John 6

Jisas i givim kaikai long 5,000 man

(Matyu 14.13-21 na Mak 6.30-44 na Luk 9.10-17)

Bihain Jisas i go long hapsait bilong raunwara Galili, narapela nem bilong en raunwara Taiberias. Na bikpela lain manmeri ol i lukim ol planti mirakel em i bin wokim bilong mekim orait ol sikman, olsem na ol i bihainim em. Na Jisas i go antap long maunten na i sindaun wantaim ol disaipel bilong en. Long a  dispela taim bikpela de bilong ol Juda klostu i laik kamap, em Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut. Jisas b  i lukluk nabaut na i lukim bikpela lain manmeri i kam long em. Na em i askim Filip olsem, “Bai yumi baim bret we bilong ol dispela manmeri i ken kaikai?” Em i mekim dispela tok bilong traim Filip tasol. Em yet i save pinis long samting em i laik mekim.

Filip i bekim tok olsem, “Sapos yumi baim bret inap long 200 kina, em bai i no inap long olgeta wan wan man na meri i ken kisim hap liklik kaikai tru.” Orait wanpela disaipel bilong Jisas, em Andru, brata bilong Saimon Pita, em i tokim Jisas olsem, “Wanpela c  mangi i stap hia, em i gat 5-pela bret ol i wokim long bali na tupela pis. Tasol bikpela lain manmeri tru i stap. Dispela bret na pis bai i helpim yumi olsem wanem?” 10 Jisas i tok, “Tokim ol manmeri long sindaun.” Planti gras i stap long dispela hap. Na ol man i sindaun, namba bilong ol em i olsem 5,000.

11 Ol i sindaun pinis, na Jisas i kisim dispela bret na i tenkyu long God na i tilim i go long ol manmeri. Em i mekim olsem long tupela pis tu. Em i givim long ol, na ol i kisim inap long laik bilong ol. 12 Ol i kaikai inap pinis, na Jisas i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Yupela bungim olgeta hap kaikai i stap yet. Nogut sampela i lus nating.” 13 Olsem na ol i bungim ol liklik hap bilong dispela 5-pela bret, na ol i pulapim 12-pela basket. Ol man ol i kaikai inap pinis na dispela i stap yet.

14 Ol d  manmeri i lukim dispela mirakel o mak em i bin wokim, na ol i tok, “Tru tumas, em i dispela profet God i bin tok long salim i kam long graun.” 15 Jisas e  i harim dispela tok na em i save, ol i laik i kam holimpas em na mekim em i kamap king bilong ol. Olsem na em i lusim dispela ples na em wanpela tasol i go bek gen long maunten.

Jisas i wokabaut antap long raunwara

(Matyu 14.22-33 na Mak 6.45-52)

16 Long apinun ol disaipel bilong Jisas i go daun long raunwara. 17 Ol i kalap long wanpela bot na ol i brukim raunwara i go. Ol i laik i go long Kaperneam. Em i tudak pinis, na Jisas i no kamap yet long ol. 18 Strongpela win i kamap, na win i mekim bikpela si i kirap. 19 Ol i pul long bot i go inap 5-pela o 6-pela kilomita, na ol i lukim Jisas i wokabaut antap long raunwara na i kamap klostu long bot. Ol i pret, 20 tasol Jisas i tokim ol, “Em mi yet mi kam. Yupela i no ken pret.” 21 Orait ol i amamas long kisim em i kam insait long bot, na wantu bot i kamap long dispela ples ol i go long en.

Ol manmeri i wok long painim Jisas

22 Long de bihain, ol manmeri i stap yet long hapsait bilong raunwara. Ol i save, asde i no gat narapela bot. Wanpela bot tasol i stap, na Jisas i no bin kalap long dispela bot wantaim ol disaipel bilong en. Nogat. Ol disaipel tasol ol i bin kalap long dispela bot na i go. 23 Tasol f  sampela bot bilong Taiberias i kam klostu long dispela ples Bikpela i bin givim tenkyu long bret na ol i kaikai, 24 na ol manmeri i lukim olsem, Jisas wantaim ol disaipel i no i stap. Olsem na ol i kalap long ol dispela bot, na ol i go long Kaperneam bilong painim Jisas.

Jisas em i bret bilong heven

25 Ol manmeri i go kamap pinis long Jisas long hapsait bilong raunwara, na ol i tokim em olsem, “Tisa, yu kam hia long wanem taim?” 26 Na g  Jisas i bekim tok olsem, “Tru tumas mi tokim yupela, yupela i no tingting long ol mirakel yupela i lukim, em ol mak mi bin soim yupela, na yupela i kam painim mi. Nogat. Yupela i kaikai dispela bret mi bin givim yupela na bel bilong yupela i pulap, na long dispela as tasol yupela i wok long painim mi. 27 Yupela h  i no ken wok long kisim kain kaikai i save bagarap. Nogat. Yupela i mas wok long kisim kaikai i save stap oltaim, em kaikai bilong laip i stap gut oltaim oltaim. Dispela kain kaikai, Pikinini Bilong Man bai i givim long yupela. God Papa i givim namba pinis long em long mekim olsem.”

28 Orait na ol i tokim em olsem, “Mipela i mas mekim wanem na mipela i ken mekim wok bilong God?” 29 Na i  Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Wok bilong God i olsem. Yupela i mas bilip long dispela man, God i bin salim em i kam.”

30 Ol j  i harim dispela tok na ol i askim em olsem, “Bai yu wokim wanem mirakel olsem mak bilong mipela i ken lukim na mipela i ken bilipim tok bilong yu? Ol tumbuna bilong mipela i bin kaikai mana long ples nating, olsem tok i stap long buk bilong God, ‘Em i givim bret bilong heven long ol manmeri na ol i kaikai.’ Tasol bai yu wokim wanem kain mirakel tru?” 32 Orait Jisas i tokim ol olsem, “Tru tumas mi tokim yupela, i no Moses i bin givim bret bilong heven long yupela. Nogat. Papa bilong mi em i save givim bret tru bilong heven long yupela. 33 Dispela bret God i givim, em i lusim heven na i kam daun na i givim laip long ol manmeri bilong graun.” 34 Na k  ol i tokim em olsem, “Bikman, yu mas givim dispela bret long mipela oltaim.” 35 Na l  Jisas i tokim ol olsem, “Mi yet mi bret bilong laip. Man i kam long mi, em bai i no hangre moa. Na man i bilip long mi, em bai i no i dai moa long dring wara.

36 “Mi m  bin tokim yupela, yupela i lukim mi pinis, tasol yupela i no bilip. 37 Olgeta n  manmeri Papa i givim long mi, ol bai i kam long mi. Na man i kam long mi, mi no inap tru long rausim em. 38 Mi o  no lusim heven na kam daun bilong bihainim laik bilong mi yet. Nogat. Mi kam daun bilong bihainim laik bilong Papa, em i bin salim mi na mi kam. 39 Na p  laik bilong Papa, em i bin salim mi na mi kam, em i olsem. Mi no ken lusim wanpela bilong ol manmeri em i givim mi pinis. Nogat. Mi mas kirapim ol long las de. 40 Laik q  bilong Papa bilong mi em i olsem. Olgeta man i lukim Pikinini na i bilip long em, ol bai i kisim laip i stap gut oltaim oltaim. Na bai mi kirapim ol long las de.”

41 Ol Juda i harim Jisas i tok, “Mi yet, mi dispela bret i bin lusim heven na i kam daun,” na ol i kros na i toktok planti long em. 42 Ol r  i tok, “Dispela man em Jisas, pikinini bilong Josep. Yumi save long papa wantaim mama bilong en. Orait olsem wanem na nau em i tok, ‘Mi bin lusim heven na mi kam daun’?”

43 Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Yupela i no ken toktok planti namel long yupela yet. 44 Papa s  i bin salim mi na mi kam. Na i no gat wanpela man inap i kam long mi long laik bilong em yet. Nogat. Papa i mas kirapim tingting bilong en na bringim em i kam long mi. Na long las de bai mi kirapim em long matmat. 45 Tok t  i stap long buk bilong ol profet olsem, ‘God bai i skulim olgeta manmeri.’ Orait olgeta manmeri i harim tok bilong Papa na i kisim save long em, ol i save kam long mi.

46 “I u  no gat wanpela man i bin lukim Papa. Nogat. Dispela man i bin i stap wantaim God na i kam, em tasol i bin lukim Papa. 47 Tru v  tumas mi tokim yupela, man i bilip long mi, em i gat laip i stap gut oltaim oltaim. 48 Mi w  yet, mi bret bilong laip. 49 Ol dispela tumbuna bilong yupela ol i kaikai mana long ples nating, ol i dai pinis. 50 Tasol dispela bret i lusim heven na i kam daun, em i bilong ol manmeri i ken kaikai na bai ol i no inap i dai. 51 Mi x  dispela bret i gat laip na i lusim heven na i kam daun. Sapos wanpela man i kaikai dispela bret, em bai i gat laip i stap oltaim. Na dispela bret mi bai givim long em, em i bodi bilong mi. Mi givim bai ol manmeri bilong graun ol i ken kisim laip.”

52 Ol Juda i harim dispela tok na ol i pait long toktok namel long ol yet. Ol i tok, “Olsem wanem na dispela man em inap givim bodi bilong en long yumi na yumi kaikai?”

53 Orait y  Jisas i tokim ol olsem, “Tru tumas mi tokim yupela, sapos yupela i no kaikai bodi bilong Pikinini Bilong Man, na sapos yupela i no dringim blut bilong em, bai yupela i no gat laip i stap long yupela. 54 Man z  i save kaikai bodi bilong mi na dringim blut bilong mi, em i gat laip i stap gut oltaim oltaim, na bai mi kirapim em long las de. 55 Long wanem, bodi bilong mi em i kaikai tru, na blut bilong mi em i samting tru bilong dring. 56 Man aa  i kaikai bodi bilong mi na i dringim blut bilong mi, em i stap long mi, na mi stap long em. 57 Papa ab  i gat laip em i bin salim mi na mi kam, na mi stap laip long strong bilong Papa. Olsem tasol man i kaikai mi em bai i kisim laip long strong bilong mi. 58 Dispela tasol em bret i lusim heven na i kam daun. Em i no wankain olsem dispela bret bipo ol tumbuna i kaikai, na bihain ol i dai. Nogat. Man i kaikai dispela bret, em bai i stap laip oltaim oltaim.” 59 Jisas i stap insait long haus lotu long taun Kaperneam, na em i laik skulim ol manmeri na em i givim dispela tok long ol.

Jisas em i gat tok bilong laip tru

60 Ol disaipel i harim dispela tok bilong Jisas, na planti bilong ol i tok olsem, “Dispela tok em i hevi tumas. Husat inap long harim?” 61 Tasol long bel bilong en Jisas i save olsem, ol disaipel bilong en i toktok planti long dispela tok em i bin mekim. Olsem na em i askim ol, “Dispela tok em i bagarapim bilip bilong yupela, a? 62 Na ac  sapos yupela i lukim Pikinini Bilong Man i go antap long dispela ples bipo em i stap long en, orait olsem wanem? 63 Holi ad  Spirit yet i save givim laip long ol manmeri. Bodi em i no inap helpim yumi liklik. Dispela tok mi givim long yupela, em i spirit, na em i gat laip. 64 Tasol ae  sampela man namel long yupela ol i no bilip.” Bipo yet Jisas i save pinis long ol man i no bilip. Na em i save long dispela man bai i givim em long han bilong ol birua. 65 Olsem af  na em i tok, “Ol i no bilip, na long dispela as tasol mi bin tokim yupela, ‘Sapos Papa i no givim strong long wanpela man, orait dispela man bai i no inap i kam long mi.’”

66 Jisas i autim dispela tok pinis, na planti disaipel bilong en i lusim em, na ol i go bek, na ol i no wokabaut moa wantaim em. 67 Olsem na Jisas i askim 12-pela disaipel olsem, “Ating yupela tu i laik lusim mi na i go?”

68 Saimon ag  Pita i bekim tok olsem, “Bikpela, bai mipela i go long husat? Tok bilong yu tasol i save givim laip i stap gut oltaim oltaim. 69 Na ah  mipela i bilip, na i save gut olsem, yu dispela gutpela stretpela man God i bin makim bilong em yet.”

70 Jisas i bekim tok long ol olsem, “Olsem wanem? Mi yet mi bin makim yupela ol 12-pela disaipel. Tasol wanpela namel long yupela em i olsem wanpela spirit nogut.” 71 Em i tok long Judas, pikinini bilong Saimon Iskariot. Em i wanpela bilong ol 12-pela disaipel, tasol bihain em i givim Jisas long han bilong ol man i laik kilim em i dai.

Copyright information for `TPI