Jonah 1

Jona i laik ranawe na God i bringim em i kam bek

(Sapta 1-2)

Jona i ranawe

Bikpela a  i givim tok long Jona, pikinini bilong Amitai. Em i tok olsem, “Yu kirap na yu go long dispela bikpela taun Ninive, na yu givim strongpela tok long ol manmeri. Mi lukim pinis planti pasin nogut ol i mekim.” Tasol b  Jona i laik lusim Bikpela na ranawe i go long taun Tarsis. Orait em i kirap i go long liklik taun Jopa, na em i painim wanpela sip i laik i go long Tarsis. Em i baim sip na i go antap long en. Em i laik lusim Bikpela na ranawe i go.

Tasol c  Bikpela i mekim strongpela win i kamap long solwara. Na dispela win wantaim ren i strong tumas, na sip i laik bagarap. Ol d  boskru i pret nogut tru, na olgeta wan wan i singaut long ol god bilong ol yet. Ol i no laik bai sip i hevi tumas, olsem na ol i kisim ol kago na tromoi i go long solwara. Tasol Jona i bin i go daun insait long hasis bilong sip na i slip i stap.

Orait e  kepten bilong sip i kam lukim Jona na i tokim em olsem, “Watpo yu slip? Yu kirap na singaut long god bilong yu. Ating em bai sori long yumi na helpim yumi na bai yumi no inap i dai.” Na f  ol boskru i kirap na i tok, “Goan, yumi putim olgeta nem long bek na yumi kisim wanpela nem. Yumi mekim olsem na bai yumi save wanem man em i as bilong dispela samting i laik bagarapim yumi.” Orait ol i mekim olsem, na nem bilong Jona i kamap. Na ol i tokim em olsem, “Yu toksave long mipela long as bilong dispela hevi i kamap long yumi. Yu mekim wanem hia? Na yu bilong we? Yu bilong wanem hap na wanem lain?”

Orait Jona i bekim tok olsem, “Mi bilong lain Hibru, na mi save lotu long Bikpela, em i God bilong heven. Em i bin wokim solwara na graun.” 10 Na Jona i tokim ol boskru olsem, “Mi laik lusim Bikpela na mi ranawe.” Ol i harim dispela tok na ol i pret tru. Na ol i tokim Jona olsem, “Yu mekim bikpela rong tru.”

11 Dispela win i strong tumas, na si i kirap bikpela moa. Olsem na ol boskru i askim Jona olsem, “Bai mipela i mekim wanem long yu, na bai si i dai na mipela i stap gut?” 12 Na Jona i bekim tok olsem, “Yupela kisim mi na tromoi mi i go long solwara, na bai si i dai. Mi save, mi yet mi as bilong dispela biksi i kamap long yupela.”

13 Ol boskru i laik bringim sip i go sua, olsem na ol i wok strong long pul. Tasol biksi i strong tumas, na ol i no inap tru long kamap long nambis. 14 Orait ol i singaut long Bikpela olsem, “Bikpela, mipela i prea long yu. Sapos mipela i tromoi dispela man i go long solwara, orait yu no ken larim mipela i dai. Yu no ken kotim mipela, olsem yu save kotim man i kilim arapela man. Bikpela, yu bin bihainim laik bilong yu tasol na yu mekim dispela samting.” 15 Na ol i kisim Jona na tromoi em i go long solwara. Na si i dai. 16 Olsem na ol boskru i pret tru long Bikpela, na ol i mekim ofa long em na mekim ol promis long em.

17 Orait g  Bikpela i salim wanpela traipela pis, na dispela pis i daunim Jona. Na Jona i stap long bel bilong pis inap tripela san na tripela nait.

Copyright information for `TPI