Matthew 14

Herot i ting Jisas em i Jon Bilong Baptais

(Mak 6.14-29 na Luk 3.19-20 na 9.7-9)

Long dispela taim namba wan gavman Herot
14.1Dispela Herot i gat narapela nem, Antipas, na em i bosim distrik Galili. Em i pikinini bilong King Herot i bin i stap king long taim Maria i karim Jisas. Lukim Matyu 2.
i harim stori bilong ol samting Jisas i mekim,
na em i tokim ol wokman bilong en olsem, “Dispela man em Jon Bilong Baptais tasol. Em i kirap bek long matmat. Olsem na em i gat strong bilong wokim ol dispela mirakel.”

Bipo b  Herot i bin maritim Herodias, em meri bilong Filip, brata bilong Herot. Na Jon i bin tokim Herot olsem, “Yu kisim dispela meri, em i no stret.” Olsem na Herot i bin holimpas Jon na pasim em long sen na putim em long kalabus. Na c  Herot i laik kilim Jon i dai, tasol em i pret long ol manmeri, long wanem, ol i ting Jon em i profet.

Wanpela de sampela man i kam kaikai wantaim Herot, bilong tingim de mama i karim em. Na long dispela taim pikinini meri bilong Herodias i kam danis namel long ol. Na Herot i laikim tumas danis bilong en. Olsem na Herot i mekim promis long em olsem, “Tru antap, wanem samting yu askim long mi, em bai mi givim yu.” Orait Herodias, mama bilong dispela meri, em i givim tingting long em, na meri i tokim Herot olsem, “Mi laik bai yu putim het bilong Jon Bilong Baptais long wanpela plet, na karim i kam givim long mi.”

King i harim dispela tok, na bel bilong en i hevi. Tasol em i ting long strongpela promis em i bin mekim, na em i no laik kisim sem long ai bilong ol man i sindaun kaikai wantaim em. Olsem na em i tokim ol soldia long mekim olsem meri i bin tok. 10 Em d  i salim wanpela man i go long haus kalabus bilong tokim ol soldia long katim nek bilong Jon. 11 Na ol i bringim het bilong en long wanpela plet, na ol i givim long dispela yangpela meri. Na em i bringim i go long mama bilong en. 12 Na ol disaipel bilong Jon i kam kisim bodi bilong en na karim i go planim. Ol i planim pinis, na ol i go tokim Jisas.

Jisas i givim kaikai long 5,000 man

(Mak 6.31-44 na Luk 9.10-17 na Jon 6.1-13)

13 Jisas i harim tok long ol i bin kilim Jon i dai, na em i lusim dispela ples na i kisim bot i go long wanpela hap i no gat man. Em wantaim ol disaipel tasol i go. Tasol ol planti lain manmeri i harim tok long Jisas i bin i go, na ol i lusim ol taun, na ol i wokabaut i go painim em. 14 Olsem e  na taim Jisas i go sua em i lukim bikpela lain manmeri i stap. Na em i sori long ol, na i mekim orait ol sikman bilong ol.

15 Long apinun ol disaipel i kam long Jisas na tokim em olsem, “Dispela hap i no gat man, na klostu san i laik i go daun. Mobeta yu salim ol manmeri i go. Ol i ken i go nabaut long ol ples na baim kaikai.” 16 Tasol Jisas i tokim ol disaipel olsem, “Bilong wanem ol i mas i go? Yupela yet givim kaikai long ol.” 17 Na ol i tokim em, “Mipela i no gat planti kaikai i stap hia. I gat 5-pela bret na tupela pis tasol i stap.”
14.17Ol bret ol Juda i save wokim ol i no bikpela tumas. Mak bilong ol i kain olsem ol skon bilong yumi 5-pela bret em inap long tupela man tasol i kaikai.
18 Na em i tok, “Kisim dispela bret na pis i kam long mi.”

19 Na g  Jisas i tokim ol manmeri long ol i mas sindaun long gras. Na em i kisim dispela 5-pela bret wantaim tupela pis, na em i lukluk i go long heven, na i givim tenkyu long God. Na em i brukim ol bret na i givim long ol disaipel. Na ol disaipel i givim long ol manmeri, 20 na h  olgeta i kaikai na ol i pulap. Na olgeta hap kaikai i stap yet, em ol i bungim na pulapim 12-pela basket. 21 Ol man i kaikai, ol inap olsem 5,000 man. Ol i no kaunim ol meri na pikinini.

Jisas i wokabaut antap long raunwara

(Mak 6.45-52 na Jon 6.16-21)

22 Orait Jisas i tokim ol disaipel long ol i mas kalap long bot na i go paslain long em long hapsait bilong raunwara. Na em yet i laik i stap na salim ol manmeri i go pastaim. 23 Em i  i salim ol manmeri i go pinis, orait em wanpela i go antap long maunten, bilong em i ken beten. Na long taim san i go daun, em wanpela tasol i stap long maunten. 24 Bot i go longwe pinis, na win i kam long poret, na si i sakim bot. 25 Na klostu tulait Jisas i wokabaut antap long raunwara na i kamap long ol disaipel. 26 Ol j  i lukim em i wokabaut antap long raunwara, na ol i pret moa yet na i guria. Ol i tok, “Em wanpela masalai.” Ol i pret na ol i singaut nogut. 27 Tasol kwiktaim Jisas i tokim ol olsem, “Yupela stap strong. Em mi tasol. Yupela i no ken pret.”

28 Na Pita i bekim tok bilong em olsem, “Bikpela, sapos em yu tasol, orait yu tokim mi na mi ken wokabaut antap long wara na mi kam long yu.” 29 Na k  Jisas i tok, “Yu kam.” Orait na Pita i lusim bot na i wokabaut antap long wara na i go long Jisas. 30 Tasol em i lukim win i strong tumas na em i pret, na em i go daun liklik insait long wara. Olsem na em i singaut olsem, “Bikpela, helpim mi.”

31 Kwiktaim l  Jisas i putim han na i holim Pita. Na Jisas i tokim em olsem, “Yu gat liklik bilip tasol. Bilong wanem yu gat tupela tingting?” 32 Na tupela i kalap long bot, na win i dai. 33 Na m  ol man i stap long bot, ol i lotu long Jisas na ol i tok, “Tru tumas, yu Pikinini Bilong God.”

Jisas i mekim orait planti sikman long Genesaret

(Mak 6.53-56)

34 Jisas wantaim ol disaipel i brukim raunwara pinis na ol i go sua long hap bilong Genesaret. 35 Ol man bilong dispela hap ol i lukim Jisas na ol i luksave long em, na ol i salim tok i go long olgeta ples i stap klostu, na ol i bringim olgeta sikman i kam long em. 36 Na n  ol i askim Jisas strong long larim ol sikman i putim han long arere bilong klos bilong em. Na olgeta manmeri i mekim olsem, ol i kamap orait gen.

Copyright information for `TPI