Leviticus 19

Olkain pasin God i laikim ol Israel i bihainim

Bikpela i tokim Moses long tokim a  ol manmeri bilong Israel olsem, “Yupela i mas i stap holi na bihainim ol gutpela stretpela pasin mi save laikim. Long wanem, mi God, Bikpela bilong yupela, mi holi na pasin bilong mi em i gutpela na stretpela olgeta. Yupela b  wan wan i mas aninit long papamama bilong yupela na bihainim tok bilong ol. Na yupela i no ken wok long de Sabat. Yupela i mas malolo tasol. Mi Bikpela, mi God bilong yupela, mi tok pinis.

“Yupela c  i no ken lusim mi na mekim lotu long ol giaman god. Na yupela i no ken wokim ol god nating long ain samting na lotu long ol. I tambu tru. Mi Bikpela, mi God bilong yupela, mi tok pinis.

“Taim yupela i mekim ofa bilong kamap wanbel wantaim mi, yupela i mas bihainim lo mi bin givim yupela, bilong mekim dispela ofa. Sapos yupela i mekim olsem, bai mi laikim ofa bilong yupela. Yupela i mas kaikai mit bilong ofa long de yupela i kilim abus o long de bihain. Sapos i gat hap mit i stap yet long de namba 3, orait yupela i mas kukim long paia inap sit bilong paia tasol i stap. Na sapos wanpela man i kaikai dispela abus long de namba 3, orait dispela pasin i nogut long ai bilong mi, na bai mi no laikim dispela ofa. Wanem man i kaikai dispela abus long de namba 3, em i mekim nogut long samting ol i givim long mi yet, na em i gat asua long rong bilong en. Olsem na bai mi rausim em long lain manmeri bilong mi.

“Long d  taim yupela i katim kaikai i mau long gaden bilong yupela, yupela i no ken katim kaikai i sanap long arere tru bilong gaden. Na taim yupela i katim kaikai namel long gaden, sapos yupela i abrusim sampela, orait yupela i no ken i go bek na kisim. Larim i stap tasol. 10 Taim yupela i kisim pinis ol pikinini bilong wain i mau, yupela i no ken i go bek namba 2 taim long gaden wain na kisim wan wan rop bilong pikinini wain yupela i no bin lukim pastaim. Na yupela i no ken kisim ol pikinini bilong wain i pundaun i stap long graun. Yupela i mas larim dispela kaikai i stap bilong ol rabisman na ol narapela lain i stap wantaim yupela, bai ol i kisim. Mi Bikpela, mi God bilong yupela, mi tok olsem.

11 “Yupela e  i no ken stilim ol samting bilong narapela man, na yupela i no ken giamanim narapela man, bilong pulim ol samting bilong en. Na yupela i no ken tok giaman long narapela man. 12 Sapos f  yupela i mekim promis long wanpela man na kolim nem bilong mi bilong strongim promis, orait yupela i no ken promis nating na giamanim em. Sapos yupela i no bihainim dispela promis bilong yupela, orait bai yupela i daunim nem bilong mi. Mi Bikpela, mi tok pinis. 13 Yupela g  i no ken mekim nogut long narapela man o stilim ol samting bilong en. Na sapos yupela i givim wok long wanpela man, orait yupela i mas givim em pe bilong en long taim em i pinis wok long dispela de. Yupela i no ken holim pe long nait na givim em long tumora. 14 Yupela h  i no ken tok nogut long ol manmeri i yaupas olsem, ‘God i ken bagarapim yupela.’ Na yupela i no ken putim samting long rot bilong ol aipas bilong mekim ol i pundaun. Yupela i mas pret long mi God, Bikpela bilong yupela.

15 “Sapos i  yupela i harim kot, orait yupela i mas mekim stretpela pasin long kot. Na yupela i mas stretim tok gut. Yupela i no ken helpim ol rabisman bai ol i winim nating kot. Tasol yupela i no ken pret long ol man i gat namba na biknem na helpim ol long winim kot. 16 Yupela i no ken raun long ol wantok na tok baksait long narapela man. Na sapos ol i kotim wanpela man long bikpela rong, na yupela inap helpim em long kot, orait yupela i mas helpim em. Nogut yupela i pasim maus na larim kot i tok long ol i kilim em i dai. Mi laik bai yupela i helpim em, long wanem, mi Bikpela bilong yupela.

17 “Sapos j  wanpela wantok bilong yu i mekim rong long yu, orait yu no ken kros oltaim long em long tingting bilong yu. Yu mas stretim tok wantaim em bai tok i dai. Nogut yu tingim pasin bilong en na yu tu yu mekim wanpela rong. 18 Yu k  no ken bekim rong wanpela wantok bilong yu i mekim long yu, na yu no ken kros oltaim long em. Yu mas laikim tru ol wantok olsem yu laikim yu yet. Mi Bikpela, mi tok pinis.

19 “Yupela l  i mas bihainim ol lo bilong mi. Na yupela i no ken larim tupela kain abus i puspus na karim pikinini. Na yupela i no ken planim tupela kain pikinini kaikai long wanpela gaden. Na yupela i no ken pasim laplap ol i bin lumim long tret nating wantaim tret ol i bin wokim long gras bilong sipsip samting. Ol dispela pasin i tambu.

20 “Sapos wanpela man i gat wanpela wokmeri nating na em i promis pinis long salim dispela meri long narapela man, tasol dispela arapela man i no baim yet. Na sapos bosman bilong dispela meri i pilai wantaim em, orait bai yupela i mas bringim tupela i go long kot. Tasol yupela i no ken kilim tupela i dai, long wanem, dispela meri em i wokmeri nating bilong dispela bosman. 21 Na dispela bosman i mas bringim wanpela sipsip man i go long dua bilong haus sel bilong mi. Em i mas ofaim dispela sipsip long mi Bikpela, bilong stretim rong na pinisim asua bilong en. 22 Na pris bai i mekim ofa bilong rausim sin bilong dispela man. Na bai mi lukim na mi lusim sin bilong en.

23 “Taim yupela i go long graun Kenan na yupela i planim olkain diwai i save karim kaikai, orait yupela i mas tambu long kaikai pikinini bilong ol dispela diwai inap tripela yia pastaim. 24 Na long namba 4 yia yupela i mas givim olgeta kaikai bilong ol dispela diwai long mi Bikpela, bilong makim yupela i tenkyu na amamas long mi. 25 Tasol stat long namba 5 yia yupela i ken kaikai. Sapos yupela i bihainim dispela tok bilong mi, bai ol diwai bilong yupela i karim planti kaikai moa. Harim. Mi God, Bikpela bilong yupela, mi tok olsem.

26 “Yupela m  i no ken kaikai mit i gat blut. Na yupela i no ken wokim kain kain posin na mekim pasin sanguma samting na mekim ol arapela kain pasin i no kam long pawa bilong mi. 27 Yupela n  i no ken katim gras bilong het klostu long yau bilong yupela, na yupela i no ken katim na sotim mausgras. 28 Yupela i no ken katim ol makmak long skin bilong yupela. Na yupela i no ken katim skin bilong yupela bilong sori long man o meri i dai pinis. Mi Bikpela, mi tambuim yupela long mekim ol dispela pasin.

29 “Yupela o  i no ken mekim pasin bilong ol haiden na larim ol pikinini meri bilong yupela i kamap pamukmeri. Nogut yupela i mekim olsem na bai yupela i lusim mi na yupela i paul wantaim ol giaman god, na pasin nogut bai i pulap long olgeta ples bilong yupela.

30 “Yupela p  i no ken mekim wok long de Sabat. Na yupela i mas laikim tru dispela haus sel ol manmeri i save kam long en na mekim lotu long mi. Mi Bikpela, mi tokim yupela pinis.

31 “Sapos q  yupela i laik kisim gutpela tingting, orait yupela i no ken i go askim ol man i save toktok wantaim tewel bilong ol man i dai pinis, long kisim tingting long ol tewel na givim long yupela. Sapos yupela i mekim olsem bai yupela i kamap doti tru long ai bilong mi. Mi Bikpela, mi God bilong yupela, mi tok pinis.

32 “Yupela i mas aninit long ol lapun na mekim gut long ol. Na yupela i mas aninit long mi, God bilong yupela. Mi Bikpela, mi tok olsem.

33 “Yupela r  i no ken mekim nogut long ol manmeri bilong narapela lain ol i stap long graun bilong yupela. 34 Yupela i mas mekim gutpela pasin long ol, olsem yupela i save mekim long ol wanlain bilong yupela, ol Israel. Na yupela i mas laikim ol tru, olsem yupela i save laikim yupela yet. Yupela i bin i stap long Isip bipo, olsem na yupela i save long pasin bilong man i lusim as ples na i stap long narapela kantri. Olsem na yupela i mas mekim gut long ol dispela arapela lain i stap wantaim yupela. Mi Bikpela, mi God bilong yupela, mi tok pinis.

35 “Long s  taim yupela i metaim samting na skelim samting na kaunim ol samting bilong narapela man i baim, orait yupela i no ken giamanim em. 36 Nogat. Yupela i mas metaim stret na skelim stret na kaunim stret ol samting. Mi Bikpela, mi God bilong yupela na mi bin kisim yupela long Isip na bringim yupela i kam. 37 Olsem na yupela i mas bihainim olgeta lo mi bin givim yupela. Mi Bikpela, mi tokim yupela pinis.”

Copyright information for `TPI