Luke 2

Maria i karim Jisas

(Matyu 1.18-25)

Long dispela taim Sisar Ogastus i putim wanpela lo long ol i mas kisim nem bilong olgeta manmeri. Dispela em i namba wan taim gavman i kisim nem bilong ol, na long dispela taim Kwirinius i stap namba wan gavman bilong provins Siria.
2.2Long dispela taim ol Rom i bosim kantri bilong ol Israel, na dispela kantri i stap insait long bikpela provins ol i kolim provins Siria. Ol Rom i save kolim ol king bilong ol olsem, Sisar.
Olsem na olgeta manmeri i go long as ples bilong ol, bai gavman i ken kisim nem bilong ol. Josep em i bilong lain famili bilong King Devit. Olsem na em i lusim taun Nasaret long Galili, na em i go long Judia long taun bilong Devit, ol i kolim Betlehem. Em b  i go wantaim meri bilong en Maria, bai gavman i ken kisim nem bilong tupela. Na long dispela taim Maria i gat bel. Tupela i stap yet long Betlehem, na taim i kamap bilong Maria i karim pikinini. Na c  em i karim namba wan pikinini man bilong en. Na em i karamapim em long laplap, na i slipim em insait long bokis kaikai bilong ol bulmakau, long wanem, haus pasindia em i pulap pinis.

Ol ensel i bringim tok long ol wasman bilong sipsip

Long dispela hap sampela wasman bilong sipsip i stap ausait long taun, na ol i was long ol sipsip bilong ol long nait. Na ensel bilong Bikpela i kam long ol, na Bikpela i mekim bikpela lait bilong en i kamap raun long ol, na ol i pret tru. 10 Tasol d  ensel i tokim ol olsem, “Yupela i no ken pret. Harim. Mi bringim gutnius i kam long yupela, em nius bilong mekim olgeta manmeri i amamas tru. 11 Long e  dispela de long taun bilong Devit, wanpela meri i karim pikinini. Na dispela pikinini bai i kisim bek yupela olgeta. Em i Bikpela, na em i man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en. 12 Na yupela i ken luksave long em olsem. Yupela bai i lukim wanpela pikinini ol i pasim em long laplap, na em i slip i stap long bokis kaikai bilong bulmakau.”

13 Ensel f  i tok pinis, orait wantu planti ensel moa bilong ami bilong heven i kamap na i stap wantaim dispela ensel. Na ol i litimapim nem bilong God olsem, 14 “Litimapim g  nem bilong God i save stap antap tru. Na long graun ol manmeri i ken stap bel isi. God i belgut long ol.”

Ol wasman i go lukim Jisas

15 Ol ensel i lusim ol na i go bek pinis long heven, orait ol wasman bilong sipsip i tok olsem, “Goan, yumi go long Betlehem na yumi lukim dispela samting i kamap, em Bikpela i bin tokim yumi long en.” 16 Orait h  na ol i go hariap, na ol i lukim Maria tupela Josep i stap, na pikinini i slip i stap long bokis kaikai bilong bulmakau. 17 Ol i lukim pinis, na ol i autim tok long ol samting ensel i bin tokim ol long dispela pikinini. 18 Na olgeta man i harim dispela tok ol wasman bilong sipsip i mekim, ol i tingting planti long en. 19 Tasol i  Maria i putim dispela olgeta tok long bel bilong en, na em i tingim i stap. 20 Na ol wasman bilong sipsip i go bek na ol i wok long litimapim nem bilong God. Ol i amamas long God long olgeta samting ol i bin harim na lukim. Ol samting i bin kamap olsem ensel i bin tokim ol.

Ol i givim nem long Jisas

21 Wanpela j  wik bihain long mama i karim pikinini, ol i katim skin bilong en, na ol i kolim nem bilong en Jisas. Em i no kamap yet long bel bilong mama, na ensel i kolim pinis dispela nem.

Simeon na Ana i lukim Jisas long tempel

22 Taim k  i kamap pinis bilong Josep wantaim Maria i bihainim pasin bilong kamap klin long ai bilong God olsem lo bilong Moses i tok, orait tupela i kisim pikinini i go long Jerusalem bilong givim em long Bikpela. 23 Tupela l  i laik bihainim tok i stap long lo bilong Bikpela olsem, “Ol namba wan pikinini man mama i karim, ol dispela yupela i mas givim long Bikpela.” 24 Tupela i bringim tu ol pisin bilong mekim ofa, olsem lo bilong Bikpela i tok, “Tupela namba wan balus, o tupela yangpela namba 2 balus.”

25 Long m  dispela taim i gat wanpela man i stap long Jerusalem, nem bilong en Simeon. Em i man bilong mekim stretpela pasin na em i man bilong lotu long God. Em i wetim dispela man God i bin makim bilong mekim gut bel bilong ol Israel. Na Holi Spirit i stap long Simeon. 26 Holi n  Spirit i tokim em pinis olsem, em bai i no inap i dai kwik. Nogat. Pastaim em i mas lukim dispela man Bikpela i bin promis long salim i kam bilong kisim bek ol manmeri bilong en. 27 Orait Holi Spirit i kirapim em na em i go insait long tempel. Na papamama i bringim pikinini Jisas i kam bilong mekim pasin long em olsem lo i tok. 28 Na Simeon i kisim em na i holim em. Na Simeon i litimapim nem bilong God olsem,

29 “Bikpela, o  mi wokboi bilong yu,
na nau yu ken larim mi i go,
na bel bilong mi i ken i stap isi,
olsem bipo yu tok.
30 Ai p  bilong mi i lukim pinis
samting yu mekim
bilong kisim bek mipela.
31 Yu bin redim dispela
long ai bilong olgeta lain manmeri.
32 Em q  i wanpela lait,
na em bai i givim lait
long ol man bilong ol arapela lain,
na em bai i givim biknem
long ol Israel,
em ol lain manmeri bilong yu.”

33 Papa wantaim mama bilong Jisas tupela i harim dispela tok Simeon i mekim long em, na tupela i tingting planti. 34 Na r  Simeon i givim blesing long ol, na em i tokim Maria, mama bilong pikinini, olsem, “Harim. God i makim dispela pikinini bilong mekim planti Israel i pundaun, na bilong mekim planti i kirap gen. Em bai i stap olsem wanpela mak, na planti man bai i tok nogut long em. 35 Olsem s  na tingting hait bilong planti man bai i kamap ples klia. Na yu bai pilim olsem wanpela bainat i sutim lewa bilong yu tu.”

36 Wanpela profet meri i stap, nem bilong en Ana. Em i pikinini bilong Fanuel bilong lain bilong Aser. Em i lapun tru. Bipo em i marit, na i stap 7-pela yia wantaim man bilong en. 37 Na t  bihain man bilong en i dai, na em i stap nating. Na nau em i gat 84 krismas bilong en. Ana i no save lusim tempel. Em i save tambu long kaikai na i beten i stap, na em i holim wok bilong God long san na long nait. 38 Long u  dispela taim em tu i kam klostu long pikinini na i tenkyu long God. Na em i autim tok bilong dispela pikinini long olgeta manmeri i wet long God i kisim bek ol manmeri bilong Jerusalem.

Josep i go bek long Nasaret

39 Ol v  i mekim pinis olgeta samting olsem lo bilong Bikpela i tok, orait ol i go bek long Galili long Nasaret, em taun bilong ol. 40 Na w  pikinini em i kamap bikpela na i kamap strong. Em i gat planti gutpela save, na marimari bilong God i stap long em.

Yangpela mangi Jisas i go long tempel

41 Long x  olgeta yia papamama bilong Jisas i save go long Jerusalem bilong lukim Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut. 42 Jisas i gat 12-pela krismas pinis, orait ol i bihainim pasin bilong dispela bikpela de na ol i go long Jerusalem. 43 Taim olgeta bilong ol dispela bikpela de bilong lotu i pinis, orait ol i go bek long ples. Tasol yangpela mangi Jisas em i stap yet long Jerusalem. Na papamama bilong en i no save olsem em i stap yet. 44 Tupela i ting em i wokabaut wantaim ol arapela manmeri. Olsem na tupela i wokabaut wanpela de olgeta. Na bihain tupela i wok long painim em namel long ol wanlain na ol pren. 45 Tupela i painim painim, tasol tupela i no lukim. Olsem na tupela i go bek gen long Jerusalem bilong painim em. 46 Tupela i wok long painim em inap long tripela de, na bihain tupela i lukim em i stap insait long banis bilong tempel. Em i sindaun i stap namel long ol tisa. Em i wok long harim tok bilong ol, na long askim ol tu. 47 Ol man i harim tok bilong en, ol i kirap nogut long save bilong en na long tok em i bekim long ol. 48 Tupela i lukim em na i kirap nogut tru. Na mama bilong en i tokim em olsem, “Pikinini, bilong wanem yu mekim dispela pasin long mitupela? Bel bilong mi tupela papa bilong yu i hevi tumas na mitupela i wok long painim yu.” 49 Tasol y  em i bekim tok olsem long tupela, “Bilong wanem yutupela i wok long painim mi? Ating yutupela i no save, mi mas i stap long haus bilong Papa bilong mi?” 50 Tasol z  tupela i no save long mining bilong dispela tok em i mekim long tupela.

51 Orait aa  em i go bek wantaim tupela, na ol i kamap long Nasaret, na oltaim em i save bihainim tok bilong tupela. Na mama bilong en i putim dispela olgeta tok long bel bilong en na i holim i stap. Na ab  Jisas i kamap bikpela, na save bilong en i kamap gutpela tru. Na God i laikim em tru na ol man tu i laikim em.

52 

Stori bilong ol samting i bin kamap bilong redim rot bilong Jisas i mekim wok bilong en

(Sapta 3.1—4.13)

Copyright information for `TPI