Luke 1

Luk i raitim dispela stori long Tiofilus

Bikman a  Tiofilus, bipo planti man i traim han bilong ol long raitim stori bilong olgeta samting God i bin mekim i kamap namel long mipela. Ol b  i bihainim tok bilong ol man i bin lukim ol dispela samting long ai bilong ol, stat long taim ol dispela samting i bin kirap. Ol dispela man i stap olsem wokman bilong tok bilong God, na ol i givim dispela stori long mipela. Olsem c  na mi tu mi laik raitim dispela stori na salim i kam long yu. Mi bin wok longpela taim long askim gut long as bilong dispela olgeta samting. Nau mi raitim stret tasol, olsem ol dispela samting i bin kamap. Yu ritim na bai yu ken save gut olsem, dispela tok ol i bin lainim yu long en, em i tru olgeta.

Stori bilong ol samting i bin kamap long taim Elisabet i karim Jon Bilong Baptais na Maria i karim Jisas

(Sapta 1.5—2.52)

Ensel i tokim Sekaraia olsem Jon bai i kamap

Taim d  Herot i stap king bilong Judia, wanpela pris i stap, nem bilong en Sekaraia. Em i pris bilong ol lain bilong Abiya. Meri bilong en em i bilong lain bilong Aron, na nem bilong meri em Elisabet. Tupela e  i stap stretpela long ai bilong God. Tupela i save bihainim olgeta lo na olgeta tok bilong Bikpela, na tupela i no gat asua long ai bilong en. Tasol tupela i no gat pikinini, long wanem, Elisabet i no inap karim pikinini. Na tupela i lapun pinis.

Wanpela f  taim ol lain bilong Sekaraia i go mekim wok pris, na Sekaraia tu i mekim wok pris long ai bilong God. Orait g  ol i pilai satu bilong painimaut wanem pris i mas go insait long haus bilong Bikpela, bilong mekim ofa bilong smok i gat gutpela smel. Na long dispela pasin ol i makim Sekaraia, na em i go insait bilong mekim ofa. 10 Long h  dispela taim bilong mekim ofa, ol bikpela lain manmeri i bung i stap ausait long haus bilong God na ol i beten i stap. 11 Orait na wanpela ensel bilong Bikpela i kamap long Sekaraia na i sanap i stap long han sut bilong alta bilong ofa bilong smok i gat gutpela smel. 12 Sekaraia i  i lukim ensel na em i kirap nogut na i pret. 13 Tasol ensel i tokim em olsem, “Sekaraia, yu no ken pret. God i harim pinis prea bilong yu. Meri bilong yu Elisabet bai i karim pikinini man. Na yu mas kolim nem bilong en Jon. 14 Bai bel bilong yu i stap gutpela, na bai yu amamas. Na planti manmeri bai i amamas long taim dispela pikinini i kamap, 15 long j  wanem, em bai i gat biknem long ai bilong Bikpela. Em bai i no ken dring wain na bia samting. Taim em i stap yet long bel bilong mama, Holi Spirit bai i pulap long em. 16 Em k  bai i mekim planti manmeri bilong Israel i tanim na i go long God, Bikpela bilong ol. 17 Em l  bai i kisim pasin na strong bilong Elaija na wokabaut i go pas long Bikpela. Em bai i mekim ol papa na ol pikinini i kamap wanbel. Na em bai i stretim tingting bilong ol man bilong sakim tok, na ol bai i kisim gutpela tingting olsem bilong ol stretpela man. Em bai i redim ol man na ol i stap redi long Bikpela i kam.”

18 Na m  Sekaraia i tokim ensel olsem, “Olsem wanem na mi ken save dispela tok bilong yu i tru? Mi lapun pinis, na meri bilong mi em tu i lapun.”

19 Na n  ensel i bekim tok olsem, “Mi Gebriel, na mi save sanap long pes bilong God. God yet i salim mi na mi kam bilong tokim yu, na bilong bringim dispela gutpela nius long yu. 20 Orait o  yu harim. Yu no bin bilipim tok bilong mi, olsem na nau maus bilong yu bai i pas na bai yu no inap toktok, inap long taim dispela olgeta samting i kamap pinis. Dispela tok bilong mi bai i kamap tru long taim God i makim.”

21 Ol manmeri i wet yet long Sekaraia, na ol i tingting planti long wanem samting i kamap na em i stap longpela taim insait long haus bilong God. 22 Na bihain em i kam ausait na em i no inap mekim toktok long ol. Olsem na ol i save, em i bin lukim narakain samting insait long haus bilong God. Em i mekim toktok long ol long han bilong en tasol. Na maus bilong en i pas i stap. 23 Bihain, p  taim bilong wok bilong Sekaraia em i pinis, na em i go bek long ples bilong en. 24 Na bihain meri bilong en Elisabet em i gat bel. Na em i hait i stap inap long 5-pela mun. Elisabet i tok olsem, 25 “Bikpela q  i bin marimari long mi. Em i mekim dispela samting i kamap long mi bilong pinisim sem bilong mi long ai bilong ol manmeri.”

Ensel i tokim Maria olsem Jisas bai i kamap

26 Long namba 6 mun bilong Elisabet i gat bel, God i salim ensel Gebriel i go long wanpela taun bilong Galili, nem bilong en Nasaret. 27 Em r  i go long wanpela yangpela meri ol i bin makim bilong maritim wanpela man bilong lain bilong King Devit, nem bilong en Josep. Nem bilong dispela yangpela meri em Maria. 28 Orait s  Gebriel i go long em na i tok olsem, “Gude, meri. Bikpela i stap wantaim yu, na em i bin blesim yu na mekim gut long yu.” 29 Maria i harim dispela tok, na em i kirap nogut na i ting, “Dispela em i wanem kain tok?”

30 Na ensel i tokim em olsem, “Maria, yu no ken pret. God em i belgut tru long yu. 31 Harim. t  Yu bai kisim bel na karim wanpela pikinini man. Na yu mas kolim nem bilong en Jisas. 32 Em u, v  bai i stap bikman. Na bai ol i kolim em Pikinini bilong God Antap Tru. Na God bai i putim em i stap king olsem tumbuna bilong en Devit. 33 Em w  bai i stap king bilong ol lain bilong Jekop oltaim. Na wok king bilong en bai i no inap pinis.”

34 Na Maria i askim ensel olsem, “Dispela samting bai i kamap olsem wanem? Mi no marit yet long wanpela man.”

35 Na x  ensel i bekim tok bilong en olsem, “Holi Spirit bai i kam long yu, na strong bilong God Antap Tru bai i karamapim yu. Olsem na dispela pikinini bihain bai yu karim, em bai i stap gutpela na stretpela man bilong God, na ol bai i kolim em Pikinini Bilong God.

36 “Harim. Kandere bilong yu Elisabet em i lapun pinis, tasol em i gat bel na em bai i karim pikinini man. Bipo ol i save tok em i no inap karim pikinini. Tasol nau em i gat bel, na 6-pela mun bilong en i go pinis. 37 I y  no gat wanpela samting God i no inap mekim.”

38 Na Maria i tok olsem, “Harim. Mi wokmeri bilong Bikpela. Em i ken mekim long mi olsem yu tok.” Orait ensel i lusim em na i go.

Maria i go lukim Elisabet

39 Long dispela taim Maria i kirap na i hariap i go long ples maunten, long wanpela taun bilong distrik Judia. 40 Na em i go insait long haus bilong Sekaraia na i givim gude long Elisabet. 41 Elisabet z  i harim gude bilong Maria, na pikinini i stap long bel bilong Elisabet em i kalap. Na Holi Spirit i pulap long Elisabet, 42 na aa  em i singaut strong tumas, na i tok, “God i bin mekim gut tru long yu na givim yu blesing i winim blesing em i givim long ol arapela meri. Na dispela pikinini i stap long bel bilong yu, em tu i kisim blesing bilong God. 43 Mi husat na mama bilong Bikpela bilong mi em i kam long mi? 44 Harim. Taim yau bilong mi i harim gude bilong yu, orait pikinini i stap long bel bilong mi em i amamas na i kalap. 45 Yu ab  bin bilip olsem Bikpela bai i mekim olsem em i bin tokim yu, olsem na yu ken amamas tru.”

Song bilong Maria

46 Maria ac, ad  i tok olsem,

“Bel bilong mi
em i litimapim nem
bilong Bikpela.
47 Na spirit bilong mi
em i amamas long God,
em i Helpim bilong mi
na em i save mekim mi
i stap gut tru.
48 Mi ae  wokmeri bilong en,
mi samting nating,
tasol em i lukim mi
na em i marimari long mi.
Nau na bihain tu
bai olgeta lain manmeri i tok
long God i bin givim
bikpela amamas long mi.
49 God af  i gat bikpela strong,
em i bin mekim
narakain samting tru
bilong helpim mi,
na nem bilong en i stap holi.
50 Em ag  i save marimari
long ol manmeri i aninit long em.
Em bai i mekim olsem tasol
long ol manmeri i stap nau,
na long ol manmeri i kamap bihain
inap oltaim oltaim.
51 Han ah  bilong en
i bin mekim strongpela wok.
Ol man i save ting ol i nambawan tru
na i litimapim nem bilong ol yet,
em i bin rausim ol i go nabaut.
52 Em ai  i daunim ol strongpela king,
na em i litimapim ol man
i no gat nem.
53 Em aj  i givim planti gutpela samting
long ol man i hangre,
na bel bilong ol i pulap tru.
Tasol ol man i gat planti samting,
em i rausim ol i go nating.
54 Em ak  i helpim wokman bilong en,
Israel,
na em i tingim yet promis
em i bin mekim long Abraham
na long ol tumbuna bilong yumi,
long em bai i marimari oltaim
long ol lain bilong ol
i kamap bihain.”
56 Maria i stap wantaim Elisabet inap tripela mun samting, na bihain em i go bek long ples bilong en.

Elisabet i karim Jon

57 Taim i kamap bilong Elisabet i karim pikinini, na em i karim pikinini man. 58 Ol wanples na ol wanlain bilong Elisabet ol i harim nius long Bikpela i bin marimari tru long em, na ol i amamas wantaim em.

59 Orait ol i wet wanpela wik, na al  ol i kam bilong katim skin bilong pikinini. Ol i laik givim nem Sekaraia long em, olsem nem bilong papa. 60 Tasol am  mama bilong pikinini i tok, “Nogat. Yumi mas kolim nem bilong en Jon.” 61 Na ol i tokim em, “I no gat wanpela bilong ol wanlain bilong yupela i gat dispela nem.” 62 Na ol i mekim toktok long han, na ol i askim papa, em i laik givim wanem nem long pikinini. 63 Em i tokim ol long bringim wanpela samting bilong em i ken raitim tok long en, na em i raitim tok olsem, “Nem bilong en Jon.” Na ol i tingting planti. 64 Na wantu tasol maus bilong Sekaraia i no pas moa, na em inap toktok gen. Orait na em i toktok, na i litimapim nem bilong God. 65 Na olgeta wanples bilong em, ol i lukim dispela narakain samting i bin kamap na ol i pret. Na nius bilong dispela olgeta samting i go nabaut long olgeta ples i stap long ples maunten bilong Judia. 66 Olgeta an  man i harim dispela nius, ol i tingting planti na ol i askim olsem, “Bihain dispela pikinini bai i kamap wanem kain man?” Ol i save, strong bilong Bikpela i stap wantaim em.

Sekaraia i autim tok profet

67 Orait ao  Holi Spirit i pulap long Sekaraia, papa bilong dispela pikinini, na em i mekim tok profet olsem, 68 “Yumi ap  litimapim nem bilong God, Bikpela bilong Israel. Em i kam na i helpim yumi manmeri bilong en, na em i kisim bek yumi. 69 Long aq  lain bilong wokboi bilong en Devit, Bikpela i kamapim wanpela strongpela man bilong kisim bek yumi, 70 olsem ar  bipo yet em i bin tok long maus bilong ol profet bilong en. 71 Em as  i tok bai em i kisim bek yumi long han bilong ol birua bilong yumi, na long han bilong ol man i bel nogut tru long yumi. 72 Em at  i marimari long ol tumbuna bilong yumi na i helpim ol. Na em i tingim yet dispela kontrak bipo em yet i mekim. 73 Em au  i tok tru antap long tumbuna bilong yumi Abraham. Na nau em i laik mekim long yumi olsem bipo em i tok. 74 Em av  i laik kisim bek yumi long han bilong ol birua, na yumi ken holim wok bilong em, na yumi no ken pret. 75 Olsem aw  na olgeta taim yumi stap laip, yumi ken wokabaut long ol pasin i stret long ai bilong em, na yumi ken pulap long ol gutpela gutpela pasin em i laikim. 76 Na ax  yu, pikinini, bihain bai ol i kolim yu profet bilong God Antap Tru. Bai yu go pas long Bikpela, bilong redim rot bilong en. 77 Bai ay  yu lainim ol manmeri bilong en na bai ol i save, long bikpela marimari bilong en, God i laik rausim sin bilong ol na kisim bek ol. Bai em i salim tulait bilong heven i kam long yumi, 79 bilong az  givim lait long ol man i stap long ples tudak. Bai em i stiaim lek bilong yumi, na bai yumi wokabaut long rot bilong bel isi.”

80 Bihain ba  dispela pikinini i kamap bikpela, na spirit bilong en i kamap strong. Em i go i stap long ples i no gat man, inap long taim em i kamap ples klia long ai bilong ol Israel.

Copyright information for `TPI