sampela pis?” Na ol i bekim tok olsem, “Nogat.” Na e  em i tokim ol, “Yupela tromoi umben long han sut bilong bot, na bai yupela i kisim sampela.” Olsem na ol i tromoi umben i go daun, na ol i kisim planti pis moa, na ol i no inap pulim umben i kam antap.

Dispela f  disaipel Jisas i laikim tumas, em i tokim Pita olsem, “Em Bikpela tasol.” Saimon Pita i bin lusim saket na i mekim wok. Na taim em i harim dispela tok, “Em Bikpela,” em i pasim saket na i kalap i go daun long wara na swim i go long nambis. Na ol arapela disaipel ol i kam long bot, na ol i pulim umben i kam wantaim ol pis. Ol i no bin i stap longwe long nambis. Ol i stap samting olsem 100 mita tasol.

Ol i kam sua pinis, na ol i lukim wanpela paia i stap. Na wanpela pis i stap long paia, na bret tu i stap. 10 Na Jisas i tokim ol olsem, “Dispela ol pis nau yupela i kisim, em yupela kisim sampela i kam.” 11 Olsem g  na Saimon Pita i kalap long bot na i pulim umben i kam antap long nambis. Ol bikpela pis i pulap long umben, inap 153 pis olgeta. Ol pis i planti tumas, tasol umben i no bruk.

12 Orait Jisas i tokim ol olsem, “Yupela kam kaikai.” Na ol disaipel i pret, na i no gat wanpela i askim em, “Yu husat?” Ol i save pinis, em Bikpela tasol. 13 Na h  Jisas i go klostu long paia na i kisim bret na i givim ol. Na em i kisim pis tu na givim ol.

14 Dispela i  em i namba 3 taim Jisas i kamap long ol disaipel, bihain long em i kirap pinis long matmat.

Jisas i tokim Pita, “Yu lukautim ol sipsip bilong mi”

15 Jisas j  wantaim ol disaipel i kaikai pinis, orait Jisas i askim Saimon Pita olsem, “Saimon, pikinini bilong Jon, ating yu laikim mi moa yet na laik bilong yu i winim laik bilong ol dispela man, a?” Na Pita i tok, “Yes, Bikpela, yu save, mi laikim yu.”
21.15Sampela man i save tanim dispela tok bilong Jisas olsem, “Ating yu laikim mi moa yet na yu no laikim tumas ol arapela samting, a?” Na tu, sampela man i save tanim tok bilong Pita olsem, “Yes, Bikpela, yu save, mi pren bilong yu.”
Orait Jisas i tokim em, “Yu lukautim ol pikinini sipsip bilong mi long kaikai samting.”

16 Namba l  2 taim Jisas i askim em gen, “Saimon, pikinini bilong Jon, ating yu laikim mi, o nogat?” Na Pita i tok, “Yes, Bikpela, yu save, mi laikim yu.”
21.16Sampela man i save tanim dispela tok bilong Pita olsem, “Yes, Bikpela, yu save, mi pren bilong yu.”
Na Jisas i tokim em, “Yu was long ol sipsip bilong mi.”

17 Orait n  namba 3 taim Jisas i askim em, “Saimon, pikinini bilong Jon, ating yu laikim mi?” Pita i bel hevi long Jisas i askim em namba 3 taim, “Ating yu laikim mi?” Na em i tokim Jisas olsem, “Bikpela, yu save long olgeta samting. Yu save, mi laikim yu.”
21.17Sampela man i save tanim dispela tok bilong Jisas olsem, “Ating yu pren bilong mi?” Na ol i save tanim tok bilong Pita olsem, “Yu save, mi pren bilong yu.”
Na Jisas i tokim em olsem, “Yu lukautim ol sipsip bilong mi long kaikai samting.

18 “Tru p  tumas mi tokim yu, taim yu stap yangpela yet, yu save pasim let bilong yu yet na yu wokabaut long ples yu laik i go long en. Tasol taim yu kamap lapun, bai yu litimapim han bilong yu, na narapela man bai i pasim let long yu na i kisim yu i go long ples yu no laik i go long en.” 19 Jisas q  i mekim dispela tok bilong makim wanem pasin Pita bai i dai na givim biknem long God. Na bihain em i tokim Pita olsem, “Yu bihainim mi.”

Tok bilong dispela disaipel Jisas i laikim tumas

20 Pita r  i tanim na i lukim dispela disaipel Jisas i laikim tumas, em i bihainim tupela i kam. Em dispela man taim ol i kaikai em i bin putim het bilong en klostu long bros bilong Jisas na i askim em olsem, “Bikpela, husat bai i putim yu long han bilong ol birua?” 21 Pita i lukim em na i askim Jisas olsem, “Bikpela, olsem wanem long dispela man?” 22 Na s  Jisas i bekim tok olsem, “Sapos mi laik bai em i stap inap long taim mi kam bek, ating em i samting bilong yu, a? Yu bihainim mi.” 23 Olsem na tok i go nabaut long ol brata olsem, “Dispela disaipel bai em i no inap i dai.” Tasol Jisas i no bin tok long em i no inap i dai. Nogat. Em i bin tok, “Sapos mi laik bai em i stap inap long taim mi kam bek, ating em i samting bilong yu, a?”

24 Em t  dispela disaipel tasol, nau em i autim tok long ol dispela samting, na em i raitim dispela tok. Na yumi save, dispela tok em i autim em i tru.

25 I u  gat planti arapela samting tu Jisas i bin mekim. Tasol sapos ol i laik raitim ol buk i gat tok long olgeta dispela samting wan wan, ating graun bilong yumi bai i no gat ples inap long yumi ken putim ol dispela buk.

Copyright information for `TPI