Luke 17

Pasin nogut i save bagarapim bilip

(Matyu 18.6-7 na 18.21-22 na Mak 9.42)

Jisas a  i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Ol kain kain samting bai i kamap bilong mekim ol manmeri i pundaun long sin. Tasol sori tumas long man i mekim ol dispela samting i kamap. Sapos em i mekim wanpela bilong ol dispela liklik pikinini i pundaun long sin, orait mobeta ol man i pasim wanpela bikpela ston long nek bilong em na tromoi em i go daun long solwara na bai em i dai. Olsem na yupela lukaut gut long yupela yet.

“Sapos b  brata bilong yu i mekim sin, yu mas tokim em long stretim pasin bilong em. Na sapos em i tanim bel, orait yu mas lusim sin bilong em. Na sapos em i mekim sin long yu inap 7-pela taim long wanpela de, na 7-pela taim em i kam bek long yu na i tok, ‘Mi sori,’ orait yu mas lusim sin bilong en.”

Jisas i tok long pasin bilong bilip

Ol c  aposel i tokim Bikpela olsem, “Yu mas mekim bilip bilong mipela i kamap bikpela moa.” Na d  Bikpela i tokim ol olsem, “Maski sapos bilip bilong yupela em i liklik tru inap olsem pikinini bilong dispela kain sayor ol i kolim mastet, yupela bai inap tokim dispela diwai, ‘Yu kamautim ol rop bilong yu na yu go sanap i stap long solwara,’ na diwai bai i bihainim tok bilong yupela.”

Jisas i tok long pasin bilong wokboi

Jisas i tok moa olsem, “Sapos wanpela man namel long yupela i tokim wokboi long i go brukim graun long gaden o long i go lukautim ol sipsip, orait taim dispela wokboi i kam bek long haus, ating bikman bilong en bai i tokim em, ‘Yu kam kwiktaim na yu sindaun na kaikai’? Nogat. e  Bikman bai i tokim wokboi olsem, ‘Yu redim kaikai bilong mi, na yu pasim laplap na sutim kaikai bilong mi na kisim i kam. Mi kaikai na dring pastaim, orait bihain yu ken kaikai na dring.’ Na ating bikman bai i tok tenkyu long dispela wokboi long taim wokboi i bihainim tok bilong em? Nogat. 10 Olsem f  na yupela tu, sapos yupela i mekim pinis olgeta samting olsem God i tokim yupela, orait yupela i mas tok, ‘Mipela i no gutpela wokboi. Samting mipela i mekim, em i wok tasol bilong mipela.’”

Jisas i mekim orait 10-pela man i gat sik lepra

11 Jisas g  i bihainim rot i go long Jerusalem, na em i wokabaut i go namel long distrik Samaria na Galili. 12 Em h  i kamap long wanpela ples, na 10-pela man i gat sik lepra ol i kam bungim em long rot. Ol i sanap longwe, 13 na i  ol i singaut strong olsem, “Jisas, bikman, yu ken sori long mipela.” 14 Jisas j  i lukim ol, na em i tokim ol olsem, “Yupela go soim skin bilong yupela long ol pris.” Orait ol i wokabaut i go, na skin bilong ol i kamap klin. 15 Na wanpela man namel long ol em i lukim skin bilong en i gutpela gen, na em i go bek. Em i wok long singaut bikmaus na litimapim nem bilong God. 16 Em i go kamap long Jisas na em i brukim skru na putim pes i go daun long graun klostu long lek bilong Jisas, na i givim tenkyu long em. Dispela man em i man bilong ol lain Samaria. 17 Jisas i lukim dispela man, na em i tok, “Mi ting 10-pela man i kamap klin. Tasol ol arapela 9-pela man ol i stap we? 18 Ating i no gat man bilong i kam bek na litimapim nem bilong God, a? Dispela man bilong narapela lain, em wanpela tasol?” 19 Na k  Jisas i tokim dispela man olsem, “Yu kirap na yu go. Bilip bilong yu i bin mekim yu i orait gen.”

Pikinini Bilong Man bai i kamap ples klia

(Matyu 24.23-28 na 24.37-41)

20 Ol l  Farisi i askim Jisas olsem, “Wanem taim bai kingdom bilong God i kam?” Na Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Taim kingdom bilong God i kam, bai i no inap ol samting i kamap olsem mak na ol manmeri i lukim long ai. 21 Na m  ol bai i no inap i tok, ‘Lukim, em i stap hia,’ o ‘Em i stap long hap.’ Harim. Kingdom bilong God em i stap pinis namel long yupela.”
17.21Sampela man i save tanim dispela hap tok olsem, “Harim. Kingdom bilong God em i stap insait long yupela.”


22 Na o  Jisas i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Bihain taim bai i kamap, na yupela bai i laikim tumas long lukim wanpela bilong ol de bilong Pikinini Bilong Man. Tasol yupela bai i no lukim. 23 Na p  ol bai i tokim yupela olsem, ‘Lukim, em i stap long hap,’ o ‘Lukim, em i stap hia.’ Tasol yupela i no ken i go bihainim ol. 24 Yupela q  i save, taim klaut i lait, dispela lait i save sut i go long olgeta hap bilong skai. Na Pikinini Bilong Man bai i mekim olsem tasol long taim em i kamap, na olgeta manmeri bai i lukim. 25 Tasol r  em i mas karim planti pen pastaim, na ol man bilong dispela taim nau ol i mas givim baksait long em.

26 “Kain s  pasin ol i bin mekim long taim bilong Noa, ol bai i mekim wankain pasin tasol long taim Pikinini Bilong Man i laik i kam. 27 Long t  taim bilong Noa ol i wok long kaikai na dring, na ol man i maritim ol meri, i go inap long taim Noa i go insait long sip. Orait na bikpela tait i bin kamap, na i bagarapim olgeta manmeri. 28 Ol u  manmeri i bin mekim wankain pasin long taim bilong Lot tu. Ol i wok long kaikai na dring i stap na ol i baim na salim ol samting na ol i planim ol gaden na ol i wokim ol haus. 29 Tasol Lot i lusim Sodom na i go, na long dispela de yet paia wantaim ston salfa i pundaun long skai olsem ren, na i bagarapim olgeta manmeri. 30 Orait v  wankain pasin tasol bai i kamap long de Pikinini Bilong Man i kamap ples klia.

31 “Long w  dispela de sapos wanpela man i stap antap long haus, na ol samting bilong en i stap insait long haus, orait em i no ken i go daun na kisim ol samting bilong en. Olsem tasol, man i stap long gaden, em i no ken i go bek long haus. 32 Yupela x  i mas tingim samting i bin kamap long meri bilong Lot. 33 Sapos y  wanpela man i laik holimpas laip bilong em yet, orait laip bilong em bai i lus. Tasol sapos wanpela man i lusim laip bilong en, orait laip bilong en bai i stap gut.

34 “Mi z  tokim yupela, long nait Pikinini Bilong Man i kamap, tupela man bai i slip i stap long wanpela bet, na God bai i kisim anpela, na em bai i lusim narapela i stap. 35 Tupela meri bai i wokim plaua bilong bret i stap, na God bai i kisim wanpela, na lusim narapela i stap.”
17.35-36Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Tupela man bai i stap long gaden, na God bai i kisim wanpela, na em bai i lusim narapela i stap.” Lukim Matyu 24.40.
37 Ol ab  disaipel i harim dispela tok na ol i askim Jisas olsem, “Bikpela, dispela ol samting bai i kamap we?” Na Jisas i tokim ol olsem, “Long ples bodi bilong ol man i dai pinis i slip i stap long en, long dispela ples tasol ol tarangau i save kam bung.”

Copyright information for `TPI