John 5

Jisas i mekim orait wanpela man long hul wara Betesda

Bihain wanpela bikpela de bilong lotu bilong ol Juda i kamap, na Jisas i go long Jerusalem.

Long Jerusalem, klostu long bikpela dua bilong banis ol i kolim Dua Bilong Ol Sipsip, i gat wanpela bikpela hul wara i stap, long tok Hibru ol i kolim Betesda.
5.2Planti saveman i ting nem bilong dispela hul wara em Betsata.
Arere long dispela hul wara i gat 5-pela veranda i stap.
Na long ol dispela veranda, planti sikman i stap, wantaim ol man i aipas na lek nogut, na ol man bun bilong ol i dai.
5.3-4Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Ol i wetim dispela wara i mekim nais. Long sampela taim wanpela ensel bilong Bikpela i save go daun insait long hul wara na i mekim nais long wara. Wara i mekim nais pinis, orait man i go daun insait long wara pastaim, em bai i kamap orait gen, maski em i gat wanem kain sik.”


Wanpela man i stap long veranda, em i gat sik i stap inap long 38 yia. Jisas i lukim dispela man i slip i stap, na em i save, em i stap sik longtaim pinis. Na Jisas i askim em, “Ating yu laik bai skin bilong yu i kamap gutpela?”

Sikman i bekim tok bilong em olsem, “Bikman, taim wara i mekim nais, mi no gat man i ken kisim mi i go na putim mi insait long hul wara. Mi yet mi laik i go, tasol ol arapela man i save go daun pastaim na i winim mi.” Na c  Jisas i tokim em olsem, “Yu sanap na kisim bet bilong yu na wokabaut.” Orait kwiktaim tumas bodi bilong dispela man em i kamap gutpela. Na em i kisim bet bilong en na i wokabaut i go.

Dispela de em i de Sabat,
10 olsem d  na taim ol Juda i lukim dispela man ol i tokim em olsem, “Nau em i de Sabat. I tambu long yu karim bet bilong yu raun.” 11 Tasol em i bekim tok bilong ol olsem, “Dispela man i mekim mi i orait, em i tokim mi olsem, ‘Kisim bet bilong yu na wokabaut.’” 12 Na ol i askim em, “Wanem man i tokim yu, ‘Kisim bet bilong yu na wokabaut’?” 13 Tasol dispela man i kamap orait gen em i no save husat tru i bin tokim em, long wanem, planti manmeri i stap long dispela ples, na Jisas i go pinis.

14 Bihain e  Jisas i go insait long banis bilong tempel na em i lukim dispela man i stap. Na Jisas i tokim em olsem, “Harim. Nau yu orait pinis. Yu no ken mekim sin moa, nogut wanpela bikpela hevi moa yet i kamap long yu.” 15 Orait dispela man i go na i tokim ol Juda olsem, “Dispela man i mekim mi i orait, em Jisas tasol.”

16 Orait f  ol Juda i stat long mekim nogut long Jisas, long wanem, em i save mekim dispela kain samting long ol de Sabat. 17 Tasol g  Jisas i bekim tok olsem long ol, “Papa bilong mi em i save wok oltaim i kam inap long nau. Na mi tu mi save wok.” 18 Ol h  Juda i harim dispela tok na ol i laikim moa yet long kilim Jisas i dai, long wanem, em i no kalapim lo bilong de Sabat tasol. Nogat. Em i tok, God em i Papa bilong em stret. Long dispela tok em i mekim em yet i kamap wankain olsem God.

Pikinini Bilong God i gat namba bilong mekim wok

19 Orait i  Jisas i bekim tok bilong ol Juda olsem, “Tru tumas mi tokim yupela, Pikinini em i no inap mekim wanpela samting long tingting bilong em yet. Nogat. Em i mekim tasol ol samting em i lukim Papa i mekim. Olgeta samting Papa i save mekim, em Pikinini tu i save mekim. 20 Papa j  i laikim tumas Pikinini na em i save soim em olgeta samting em yet i save mekim. Na bilong mekim yupela i kirap nogut tru, Papa bai i soim Pikinini ol arapela bikpela wok tu, i winim ol dispela wok em i mekim pinis. 21 Papa k  i save kirapim bek ol man i dai pinis na i givim laip long ol. Na olsem tasol Pikinini tu i save givim laip long ol man long laik bilong em yet. 22 Papa l  i no save skelim wanpela man long kot. Olgeta wok bilong harim kot, em i givim pinis long Pikinini. 23 Olsem m  na bai olgeta man i ken litimapim nem bilong Pikinini, olsem ol i save litimapim nem bilong Papa. Man i no save litimapim nem bilong Pikinini, em i no litimapim nem bilong Papa i bin salim Pikinini i kam.

24 “Tru n  tumas mi tokim yupela, man i harim tok bilong mi, na i bilip long Papa, em i bin salim mi na mi kam, em i gat laip i stap gut oltaim oltaim. Em bai i no gat kot. Nogat. Em i lusim dai pinis, na nau em i stap laip.

25 “Tru o  tumas mi tokim yupela, taim i laik kamap, na nau i kamap pinis, na ol manmeri i dai pinis bai i harim maus bilong Pikinini Bilong God. Na ol manmeri i harim, ol bai i kisim laip. 26 Papa i gat laip long em yet. Na em i bin givim strong long Pikinini, na em tu i gat laip long em yet. 27 Em p  i Pikinini Bilong Man, olsem na Papa i givim namba long em bilong kotim ol manmeri na skelim pasin bilong ol. 28 Yupela i no ken tingting planti long dispela tok bilong mi. Taim i laik kamap na olgeta manmeri i stap long matmat ol bai i harim maus bilong Pikinini, 29 na q  ol bai i lusim matmat na i kam ausait. Ol manmeri i bin mekim gutpela pasin, ol bai i kirap bek na i stap laip. Na ol manmeri i bin mekim pasin nogut, ol bai i kirap bek na i kamap long kot na kot bai i tok olsem, ol i mas bagarap.”

I gat ol arapela lain tu i tokaut long Jisas em i husat

30 Jisas r  i tok moa olsem, “Mi no inap mekim wanpela samting long tingting bilong mi yet. Mi save bihainim tok mi kisim long Papa na mi skelim pasin bilong ol manmeri. Na kot bilong mi em i stret, long wanem, mi no save bihainim laik bilong mi yet. Nogat. Mi bihainim laik bilong Papa, em i bin salim mi na mi kam.

31 “Sapos s  mi wanpela tasol mi tokaut long ol wok na pasin bilong mi, orait ol man i no mas bilipim dispela tok mi autim. 32 Tasol u  narapela em i stap, na em tu i save tokaut long ol wok na pasin bilong mi. Na mi save, dispela tok em i autim, em i tru.
5.32Dispela “narapela” Jisas i tok long en, em God yet.


33 “Mi w  yet mi no ting tok bilong wanpela man inap long strongim tok bilong mi. Tasol mi save bipo yupela i bin salim ol man i go long Jon bilong kisim tok bilong en. Na mi laik bai God i ken kisim bek yupela, olsem na mi laik bai yupela i tingim tok Jon i bin mekim long wok na pasin bilong mi, long wanem, Jon i bin tokaut long tok i tru. 35 Jon x  em i bin i stap olsem lam i lait na i givim lait long ol man. Na long sotpela taim bel bilong yupela i bin amamas long lait bilong em.

36 “Tasol y  samting i winim Jon, em i tokaut long mi nau. Em dispela olgeta wok Papa i bin givim long mi bilong mekim na pinisim. Ol dispela wok mi save mekim i tokaut gut long ol manmeri olsem, Papa i bin salim mi na mi kam. 37 Na z  Papa i bin salim mi na mi kam, em yet i tokaut long mi. Tasol yupela i no bin harim maus bilong em liklik. Nogat tru. Na yupela i no bin lukim pes bilong em. 38 Na tok bilong em tu i no i stap long yupela, long wanem, yupela i no bilipim tok bilong dispela man Papa i bin salim i kam.
5.38“Dispela man Papa i bin salim i kam” em Jisas yet.


39 “Yupela ab  i ting tok i stap long buk bilong God i save givim yupela laip i stap gut oltaim oltaim. Olsem na yupela i save wok long ritim na skelim olgeta tok i stap long buk bilong God. Tasol buk bilong God tu i save tokaut long mi, 40 na ac  yupela i no laik i kam long mi bilong kisim laip.

41 “Mi ad  no ting long kisim biknem long ol man na mi mekim ol dispela tok. 42 Tasol mi save long yupela. Long bel bilong yupela, yupela i no gat laik long God.
5.42Sampela man i save tanim dispela tok olsem, “Marimari bilong God i no i stap long bel bilong yupela.”
43 Mi af  bin i kam long nem bilong Papa bilong mi, na yupela i no kisim tok bilong mi. Tasol sapos wanpela man i kam long nem bilong em yet, orait wantu bai yupela i kisim tok bilong em. 44 Yupela ag  i save kisim biknem long ol lain bilong yupela yet. Tasol dispela biknem God wanpela tasol i save givim, em yupela i no laik kisim. Sapos yupela i mekim ol dispela kain pasin, orait bai yupela i bilip olsem wanem?

45 “Yupela ah  i no ken ting bai mi kotim yupela long ai bilong Papa. Nogat. Man i kotim yupela em Moses yet, em dispela man yupela i ting em bai i helpim yupela. 46 Sapos ai  yupela i bilipim tok bilong Moses, orait bai yupela i bilipim tok bilong mi tu, long wanem, ol tok em i bin raitim i tokaut long mi. 47 Tasol aj  sapos yupela i no bilipim tok em i bin raitim, orait olsem wanem bai yupela i bilipim tok bilong mi?”

Copyright information for `TPI