Luke 23

Ol i kotim Jisas long ai bilong Pailat

(Matyu 27.1-2 na 27.11-14 na Mak 15.1-5 na Jon 18.28-38)

Orait na olgeta bilong dispela ol bikman i kirap na i bringim Jisas i go long Pailat. Ol a  i stat long kotim em, na ol i tok olsem, “Mipela i lukim dispela man i paulim pasin bilong ol manmeri bilong mipela. Em i tambuim mipela long givim takis long Sisar. Na em i save tok olsem em yet em dispela king God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.” Na b  Pailat i askim Jisas olsem, “Yu king bilong ol Juda, a?” Na Jisas i bekim tok olsem, “Yu yet yu tok olsem.” Na c  Pailat i tokim ol bikpris na ol manmeri olsem, “Mi no painim wanpela rong long dispela man.” Tasol ol i tok strong moa olsem, “Em i save go nabaut long olgeta hap bilong Judia, stat long distrik Galili na i kam inap long taun bilong yumi, na em i wok long skulim ol manmeri na kirapim bel bilong ol.”

Ol i kotim Jisas long ai bilong Herot

Pailat i harim dispela tok na em i askim ol olsem, “Dispela man em i man bilong Galili, a?” Na d  taim Pailat i save olsem Jisas em i kam long hap graun Herot i bosim, em i salim Jisas i go long Herot. Long dispela taim Herot tu i stap long Jerusalem.

Herot e  i lukim Jisas, na em i amamas tumas. Em i bin harim tok long em, na longtaim tumas em i laik lukim em. Em i laik lukim Jisas i wokim wanpela mirakel. Olsem na Herot i askim Jisas long planti samting. Tasol Jisas i no bekim wanpela tok long em. 10 Na ol bikpris na ol saveman bilong lo i kam sanap klostu na ol i kotim em strong tumas. 11 Orait f  Herot wantaim ol soldia bilong en ol i rabisim Jisas, na ol i tok bilas long em. Ol i kisim wanpela naispela klos, na ol i pasim long em, na ol i salim em i go bek long Pailat. 12 Bipo g  Herot i save birua wantaim Pailat. Tasol nau long dispela taim tupela i kamap pren.

Pailat i tok long nilim Jisas long diwai kros

(Matyu 27.15-26 na Mak 15.6-15 na Jon 18.38—19.16)

13 Orait Pailat i singautim ol bikpris na ol hetman na ol manmeri tu, na ol i kam bung. 14 Na em i tokim ol olsem, “Yupela i bin kisim dispela man i kam long mi, na yupela i tok, em i paulim pasin bilong ol manmeri. Na long taim yupela i stap, mi bin askim em gut long ol dispela samting. Orait harim. Mi no painim wanpela rong long dispela man. Mi no ting em i bin mekim wanpela bilong ol dispela samting yupela i kotim em long en. 15 Na Herot tu i gat wankain tingting, na em i salim dispela man i kam bek long yumi. Harim. Dispela man i no bin mekim wanpela rong inap long mi ken tok long em i mas i dai. 16 Olsem h  na bai mi wipim em na lusim em i go.”
23.16-17Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Ol i gat dispela pasin. Olgeta yia long dispela bikpela de bilong lotu, Pailat i mas lusim wanpela kalabusman i go long ol.” Lukim Mak 15.6.


18 Orait olgeta manmeri wantaim, ol i singaut bikmaus olsem, “Kilim dispela man i dai, na lusim Barabas i kam long mipela.” 19 Barabas em wanpela man i bin kirapim pait long gavman insait long taun, na em i bin kilim man i dai, na ol i putim em long kalabus. 20 Orait Pailat i mekim tok long ol gen. Em i laik lusim Jisas i go. 21 Tasol ol i singaut olsem, “Kilim em! Kilim em! Nilim em long diwai kros!” 22 Orait namba 3 taim em i tokim ol, “Bilong wanem? Em i mekim wanem rong? Mi no painim wanpela rong long em inap long mi ken tok long em i mas i dai. Olsem na bai mi wipim em na lusim em i go.” 23 Tasol ol i strong tumas, na ol i singaut strong moa long Pailat i mas nilim Jisas long diwai kros. Na singaut bilong ol em i daunim tok bilong Pailat. 24 Olsem na Pailat i bihainim tok bilong ol, na i tok long Jisas i mas i dai. 25 Ol manmeri i singaut long Pailat i mas lusim dispela man i bin kirapim pait long gavman na kilim man i dai, na ol Rom i bin kalabusim em. Na Pailat i lusim em i go. Na Pailat i bihainim laik bilong ol na i givim Jisas long han bilong ol soldia.

Ol i nilim Jisas long diwai kros

(Matyu 27.32-44 na Mak 15.21-32 na Jon 19.17-27)

26 Ol j  soldia i bringim Jisas i go, na ol i lukim wanpela man i wokabaut i kam na i laik i go insait long taun. Ol i holimpas dispela man, nem bilong en Saimon bilong taun Sairini. Na ol i putim diwai kros long sol bilong en, na ol i mekim em i karim i go bihainim Jisas.

27 Na bikpela lain manmeri ol i bihainim em, na planti meri ol i krai na singsing sori long em. 28 Tasol Jisas i tanim na i tokim ol olsem, “Yupela meri bilong Jerusalem, yupela i no ken krai long mi. Mobeta yupela i krai long yupela yet na long ol pikinini bilong yupela. 29 Harim. k  Bihain wanpela taim bai i kamap na ol bai i tok olsem, ‘Ol meri i no inap karim pikinini, na ol meri i no bin karim pikinini, na ol meri i no bin givim susu long pikinini, em ol i ken amamas.’ 30 Long l  dispela taim bai ol i tokim ol maunten olsem, ‘Yupela karamapim mipela na haitim mipela.’ 31 Sapos m  nau ol i mekim dispela kain pasin long diwai i gat wara, orait ol bai i mekim wanem kain pasin long diwai i drai pinis?”

32 Ol soldia i bringim tupela arapela man tu, em tupela man i bin mekim pasin nogut. Ol i laik kilim i dai tupela wantaim Jisas. 33 Ol n  i go kamap long wanpela ples, nem bilong en Bun Bilong Het. Na long dispela ples ol i hangamapim Jisas long diwai kros. Na ol i hangamapim dispela tupela man nogut tu. Wanpela i stap long diwai kros i stap long han sut bilong Jisas, na wanpela long diwai kros i stap long han kais. 34 Na o  Jisas i tok, “Papa, yu ken lusim sin bilong ol. Ol i no save long dispela samting ol i mekim.” Na ol soldia i pilai satu bilong tilim ol klos samting bilong em long ol yet.

35 Ol p  manmeri i sanap na i lukluk i stap, tasol ol hetman i tok bilas long Jisas olsem, “Em i bin helpim ol arapela man. Sapos i tru em i dispela man God i bin makim bilong mekim wok bilong en na bilong kisim bek ol manmeri bilong en, orait em i ken helpim em yet.” 36 Ol q  soldia tu i tok bilas long em. Ol i kam klostu long em na ol i laik givim viniga long em. 37 Na ol i tok olsem, “Sapos i tru yu king bilong ol Juda, orait yu ken helpim yu yet.” 38 Na ol i bin raitim wanpela tok na pasim long diwai kros antap long het bilong Jisas. Dispela tok i olsem, “Dispela man em i King bilong ol Juda.”

39 Wanpela bilong dispela tupela man nogut ol i bin hangamapim wantaim Jisas, em i tok bilas long Jisas olsem, “Yu man God i makim, a? Orait yu helpim yu yet, na yu helpim mitupela wantaim.” 40 Tasol arapela man i harim dispela tok na em i krosim namba wan man olsem, “Yu tu yu kisim wankain hevi olsem dispela man, na yu no pret long God, a? 41 Ol i kilim mitupela i dai, em ol i mekim stretpela pasin tasol. Mitupela i kisim hevi inap stret long ol pasin mitupela i bin mekim. Tasol dispela man hia em i no bin mekim wanpela rong.” 42 Na r  em i tok, “Jisas, taim yu kamap king, yu ken tingting long mi.” 43 Na Jisas i tokim em olsem, “Mi tok tru long yu, nau bai yu stap wantaim mi long heven.”

Jisas i dai

(Matyu 27.45-56 na Mak 15.33-41 na Jon 19.28-30)

44 Nau s  em i olsem 12 klok. Na tudak i karamapim graun olgeta, i go inap long 3 klok long apinun, 45 long t  wanem, lait bilong san i pinis long dispela taim. Na dispela bikpela laplap i hangamap i stap long tempel, em i bruk olgeta, na i kamap tupela hap.

46 Na u  Jisas i singaut strong moa olsem, “Papa, mi putim spirit bilong mi long han bilong yu.” Em i tok olsem, na em i dai.

47 Kepten bilong ol soldia em i lukim dispela samting, na em i litimapim nem bilong God. Na em i tok, “Tru tumas, dispela man em i stretpela man, na em i no bin mekim rong.”

48 Na v  olgeta manmeri i bin kam bung bilong lukluk, ol i lukim ol samting i kamap, na ol i sori tru na paitim bros bilong ol, na ol i go bek long ol haus bilong ol.

49 Na w  olgeta pren bilong Jisas, wantaim ol meri i bin bihainim Jisas na lusim Galili na i kam, ol i sanap longwe liklik, na ol i lukim dispela olgeta samting i kamap.

Ol i putim bodi bilong Jisas long hul bilong ston

(Matyu 27.57-61 na Mak 15.42-47 na Jon 19.38-42)

50 Wanpela man i stap, nem bilong en Josep. Em i man bilong wanpela taun bilong ol Juda, ol i kolim Arimatea. Em i gutpela stretpela man, na em i wanpela bilong ol kaunsil. 51 Tasol x  em i no bin orait long tingting na pasin bilong ol arapela kaunsil. Em i save wet long lukim kingdom bilong God. 52 Dispela man i go long Pailat na i askim em long larim em i kisim bodi bilong Jisas, na Pailat i tok orait. 53 Orait na em i kisim bodi bilong Jisas i kam daun, na i karamapim long waitpela laplap, na i kisim i go putim insait long wanpela matmat ol i no bin putim bodi bilong wanpela man long en bipo. Dispela matmat em wanpela hul bilong ston ol man i bin wokim. 54 Dispela em i de bilong redim ol samting bilong de Sabat, na klostu de Sabat i laik kamap.

55 Ol y  meri i bin lusim Galili na i kam wantaim Jisas, ol i bihainim Josep i go na ol i lukim dispela matmat. Na ol i lukim tu olsem wanem Josep i putim bodi bilong Jisas. 56 Ol z  meri i lukim pinis, orait ol i go bek long haus bilong ol na ol i redim sampela kain marasin na wel samting i gat gutpela smel. Na long de Sabat ol i malolo olsem lo i tok.

Copyright information for `TPI