John 9

Stori bilong man aipas

Jisas i wokabaut i go, na em i lukim wanpela man aipas. Taim mama i karim em, em i aipas pinis. Na a  ol disaipel bilong Jisas i askim em, “Tisa, husat i mekim sin na taim mama i karim dispela man em i kamap aipas? Dispela man yet i mekim sin, o papamama bilong en i mekim sin?”

Na b  Jisas i bekim tok olsem, “Dispela man i no mekim sin, na papamama bilong en tu i no mekim sin. Nogat. Dispela samting i bin kamap bai ol manmeri i ken lukim samting i kamap long dispela man, na wok bilong God i ken kamap ples klia long ol. Nau c  em i tulait yet, na yumi mas mekim wok bilong God, em i bin salim mi na mi kam. Tudak bai i kamap, na ol man bai i no inap mekim wanpela wok. Taim d  mi stap yet long dispela graun, mi yet mi lait bilong dispela graun.”

Jisas e  i tok olsem na em i spet long graun. Na em i tanim spet wantaim graun, na i putim dispela graun long ai bilong dispela aipas. Na f  Jisas i tokim em olsem, “Yu go waswas long hul wara Siloam.” Dispela nem Siloam em i wankain olsem dispela tok, “Ol i salim em i go.” Orait dispela aipas em i go na i waswas. Na taim em i kam bek, em inap lukim gut ol samting.

Orait na ol wanples bilong en wantaim ol man i bin lukim em bipo, taim em i save askim ol manmeri long givim mani samting long em, ol i tok, “Olsem wanem? Ating em dispela man tasol bipo i save sindaun na askim ol man long mani?” Sampela i tok, “Yes, em dispela man.” Na sampela i tok, “Nogat. Em i wankain olsem dispela man, tasol em i narapela.” Na dispela man yet em i tok, “Em mi tasol.”

10 Na ol i askim em, “Olsem wanem na ai bilong yu i gutpela?” 11 Na em i bekim tok olsem, “Dispela man ol i kolim Jisas, em i tanim graun wantaim wara na i putim long ai bilong mi. Na em i tokim mi, ‘Yu go long hul wara Siloam na yu waswas.’ Olsem na mi go na mi waswas, na ai bilong mi i gutpela, na mi inap lukim gut ol samting.” 12 Na ol i askim em, “Dispela man i stap we?” Na em i tok, “Mi no save.”

13 Orait ol i kisim dispela man bipo em i aipas, na ol i bringim em i go long ol Farisi. 14 Taim g  Jisas i wokim dispela graun malumalum na i opim ai bilong dispela man, em de Sabat. 15 Orait na ol Farisi i askim em gen, “Ai bilong yu em i kamap gutpela olsem wanem?” Na em i tokim ol olsem, “Em i putim graun malumalum long ai bilong mi, na mi waswas, na mi inap lukim gut ol samting.” 16 Na h  sampela Farisi i tok, “Yumi save, God i no salim dispela man i kam, long wanem, em i no save bihainim lo bilong de Sabat.” Tasol sampela i tok, “Olsem wanem na man i gat sin em inap wokim olkain mirakel olsem?” Na ol i bruk tupela lain.

17 Orait i  na ol i askim gen dispela man bipo em i bin i stap aipas, “Dispela man i mekim orait ai bilong yu, yu ting em i wanem kain man?” Na dispela man i bekim tok olsem, “Em i wanpela profet.”

18 I tru, bipo dispela man i aipas na nau ai bilong en i op. Tasol ol Juda i no laik bilipim dispela. Olsem na ol i singautim papamama bilong dispela man ai bilong en i op. 19 Tupela i kam na ol i askim tupela olsem, “Ating dispela em i pikinini bilong yutupela, a? Na taim mama i karim em, em i stap aipas pinis, yutupela i tok olsem, a? Orait olsem wanem na em i save lukluk nau?” 20 Na papamama bilong en i bekim tok olsem, “Mitupela i save, dispela em i pikinini bilong mitupela. Na taim mama i karim em, em i stap aipas, em tu mitupela i save. 21 Tasol nau ai bilong en i op olsem wanem, em mitupela i no save. Na husat i opim ai bilong em, em tu mitupela i no save. Yupela i mas askim em. Em i bikpela pinis. Em i ken autim tok bilong em yet.” 22 Papamama j  i pret long ol Juda na tupela i mekim dispela tok. Ol Juda i pasim tok pinis olsem, sapos wanpela man i tokaut olsem Jisas em i dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, orait ol bai i tambuim em long kam lotu wantaim ol. 23 Long dispela as tasol papamama bilong dispela man i tok, “Em i bikpela pinis. Yupela i mas askim em.”

24 Orait k  na namba 2 taim ol i singautim dispela man bipo em i aipas. Ol i tokim em, “Yu mas litimapim nem bilong God, na mekim strongpela promis long mekim tok tru tasol. Mipela i save, dispela man yu bin tok long en, em i man bilong mekim sin.” 25 Na em i bekim tok olsem, “Em i man bilong mekim sin, o nogat, em mi no ken save. Wanpela samting tasol mi save. Bipo mi stap aipas, tasol nau ai bilong mi i op.”

26 Na ol i askim em gen olsem, “Em i mekim wanem long yu? Em i opim ai bilong yu olsem wanem?” 27 Na em i bekim tok bilong ol olsem, “Mi tokim yupela pinis, tasol yupela i no laik harim. Bilong wanem na yupela i laik harim planti taim? Ating yupela tu i laik kamap disaipel bilong en, a?”

28 Na ol Farisi i tok bilas long dispela man olsem, “Yu tasol yu disaipel bilong en. Tasol mipela i disaipel bilong Moses. 29 Mipela l  i save pinis, God i bin givim tok long Moses. Tasol dispela man i kamap we, em mipela i no save.” 30 Orait na dispela man bipo em i aipas, em i bekim tok bilong ol olsem, “Yupela i mekim narakain tok tru. Dispela man i mekim ai bilong mi i op, na yupela i tok, yupela i no save, em i kamap we. 31 Yumi m  save, God i no save harim tok bilong ol man bilong mekim sin. Tasol sapos wanpela man i save lotu long God na i bihainim laik bilong God, orait God i save harim tok bilong em. 32 Long bipo tru na i kam inap nau i no gat stori bilong wanpela man em i stap aipas long taim mama i karim em, na bihain wanpela man i opim ai bilong em. 33 Sapos n  God i no bin salim dispela man i kam, orait em i no inap mekim wanpela samting.”

34 Ol o  Farisi i harim dispela tok na ol i bekim tok olsem, “Olsem wanem? Pasin bilong sin i pas tru long yu, stat long taim mama i karim yu na i kam inap nau. Na yu laik skulim mipela, a?” Na ol i rausim em i go.

Ol man i no bilip ol i olsem ol aipas

35 Jisas p  i harim tok long ol i rausim dispela man, orait em i go painim em. Na taim Jisas i lukim em, Jisas i tokim em olsem, “Yu bilip long Pikinini Bilong Man, o nogat?” 36 Na em i bekim tok olsem, “Bikman, dispela Pikinini Bilong Man em husat? Yu tokim mi na mi ken bilip long em.” 37 Na q  Jisas i tokim em, “Yu lukim em pinis. Em dispela man nau i toktok wantaim yu.” 38 Na dispela man i tok, “Bikpela, mi bilip.” Na em i brukim skru na i lotu long Jisas.

39 Na r  Jisas i tok, “Mi kam long dispela graun bilong skelim pasin bilong ol manmeri. Olsem na ol man i stap aipas, ol bai i lukluk. Na ol man i save lukluk, ol bai i kamap aipas.” 40 Sampela s  Farisi i stap klostu long Jisas, ol i harim dispela tok. Olsem na ol i askim em, “Yu laik tok olsem mipela tu i aipas, a?” 41 Na t  Jisas i tokim ol olsem, “Sapos ai bilong yupela i pas, orait yupela bai i no gat asua bilong sin. Tasol yupela i save tok, ‘Ai bilong mipela i save lukluk.’ Olsem na sin bilong yupela i stap yet.”

Copyright information for `TPI