John 4

Jisas i toktok wantaim wanpela meri bilong Samaria

1Ol a Farisi i harim tok olsem, Jisas i baptaisim planti man na ol dispela man i kamap disaipel bilong en, na namba bilong ol i winim namba bilong ol disaipel bilong Jon. Tasol Jisas yet i no save givim baptais long ol man. Nogat. Ol disaipel bilong Jisas tasol i save baptaisim ol. Jisas i save olsem, ol Farisi i harim tok pinis long planti man i kamap disaipel bilong en, olsem na em i lusim distrik Judia na em i go bek long distrik Galili. 4Na dispela rot em i bihainim, em i go namel long distrik Samaria.

5Olsem b na em i go kamap long wanpela taun bilong Samaria, ol i kolim Sikar. Sikar i stap klostu long dispela graun Jekop i bin givim long pikinini bilong en, Josep. 6Wanpela hul wara, bipo Jekop i bin wokim, em i stap long dispela ples. Jisas i wokabaut i kam na em i tait. Olsem na em i sindaun klostu long dispela hul wara. Em i olsem 12 klok belo.

7Wanpela meri bilong Samaria em i kam bilong pulimapim wara, na Jisas i tokim em olsem, “Wara i kam. Mi laik dring.” 8Ol disaipel bilong en ol i go pinis long taun bilong baim kaikai. 9Dispela c meri bilong Samaria em i tokim em, “Yu Juda, na mi meri bilong Samaria. Olsem wanem na yu tok, ‘Wara i kam, mi laik dring’?” Meri i mekim dispela tok, long wanem, ol Juda i no save poromanim ol Samaria. 10Orait d Jisas i tokim dispela meri olsem, “Sapos yu save long presen bilong God, na sapos yu save long dispela man i tokim yu, ‘Wara i kam, mi laik dring,’ orait bai yu tokim em, na em bai i givim yu wara i gat laip.” 11Na e meri i tokim em, “Bikman, yu no gat baket, na dispela hul wara em i daun moa. Olsem na dispela wara i gat laip, bai yu kisim we? 12Tumbuna f bilong yumi Jekop em i givim dispela hul wara long mipela. Na em yet wantaim ol pikinini bilong en na ol bulmakau sipsip samting bilong en, olgeta i bin dring long dispela hul wara. Ating yu winim Jekop, a?” 13Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Olgeta man i dring long dispela wara hia, nek bilong ol bai i drai gen. 14Tasol g sapos wanpela man i dring long dispela wara mi laik givim em, i no gat wanpela taim nek bilong en bai i drai gen. Nogat. Dispela wara mi laik givim em, em bai i kamap olsem hul wara insait long em. Na dispela wara bai i kamap kamap oltaim na givim em laip i stap gut oltaim oltaim.” 15Na meri i tokim Jisas olsem, “Bikman, givim dispela wara long mi. Na bihain nek bilong mi i no ken drai moa, na mi no ken i kam hia bilong pulimapim wara.”

16Orait Jisas i tokim em olsem, “Yu go singautim man bilong yu pastaim na yu kam bek long hia.” 17Meri i bekim tok olsem, “Mi no gat man.” Na Jisas i tokim em, “Yu tok yu no gat man, em yu tok tru tumas, 18long wanem, bipo yu gat 5-pela man. Na dispela namba 6 man yu save stap wantaim em, em i no man tru bilong yu. Dispela tok bilong yu em i tru olgeta.” 19Na h meri i tokim em, “Bikman, nau mi save, yu wanpela profet. 20Ol i tumbuna bilong mipela ol i save bung long dispela maunten
4.20“Dispela maunten” meri i tok long en, em maunten Gerisim long distrik Samaria. Ol Samaria i save go long dispela maunten tasol na mekim ol bikpela lotu bilong ol. Lukim toksave bilong Luk 9.53.
na mekim lotu. Tasol yupela Juda i save tok, ples ol man i mas i go long en na mekim lotu, em i stap long Jerusalem tasol.”

21Orait k Jisas i tokim em olsem, “Meri, yu mas bilipim tok bilong mi. Wanpela taim i laik kamap na bai yupela i no lotu long Papa long dispela maunten, na bai yupela i no lotu long em long Jerusalem tu. 22Yupela l Samaria i save lotu long samting yupela i no save long en. Tasol mipela Juda i save lotu long samting mipela i save long en, long wanem, God i bin makim mipela Juda long i go pas long dispela wok bilong kisim bek ol manmeri. 23Tasol m taim i laik kamap, na nau i kamap pinis, na olgeta man i laik lotu tru bai ol i lotu long Papa long strong bilong Holi Spirit
4.23-24Sampela man i save tanim dispela tok “long strong bilong Holi Spirit” olsem, “long spirit bilong ol yet.”
na long pasin i tru. Na Papa i laikim tumas bai ol kain man olsem i mas lotu long em.
24God o em i Spirit. Na ol man i lotu long em, ol i mas lotu long strong bilong Holi Spirit na long pasin i tru.” 25Meri p i tokim Jisas olsem, “Mi save, Mesaia bai i kam, em dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en. Taim em i kam, em bai i tokim yumi long olgeta samting.” 26Na q Jisas i tokim em olsem, “Em mi tasol, nau mi toktok wantaim yu.”

27Jisas i tok olsem, na long dispela taim ol disaipel bilong en i kam bek. Ol i lukim em i toktok wantaim wanpela meri, na ol i tingting planti. Tasol i no gat wanpela man i askim Jisas olsem, “Yu laik kisim wanem samting?” o “Bilong wanem yu toktok wantaim dispela meri?” 28Orait dispela meri i lusim baket bilong en, na em i go bek long taun. Na em i tokim ol manmeri olsem, 29“Yupela kam lukim wanpela man. Em i tokim mi long olgeta samting mi bin mekim bipo. Ating em dispela man tasol God i bin promis long salim em i kam?” 30Orait ol i lusim taun na ol i kam long Jisas.

31Long dispela taim, ol disaipel i tokim Jisas olsem, “Tisa, yu mas kaikai.” 32Tasol em i tokim ol olsem, “Mi gat kaikai yupela i no save long en.” 33Olsem na ol disaipel i toktok long ol yet olsem, “Ating wanpela man i bringim kaikai i kam givim em?” 34Na r Jisas i tokim ol olsem, “God i bin salim mi na mi kam, na kaikai bilong mi, em long bihainim laik bilong em na long pinisim wok em i bin givim mi.

35“Yupela s i save tok olsem, ‘I gat 4-pela mun i stap yet na taim bilong kisim kaikai bai i kamap.’ Tasol mi tokim yupela, yupela i mas lukluk nabaut na lukim gut ol gaden. Ol kaikai i redi pinis. 36Man t i wok long kisim kaikai, em i kisim pe bilong en na em i bungim kaikai bilong laip i stap gut oltaim oltaim. Olsem na man bilong planim kaikai na man bilong kisim kaikai, tupela i ken amamas wantaim. 37Olsem na dispela tok em i tru, ‘Wanpela man i planim gaden na narapela man i kisim kaikai bilong en.’ 38Mi bin salim yupela i go bilong kisim kaikai long gaden bipo yupela i no bin wok long en. Ol arapela man i bin wokim gaden, na yupela i go insait bilong kisim kaikai i kamap long hatwok bilong ol.”

39Planti Samaria bilong dispela taun ol i harim tok bilong dispela meri, na ol i bilip long Jisas. Long wanem, meri i tok, “Em i tokim mi pinis long olgeta samting mi bin mekim bipo.” 40Na ol Samaria i kam long em, na ol i askim em long stap wantaim ol. Olsem na em i stap tupela de long dispela ples. 41Na planti manmeri moa ol i harim tok bilong Jisas yet na ol i bilip. 42Na u ol i tokim dispela meri olsem, “Mipela i no harim tok bilong yu tasol na mipela i bilip long dispela man. Nogat. Mipela yet i harim tok bilong en, na mipela i save, dispela man tasol em i man bilong kisim bek olgeta manmeri bilong graun.”

Jisas i mekim orait pikinini bilong ofisa bilong king

43Jisas v i stap tupela de pinis wantaim ol lain bilong Samaria, orait em i lusim dispela ples na i go long distrik Galili. 44Jisas w yet i autim tok olsem, “Profet i no gat nem long as ples bilong em yet.”

45Em x i go kamap long Galili, na ol Galili i amamas long em i kam, long wanem, ol tu i bin i go long dispela bikpela lotu long Jerusalem na ol i lukim olgeta samting em i bin mekim long dispela taim.

46Jisas y i kamap gen long taun Kana bilong Galili. Long dispela taun em i bin tanim wara i kamap wain. Orait long dispela taim wanpela ofisa bilong king i stap long taun Kaperneam, na pikinini man bilong en i gat sik. 47Dispela z man i harim tok olsem, Jisas i lusim Judia na i kamap pinis long Galili. Olsem na em i go long Jisas na i askim em long kam daun long Kaperneam na mekim orait dispela pikinini bilong en. Pikinini em i klostu i laik i dai. 48Na aa Jisas i tokim em olsem, “Sapos yupela i no lukim ol kain kain mirakel, yupela i no laik bilip.” 49Ofisa bilong king i tokim em olsem, “Bikpela, yu kam daun kwik. Nogut pikinini bilong mi i dai.” 50Na ab Jisas i tokim em, “Yu go. Pikinini bilong yu bai i stap laip.” Orait dispela ofisa i bilipim tok bilong Jisas, na em i go.

51Dispela ofisa i no kamap yet long Kaperneam, na ol wokboi bilong en i kam bungim em long rot, na ol i tokim em olsem, “Pikinini bilong yu em i stap laip.” 52Na em i askim ol long wanem aua pikinini i orait liklik. Na ol i tok, “Asde long 1 klok long apinun sik i lusim em.” 53Na ac papa i save, asde long dispela aua tasol Jisas i bin tokim em, “Pikinini bilong yu bai i stap laip.” Na em i bilip, na olgeta lain bilong en tu i bilip. Dispela ad em i namba 2 mirakel o mak Jisas i wokim bihain long em i lusim Judia na i kam i stap long Galili.

54

Jisas i mekim wok bilong en na em i skulim ol manmeri long ol bikpela de bilong lotu
5.1Long dispela hap bilong buk Jon, i gat planti tok bilong ol samting Jisas i mekim long de Sabat na long ol arapela bikpela de bilong lotu bilong ol Juda. Lukim 5.1 na 5.9 na 6.4 na 7.2 na 10.22. Planti saveman i ting Jon i laik soim olsem, Jisas em i as tru bilong ol dispela bikpela de bilong lotu. Lukim tu 2.13 na 2.23 na 11.55.

(Sapta 5-10)

Copyright information for TPI