John 7

Jisas i go lukim Ol Bikpela De Bilong I Stap Long Haus Win

Long a  sampela taim bihain, Jisas i raun insait long distrik Galili tasol. Em i no laik i go raun moa insait long distrik Judia, long anem, ol Juda i laik kilim em i dai. Na b  ol bikpela de bilong lotu bilong ol Juda klostu ol i laik kamap, em Ol Bikpela De Bilong I Stap Long Haus Win. Olsem na ol brata bilong en i tokim em olsem, “Yu mas lusim dispela ples na yu go long Judia, bai ol disaipel bilong yu i ken lukim ol dispela narakain wok yu save mekim. Sapos wanpela man i laik bai ol man i save long em, em i no save mekim wok long ples hait. Sapos yu laik mekim ol dispela kain samting, orait yu mas sanap ples klia long ai bilong olgeta manmeri.” Ol c  brata bilong en tu ol i no bilip long em, na ol i mekim dispela tok. Orait d  na Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Taim bilong mi em i no kamap yet. Tasol olgeta taim em i taim bilong yupela. Ol e  manmeri bilong graun ol i no inap birua long yupela. Tasol ol i birua long mi, long wanem, mi save autim tok long ol pasin nogut ol i save mekim. Yupela go long ol dispela bikpela de bilong lotu long Jerusalem. Mi, bai mi no inap i go, long wanem, taim bilong mi em i no kamap yet.” Em i tok olsem long ol, na em i wet i stap long Galili.

10 Tasol taim ol brata bilong en i go pinis, orait bihain Jisas tu i go. Tasol em i hait tasol na i go, bai ol man i no ken luksave long em. 11 Long f  taim bilong ol bikpela de bilong lotu, ol bikman bilong ol Juda i wok long painim em, na ol i tok, “Dispela man i stap we?” 12 Na g  ol manmeri i toktok planti long em namel long ol yet. Sampela i tok, “Em i gutpela man.” Tasol sampela i tok, “Nogat. Em i save giamanim ol manmeri.” 13 Tasol h  ol i pret long ol bikman bilong ol Juda, olsem na i no gat wanpela man i mekim toktok long pasin bilong en long ples klia.

14 Orait namel tru long ol dispela bikpela de, Jisas i go insait long banis bilong tempel na i skulim ol manmeri. 15 Ol i  Juda i harim dispela tok bilong en, na ol i tingting planti na ol i tok, “Olsem wanem na dispela man i gat ol dispela save? Em i no bin i go long skul.” 16 Orait j  Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Dispela tok mi givim yupela, em i no bilong mi yet. Nogat. Em i bilong God, em i bin salim mi na mi kam. 17 Sapos k  wanpela man i gat laik tru bilong bihainim tok bilong God, orait em bai i save tru long as bilong dispela tok mi autim. Em bai i save, dispela tok i kam long God, o em i kamap long tingting bilong mi yet. 18 Man l  i mekim toktok long tingting bilong em yet, em i laik litimapim nem bilong em yet. Tasol man i laik litimapim nem bilong man i bin salim em i kam, dispela man em i stretpela man. Em i no man bilong giaman.

19 “Bipo m  Moses i bin givim lo long yupela. Tasol i no gat wanpela man namel long yupela i save bihainim dispela lo. Watpo yupela i laik kilim mi i dai?” 20 Ol n  manmeri i bekim tok bilong em olsem, “Ating wanpela spirit nogut i stap long yu. Husat i laik kilim yu i dai?” 21 Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Mi bin mekim wanpela wok, na yupela olgeta i tingting planti.
7.21I luk olsem Jisas i tok long dispela wok em i bin mekim long hul wara Betesda. Lukim Jon 5.1-18. Lukim tu Kisim Bek 31.14-15.
22 Tasol p  tingim. Moses i bin givim yupela pasin bilong katim skin, na yupela i save katim skin bilong ol pikinini long de Sabat tu. Tru, i no Moses yet i bin kamapim dispela pasin. Em i kamap long ol tumbuna. 23 Yupela q  i laik bihainim gut lo bilong Moses, na yupela i save katim skin bilong pikinini long de Sabat.
7.23Lo bilong ol Juda i tok olsem, ol i mas kaunim ol de bihain long mama i karim pikinini man, na long de namba 8 ol i mas katim skin bilong en. Lukim Wok Pris 12.3. Long taim bilong Jisas ol i save tambuim tru olgeta kain wok long de Sabat, tasol sapos de bilong katim skin em i kamap long de Sabat, orait maski ol i ting, katim skin em tu em wanpela kain wok, ol i save go het na katim skin long de Sabat.
Orait sapos mi mekim orait tru bodi bilong wanpela man long de Sabat, watpo yupela i belhat long mi?
24 Yupela s  i no ken skelim ol samting long ai nating. Yupela i mas skelim olgeta samting long pasin i stret.”

Ol manmeri i laik save, Jisas em i husat tru

25 Sampela t  manmeri bilong Jerusalem i lukim ol samting Jisas i mekim na ol i tok, “Olsem wanem? Em dispela man tasol ol bikman i laik kilim em i dai. 26 Na lukim. Em i mekim toktok long ples klia, na ol i no mekim wanpela tok long em. Ating ol i save, em i dispela man God i bin promis long salim i kam bilong kisim bek ol manmeri bilong en? 27 Tasol u  yumi save long as ples bilong dispela man. Na taim man God i bin promis long salim i kam, em i kamap, bai i no gat wanpela man i save long as ples bilong en.”

28 Jisas v  i stap long tempel na i autim tok long ol manmeri. Na em i singaut olsem, “Yupela i ting yupela i save long mi, na yupela i save long as ples bilong mi, a? Tasol mi no kam long laik bilong mi yet. Papa i salim mi na mi kam. Pasin bilong en i tru, tasol yupela i no save long em. 29 Mi, w  mi save long em. Mi bin i stap wantaim em, na em i salim mi na mi kam.”

30 Ol x  i harim dispela tok na ol i laik kalabusim em. Tasol taim bilong en i no yet, olsem na i no gat wanpela man i putim han long em. Nogat. 31 Planti y  manmeri ol i bilip long em, na ol i tok, “Taim dispela man God i bin promis long salim i kam, em i kamap, ating em bai i wokim planti mirakel i winim ol mirakel dispela man hia i wokim?”

Ol i salim ol plisman i kam bilong kalabusim Jisas

32 Ol Farisi i harim ol man i mekim ol kain kain toktok long ol samting Jisas i mekim. Olsem na ol bikpris na ol Farisi i salim ol plisman i kam bilong holimpasim em. 33 Na z  Jisas i tok, “Liklik taim tasol bai mi stap wantaim yupela, na bai mi go bek long Papa, em i bin salim mi na mi kam. 34 Na aa  bai yupela i wok long painim mi, tasol bai yupela i no lukim mi. Na yupela i no inap i go long ples mi stap long en.” 35 Orait na ol Juda i toktok namel long ol yet olsem, “Bai em i go we na yumi no inap lukim em? Ating em bai i go long ol wanlain bilong yumi i stap long kantri bilong ol Grik, na em bai i wok long skulim ol Grik, a? 36 Em i tok, ‘Bai yupela i wok long painim mi, tasol bai yupela i no lukim mi.’ Na em i tok, ‘Yupela i no inap i go long ples mi stap long en.’ Wanem as bilong dispela tok?”

Jisas i tok long wara i gat laip

37 Las ab  de bilong ol dispela bikpela de bilong lotu, em i olsem bikpela de tru. Na long dispela de Jisas i sanap na i singaut olsem, “Sapos wanpela man i dai long wara, orait em i ken i kam long mi na dring. 38 Em ac  i olsem tok i stap long buk bilong God, sapos man i bilip long mi, orait planti wara i gat laip bai i kamap long bel bilong en na i ran i go.”
7.38I no gat wanpela hap bilong buk Baibel i gat wankain tok olsem Jisas i autim long dispela lain. Tasol lukim Aisaia 44.3 na Sindaun 18.4.
39 Jisas ae  i tok long Holi Spirit ol man i bilip long em ol bai i kisim. Long dispela taim Jisas i no kisim biknem yet, olsem na Holi Spirit i no kam yet.

Ol manmeri i bruk tupela lain

40 Sampela af  manmeri i harim ol tok Jisas i mekim na ol i tok, “Tru tumas, dispela man em i dispela profet God i bin tok long salim i kam long graun.” 41 Na ag  ol arapela i tok, “Em i man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.” Tasol sampela i tok, “Nogat. Dispela man God i makim, em bai i no inap kamap long Galili. Nogat. 42 Buk ah  bilong God i tok olsem dispela man i mas kamap long lain bilong King Devit, na em bai i kamap long Betlehem, dispela taun bipo Devit i stap long en.” 43 Olsem ai  na ol manmeri i gat narapela narapela tingting long Jisas na ol i bruk tupela lain. 44 Sampela aj  i laik kalabusim em, tasol i no gat wanpela man i putim han long em.

Ol hetman i no bilip long Jisas

45 Orait ak  ol plisman i go bek gen long ol bikpris na ol Farisi. Na ol i askim ol plisman olsem, “Bilong wanem yupela i no bringim em i kam?” 46 Na al  ol plisman i bekim tok olsem, “Bipo i no gat wanpela man i mekim toktok olsem dispela man i mekim.” 47 Na ol Farisi i bekim tok olsem, “Em i trikim yupela tu, a? 48 Ating am  long lain bilong mipela ol hetman na ol Farisi, yupela i lukim wanpela man i bilip long em? Nogat tru. 49 Ol lain i bilip long em, em ol dispela lain manmeri ol i no save long lo. God i tok pinis long ol bai i bagarap.”

50 Nikodemus, an  em dispela man bipo i bin i go long Jisas, em i bilong lain bilong ol. Orait em i tokim ol olsem, 51 “Ating ao  lo bilong yumi em i tok long yumi ken kotim nating wanpela man? Nogat. Yumi mas harim tok bilong en pastaim, na bai yumi ken save gut long samting em i bin mekim.” 52 Tasol ap  ol i bekim tok bilong en olsem, “Ating yu tu yu man bilong Galili, a? Ritim gut ol tok i stap long buk bilong God, na bai yu tu yu ken save olsem, i no gat wanpela profet bai i kamap long Galili.”

7.53-8.11Sampela saveman i ting tok i stap namel long tupela sta em Jon yet i no bin raitim, tasol narapela man i bin raitim bihain.
Ol i kisim meri i bin mekim sin na bringim i kam long Jisas

53 Olgeta man i go nabaut long haus bilong ol,

Copyright information for `TPI