Judges 1

Ol hetman i bosim ol Israel

(Sapta 1-3)

Ol Juda na ol Simeon i holimpas King Adoni Besek

Josua i dai pinis na ol Israel i askim Bikpela olsem, “Wanem lain bai i go pas na pait long ol Kenan?” Na Bikpela i bekim tok olsem, “Lain bilong Juda bai i go pas, long wanem, mi givim pinis dispela graun long ol.” Orait ol lain bilong Juda i tokim ol lain bilong Simeon olsem, “Yupela kam wantaim mipela pastaim na yumi go long hap graun ol i makim bilong mipela, na bai yumi bung wantaim na pait long ol Kenan. Na bihain bai yumi go long hap graun ol i makim bilong yupela.” Olsem na ol lain bilong Simeon i go wantaim ol lain bilong Juda. Na ol lain bilong Juda i go pas long pait na Bikpela i givim ol lain bilong Kenan wantaim ol lain bilong Peres long han bilong ol Juda na ol i kilim 10,000 man long taun Besek. Na ol Juda i bungim King Adoni Besek wantaim ol lain bilong en long dispela hap na ol i pait long ol na winim ol. Adoni Besek i ranawe, tasol ol Juda i ranim em na holimpasim em na katim tupela bikpela pinga long han bilong en na tupela bikpela pinga long lek bilong en.

Na Adoni Besek i tok olsem, “Bipo mi bin katim tupela bikpela pinga bilong han na lek bilong 70 king na ol i bin kisim ol pipia kaikai aninit long tebol bilong mi. Na nau God i bekim wankain pasin long mi.” Na ol Juda i kisim Adoni Besek i go i stap long Jerusalem inap em i dai.

Ol lain bilong Juda i kisim Jerusalem wantaim Hebron

Ol Juda i pait long ol man bilong Jerusalem na kisim graun bilong ol. Na ol i kilim ol manmeri na kukim ples bilong ol. Bihain ol i go pait long ol man bilong Kenan i stap long ples maunten na long ol liklik maunten long hap san i go daun na long distrik Negev long hap saut. 10 Na bihain gen ol i go pait long ol man bilong Kenan i stap long taun Hebron, em taun bipo ol i save kolim Kiriat Arba. Na ol Juda i winim ol lain bilong Sesai na Ahiman na Talmai.

Otniel i kisim taun Debir

(Josua 15.15-19)

11 Ol Juda i winim pinis ol man bilong taun Hebron na ol i go pait long ol manmeri bilong taun Debir. Bipo ol i save kolim dispela taun Kiriat Sefer. 12 Na Kalep i tok, “Sapos wanpela man i kisim Kiriat Sefer long pait, orait em i ken maritim Aksa, pikinini meri bilong mi.” 13 Na Otniel, pikinini man bilong Kenas, i kisim dispela taun. Kenas em i liklik brata bilong Kalep. Na Kalep i givim Aksa long Otniel na em i maritim. 14 Taim Aksa i kam long Otniel, Aksa i tok strong long Otniel long em i mas askim Kalep long givim em wanpela hap graun. Orait na Aksa i go lukim Kalep. Na taim Aksa i kalap i kam daun long donki bilong en, Kalep i askim em, “Yu laikim wanem samting?”

15 Orait Aksa i tokim papa bilong en olsem, “Mi laik yu givim mi wanpela presen. Yu bin givim mi dispela hap graun i stap long hap saut, tasol em i no gat wara. Olsem na nau yu mas givim mi sampela hul wara.” Orait Kalep i givim em ol hul wara i stap antap na i stap daunbilo tu.

Ol Juda wantaim ol Benjamin i win long pait

16 Tambu papa bilong Moses em i bilong lain bilong Kin. Orait lain bilong tambu papa bilong Moses wantaim ol lain bilong Juda ol i lusim Taun Bilong Diwai Det na ol i go long ples drai bilong Juda i stap long hap saut klostu long taun Arat. Na ol i sindaun wantaim ol man bilong lain Amalek long dispela hap. 17 Na ol Juda wantaim ol Simeon i go na winim ol Kenan i stap long taun Sefat. Na ol i pinisim dispela taun olgeta. Olsem na ol i givim nupela nem Horma long en. 18 Na tu ol i kisim taun Gasa na Askelon na Ekron wantaim ol hap graun bilong ol. 19 Bikpela i helpim ol Juda na ol i kisim ol graun bilong ples maunten. Tasol ol i no inap rausim ol man i stap long nambis, long wanem, ol dispela man i gat ol karis ain. 20 Na a  ol i givim taun Hebron long Kalep, olsem Moses i bin tok. Na Kalep i rausim ol tripela lain bilong ol Anak i bin stap long Hebron.
1.20Nem bilong ol dispela lain i stap long lain 10. Lukim tu Namba 13.22.
21 Tasol c  ol Benjamin i no rausim ol Jebus i stap long Jerusalem. Olsem na ol Jebus i stap yet wantaim ol Benjamin.

Ol Josep i kisim taun Betel

22 Olsem tasol ol lain bilong Josep i go pait long ol manmeri bilong taun Betel. Bipo ol i save kolim nem bilong taun olsem, Lus. Na Bikpela i wok long helpim ol. Ol Josep i salim ol man i go bilong lukstil long dispela taun. 24 Ol dispela man i lukim wanpela man i lusim taun na i go ausait, na ol i tokim em olsem, “Sapos yu soim mipela long rot i go insait long taun, orait bai mipela i no ken mekim nogut long yu.” 25 Olsem na em i soim ol long rot i go insait. Na ol i go insait na i kilim olgeta manmeri long dispela taun. Tasol ol i no kilim dispela wanpela man wantaim olgeta lain bilong en. 26 Na dispela man i go long graun bilong ol Hit na em i wokim wanpela taun na em i kolim nem bilong en Lus. Na dispela nem i stap yet.

Ol Israel i no rausim olgeta manmeri bilong ol arapela lain

27 Ol d  lain bilong Manase i no rausim ol man i stap long taun Betsan na Tanak na Dor na Ipleam na Megido, na long ol liklik ples i stap klostu long ol dispela taun. 28 Na taim ol Israel i kamap strong, ol i mekim ol manmeri bilong Kenan i kamap ol wokboi bilong ol. Tasol ol Israel i no rausim ol olgeta.

29 Ol e  lain bilong Efraim i no rausim ol manmeri bilong Kenan i stap long taun Geser. Olsem na ol dispela manmeri bilong Kenan i stap yet wantaim ol long dispela hap.

30 Na ol lain bilong Sebulun i no rausim ol manmeri long taun Kitron na Nahalal. Olsem na ol dispela manmeri bilong Kenan i stap wantaim ol. Na ol Sebulun i mekim ol Kenan i kamap wokboi bilong ol.

31 Na ol lain bilong Aser i no rausim ol manmeri long taun Ako na Saidon na Alap na Aksip na Helba na Afek na Rehop. 32 Olsem na ol Aser i stap wantaim ol dispela Kenan, long wanem, ol i no bin rausim ol.

33 Na ol lain bilong Naptali i no rausim ol manmeri long taun Betsemes na Betanat. Olsem na ol i stap wantaim ol dispela Kenan. Na ol lain bilong Naptali i mekim ol Kenan i kamap wokboi bilong ol.

34 Tasol ol Amor i strong na ol i rausim ol lain bilong Dan i go long ples maunten. Ol i no larim ol i kam i stap daunbilo long ples stret. 35 Ol Amor tasol i sindaun i stap olgeta long taun Aijalon na Salbim na long maunten Heres. Na mak bilong graun bilong ol i stat long rot i go antap long maunten long ples Akrabim na i kamap long ples Sela na i go antap moa yet. Tasol ol lain bilong Josep i wok long bosim ol na mekim ol i kamap wokboi bilong ol.

Copyright information for `TPI