Mark 13

Jisas i tok long tempel bai i bagarap

(Matyu 24.1-2 na Luk 21.5-6)

Jisas i lusim banis bilong tempel na i wokabaut i go, na wanpela disaipel bilong en i tokim em olsem, “Tisa, lukim ol dispela naispela bikpela ston na ol gutpela gutpela haus!” Na a  Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Yu lukim ol dispela bikpela haus, a? Ol bai i no larim wanpela ston i stap antap long narapela ston. Nogat. Ol bai i brukim olgeta na tromoi i go daun.”

Jisas i tok long planti hevi bai i kamap

(Matyu 24.3-14 na Luk 21.7-19)

Jisas i sindaun long maunten Oliv na i lukim tempel i stap long hap. Na Pita na Jems na Jon na Andru tasol ol i kam long em. Na ol i askim em olsem, “Yu tokim mipela, wanem taim ol dispela samting bai i kamap? Wanem mak bai i kamap pastaim, na mipela i ken save, ol dispela samting klostu i laik kamap?”

Na Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Yupela lukaut. Nogut wanpela man i giamanim yupela. Planti man bai i kam na kolim nem bilong mi na tok, ‘Mi yet mi dispela man.’ Na bai ol i giamanim planti manmeri.

“Na bihain, taim yupela i harim nois bilong ol bikpela pait, na taim yupela i harim tok win long ol bikpela pait i kamap long sampela hap, orait yupela i no ken kirap nogut. Ol dispela samting i mas kamap, tasol las de i no yet. Ol b  man bilong sampela lain bai i kirapim pait long ol narapela narapela lain. Na ol lain bilong sampela king bai i kirapim pait long ol lain bilong ol narapela narapela king. Long sampela hap bai graun i guria, na bai ol i gat taim bilong bikpela hangre. Dispela ol samting em i olsem pen i save kamap pastaim long meri i laik karim pikinini.

“Long c, d  dispela taim yupela yet i mas lukaut gut. Ol bai i kotim yupela long ol kaunsil bilong ol. Na ol bai i paitim yupela insait long ol haus lotu. Ol bai i ting long daunim nem bilong mi, na ol bai i sanapim yupela long pes bilong ol gavman na ol king. Olsem na bai yupela i ken autim gutnius long ol. 10 Olgeta lain man i mas harim man i autim gutnius pastaim. 11 Na taim ol i pasim yupela na bringim yupela i go long kot, yupela i no ken pret na ting, ‘Mipela bai i mekim wanem tok?’ Nogat. Olgeta tok God bai i givim long yupela long dispela taim stret, em yupela i mas autim. Long wanem, i no yupela yet bai i autim tok. Nogat. Holi Spirit em bai i autim. 12 Man e  bai i kotim ol brata bilong en na tokim ol man long kilim ol dispela brata i dai. Na ol papa bai i mekim wankain pasin long ol pikinini bilong ol. Na ol pikinini bai i birua long papamama bilong ol na tokim ol man long kilim ol i dai. 13 Na f  olgeta man bai i bel nogut tru long yupela, long wanem, nem bilong mi em i stap long yupela. Tasol ol manmeri i stap strong inap long las de, God bai i kisim bek ol.”

Samting nogut tru bai i kamap

(Matyu 24.15-28 na Luk 21.20-24)

14 Jisas g  i tok moa olsem, “Yupela bai i lukim samting nogut tru i sanap i stap long ples i tambu long en.” Man i ritim dispela tok em i mas tingim gut. “Na long dispela taim ol manmeri i stap long distrik Judia ol i mas ranawe i go long ples maunten. 15 Na h  sapos man i stap antap long haus, orait taim em i go daun em i no ken i go insait long haus bilong kisim ol samting bilong en. 16 Na man i stap long gaden, em i no ken i go bek long haus bilong kisim longpela klos bilong en. 17 Sori i  tumas long ol meri i gat bel na ol meri i givim susu long ol pikinini long dispela taim. 18 Na yupela i mas beten, bai ol dispela samting i no ken kamap long taim bilong kol. 19 Long j  dispela taim bai i gat bikpela hevi tru. Stat long taim God i wokim olgeta samting na i kam inap long nau, kain hevi olsem i no bin kamap bipo. Na bihain tu bai i no gat kain hevi olsem i kamap gen. 20 Na sapos Bikpela i no bin sotim taim bilong ol dispela hevi, orait olgeta manmeri bai i lus. Tasol em i tingting long ol manmeri em i makim pinis bilong em yet. Olsem na em i sotim dispela taim.

21 “Long dispela taim, sapos wanpela man i tokim yupela, ‘Lukim, man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, em i stap hia,’ o ‘Lukim, em i stap long hap,’ yupela i no ken bilip long tok bilong ol. 22 Sampela k  man bai i kam na tok giaman olsem, ‘Mi dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en’ o ‘Mi wanpela profet,’ na bai ol i wokim ol mirakel na mekim ol narakain narakain samting i kamap. Tru tumas, sapos ol inap, ol bai i paulim ol manmeri God i makim bilong em yet. 23 Olsem na yupela lukaut. Mi tokim yupela pinis long olgeta samting bai i kamap.”

Bihain Pikinini Bilong Man bai i kam

(Matyu 24.29-31 na Luk 21.25-28)

24 Jisas l  i tok moa olsem, “Taim bilong ol dispela bikpela hevi i pinis, orait long dispela taim san bai i kamap tudak, na mun bai i no moa lait, 25 na m  ol sta bai i lusim skai na pundaun, na ol strongpela samting bilong skai bai i guria. 26 Na n  long dispela taim ol manmeri bai i lukim Pikinini Bilong Man i stap long ol klaut na i kam wantaim bikpela strong na bikpela lait bilong en. 27 Na o  long dispela taim em bai i salim ol ensel bilong en i go, na em bai i bungim ol manmeri em i bin makim bilong em yet. Em bai i kisim ol long olgeta hap, i go olgeta long arere tru bilong graun wantaim skai.”

Yupela i mas kisim save long diwai fik

(Matyu 24.32-35 na Luk 21.29-33)

28 Jisas i tok moa olsem, “Yupela i ken kisim save long diwai fik. Taim han bilong en i gat wara na ol nupela lip i kamap, yupela i save, taim bilong gutpela san i laik kamap nau. 29 Olsem tasol, taim yupela i lukim ol dispela samting i kamap, yupela i ken save, Pikinini Bilong Man i kam klostu pinis, na i stap long dua. 30 Mi tok tru long yupela, taim ol manmeri bilong dispela taim i no i dai yet, dispela olgeta samting bai i kamap. 31 Skai wantaim graun bai i lus, tasol tok bilong mi bai i no inap lus.”

I no gat man i save long taimdispela ol samting bai i kamap

(Matyu 24.36-44)

32 Jisas p  i tok moa olsem, “Tasol i no gat wanpela man i save wanem de na wanem aua dispela ol samting bai i kamap. Ol ensel bilong heven i no save, na Pikinini tu em i no save. Papa wanpela tasol em i save.

33 “Yupela lukaut. Yupela i mas was i stap, long wanem, yupela i no save wanem taim dispela ol samting bai i kamap. 34 Em q  i olsem wanpela man i lusim haus bilong en na i go wokabaut long narapela hap. Em i tokim ol wokboi long bosim ol samting, na em i tilim wok long ol wan wan. Na em i tokim man i save was long dua long em i mas was gut. 35 Olsem r  na yupela i mas was gut. Yupela i no save wanem taim papa bilong haus bai i kam. Bai em i kam long apinun o long biknait o long taim kakaruk i krai o long moningtaim, em yupela i no save. 36 Nogut em i kam wantu tasol na i lukim yupela i slip. 37 Dispela tok mi givim long yupela, em mi givim long olgeta manmeri. Yupela i mas was i stap.”

Copyright information for `TPI