Matthew 21

Jisas i go insait long Jerusalem olsem king

(Mak 11.1-11 na Luk 19.28-40 na Jon 12.12-19)

Jisas wantaim ol disaipel bilong en i kamap klostu long Jerusalem, na ol i kamap long ples Betfage long maunten Oliv. Na Jisas i salim tupela disaipel na em i tokim tupela olsem, “Yutupela go long dispela ples nau yumi lukluk long en. Na wantu bai yutupela i lukim wanpela donki ol i pasim i stap, na pikinini bilong en i stap wantaim em. Lusim rop na bringim tupela i kam long mi. Na a  sapos wanpela man i mekim wanpela tok long yutupela, orait yutupela i mas tok olsem, ‘Bikpela i gat wok long tupela.’ Na kwiktaim bai em i salim tupela i kam.”

Dispela samting i kamap bilong inapim dispela tok profet i bin mekim bipo, “Autim b  dispela tok long ol manmeri bilong Saion, ‘Lukim. King bilong yupela em i kam nau. Em i kam olsem man i no gat nem, na em i sindaun antap long wanpela donki. Em i sindaun long yangpela donki na i kam.’”

Orait tupela disaipel i go mekim olsem Jisas i bin tokim tupela. Tupela i bringim donki mama wantaim pikinini bilong en, na tupela i putim longpela klos bilong tupela antap long tupela donki. Na Jisas i sindaun antap. Na c  planti man ol i rausim longpela klos bilong ol na lainim long rot. Na sampela i katim ol han bilong diwai na putim long rot. Na d  ol manmeri i wokabaut i go paslain long Jisas wantaim ol manmeri i wokabaut i kam bihain, olgeta i wok long singaut olsem, “Amamas long Pikinini Bilong Devit. God i ken mekim gut long dispela man i kam long nem bilong Bikpela. Litimapim nem bilong God Antap Tru.”

10 Jisas i go insait long Jerusalem, na olgeta manmeri bilong taun i kirap nogut na i askim nabaut olsem, “Dispela man em i husat tru?” 11 Na e  ol manmeri i wokabaut ol i tok, “Em Jisas, em profet i kam long taun Nasaret long Galili.”

Jisas i rausim ol man i wok bisnis long tempel

(Mak 11.15-19 na Luk 19.45-48 na Jon 2.13-22)

12 Jisas i go insait long banis bilong tempel na em i rausim olgeta man i mekim wok bisnis i stap long dispela hap. Em i kapsaitim ol tebol bilong ol man i wok long senisim mani, wantaim ol sia bilong ol man i wok long salim ol pisin.
21.12Ol man i laik baim ol samting insait long banis bilong tempel, ol i mas yusim mani bilong tempel tasol. Ol i no inap yusim mani bilong ol Rom na ol Grik. Dispela ol pisin na ol arapela samting ol man i baim, em ol samting bilong mekim ofa long God.
13 Na g  em i tokim ol olsem, “Buk bilong God i gat tok olsem, ‘Haus bilong mi bai i stap haus bilong beten.’ Tasol yupela i mekim em i kamap olsem ples hait bilong ol stilman.”

14 Jisas h  i stap insait long tempel, na ol aipas na lek nogut i kam long em, na em i mekim ol i kamap orait. 15 Tasol ol bikpris na ol saveman bilong lo i lukim ol mirakel em i wokim, na ol i harim ol pikinini i singaut insait long banis bilong tempel olsem, “Amamas long Pikinini Bilong Devit.” Olsem na ol i bel nogut 16 na i  ol i askim Jisas olsem, “Ating yu harim dispela tok ol i mekim?” Na Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Yes, mi harim. Tasol ating yupela i no bin ritim dispela tok, ‘Ol liklik pikinini i save litimapim nem bilong yu.’” 17 Na em i lusim ol na i go ausait long taun, na em i go i stap long Betani long dispela nait.

Jisas i tok na diwai fik i drai

(Mak 11.12-14 na 11.20-24)

18 Long moningtaim tru Jisas i wokabaut i go bek long taun, na em i hangre. 19 Em j  i lukim wanpela diwai fik i stap long arere bilong rot, na em i go klostu long en. Tasol em i no lukim wanpela kaikai i stap long en. Nogat. Ol lip tasol i stap. Na em i tokim diwai fik olsem, “Yu no ken karim kaikai moa. Nogat tru.” Na kwiktaim tumas dispela diwai fik i drai.

20 Ol disaipel i lukim dispela, na ol i kirap nogut. Ol i tok, “Olsem wanem na diwai fik i drai kwik tumas?”

21 Na k  Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Mi tok tru long yupela, sapos yupela i bilip tru, na yupela i no gat tupela tingting, orait bai yupela inap mekim wankain pasin olsem mi mekim long dispela diwai fik. Na bai yupela i no mekim dispela tasol. Nogat. Sapos yupela i tokim dispela maunten, ‘Yu kirap na yu kalap i go daun long solwara,’ orait dispela samting bai i kamap olsem yupela i tok. 22 Na l  sapos yupela i bilip na mekim prea, orait olgeta samting yupela i beten long kisim, em bai yupela i kisim.”

Ol i askim Jisas husat i givim namba long em

(Mak 11.27-33 na Luk 20.1-8)

23 Jisas m  i go insait long banis bilong tempel na i skulim ol manmeri. Na ol bikpris wantaim ol hetman bilong ol Israel ol i kam long em na ol i askim em olsem, “Yu kisim dispela namba na strong we na yu mekim ol dispela samting? Husat i givim dispela namba long yu na i tokim yu long mekim dispela wok?” 24 Na Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Mi tu mi laik askim yupela long wanpela samting. Na sapos yupela i bekim stret askim bilong mi, orait bai mi tokim yupela long husat i givim mi namba bilong mekim dispela wok. 25 Taim Jon i baptaisim ol man, em i kisim dispela pasin we? Em i samting bilong heven, o em i samting bilong ol man tasol?”

Orait ol i toktok long ol yet olsem, “Sapos yumi tok, ‘Em i samting bilong heven,’ em bai i askim yumi olsem, ‘Orait bilong wanem yupela i no bin bilip long em?’
26 Na n  sapos yumi tok, ‘Em i samting bilong ol man tasol,’ orait yumi mas pret long ol manmeri, long wanem, olgeta i ting Jon em i profet.” 27 Olsem na ol i bekim tok bilong Jisas olsem, “Mipela i no save.” Na Jisas i tokim ol olsem, “Mi tu mi no ken tokim yupela long husat i givim mi namba na mi mekim dispela wok.”

Tok piksa bilong tupela pikinini bilong wanpela papa

28 Jisas o  i tokim ol bikpris wantaim ol hetman moa olsem, “Orait yupela i ting wanem? Wanpela man i gat tupela pikinini. Em i go long namba wan pikinini na i tokim em olsem, ‘Pikinini, nau yu go wok long gaden wain.’ 29 Na pikinini i tok, ‘Mi no laik.’ Tasol bihain em i senisim tingting na i go. 30 Na papa i go long narapela pikinini na i mekim wankain tok long em. Na pikinini i tok, ‘Yes, papa.’ Tasol em i no i go. 31 Orait p  long dispela tupela pikinini, husat i bihainim laik bilong papa?” Na ol i tok, “Namba wan.”

Na Jisas i tokim ol olsem, “Mi tok tru long yupela, ol man bilong kisim takis na ol pamukmeri i save go insait long kingdom bilong God paslain long yupela.
32 Long q  wanem, Jon i bin kamap long yupela na i soim stretpela pasin long yupela, na yupela i no bilip long em. Tasol ol man bilong kisim takis na ol pamukmeri ol i bin bilip long em. Na yupela i lukim dispela pinis, tasol yupela i no senisim tingting na bilip long em.”

Tok piksa bilong ol man nogut i lukautim gaden wain

(Mak 12.1-12 na Luk 20.9-19)

33 Jisas r  i tokim ol bikman moa olsem, “Yupela harim narapela tok piksa. Wanpela man i bin wokim wanpela gaden wain, na i banisim. Na insait long gaden em i wokim hul olsem tang bilong krungutim na memeim ol pikinini wain, na em i wokim haus bilong ol man i ken i stap na was long gaden.
21.33Dispela tok bilong gaden wain Jisas i kisim long Aisaia 5.1-2, em wanpela tok piksa i tok long pasin God i mekim long ol manmeri bilong Israel. As bilong dispela tok piksa i olsem. Man i wokim gaden, em God. Na gaden wain, em ol manmeri bilong Israel.
Na em i putim dispela gaden long han bilong sampela man i laik wok bisnis long en. Na em i go long wanpela longwe ples.
34 Orait klostu long taim bilong ol diwai wain i karim kaikai, em i salim ol wokboi i go long gaden wain bilong kisim ol pikinini wain bilong en. 35 Tasol t  ol man i wok long gaden ol i kisim ol wokboi bilong en, na ol i paitim narapela na kilim i dai narapela na tromoi ston long narapela. 36 Na bihain papa bilong gaden i salim ol arapela wokboi i go long ol. Em i salim planti liklik, i winim namba em i bin salim bipo. Na ol man i wok long gaden ol i mekim wankain pasin tasol long ol dispela wokboi tu.

37 “Orait bihain papa bilong gaden i salim pikinini man bilong em yet i go long ol. Papa i tok olsem, ‘Bai ol i harim tok bilong pikinini bilong mi.’ 38 Tasol u  ol man i wok long gaden ol i lukim pikinini bilong en i kam, na ol i toktok namel long ol yet olsem, ‘Dispela man hia bai i kisim olgeta samting bilong papa bilong en. Goan, yumi kilim em i dai, na bai yumi kisim dispela gaden bilong em.’ 39 Olsem v  na ol i holimpas em na rausim em i go ausait long gaden, na ol i kilim em i dai. 40 Orait yupela i ting wanem? Bihain papa bilong gaden wain bai i kam na mekim wanem pasin long ol dispela man i wok long gaden?”

41 Na ol i tokim em olsem, “Em bai i bagarapim nogut tru ol dispela man nogut. Na em bai i givim gaden wain long ol arapela lain man bilong lukautim, na long taim bilong kisim kaikai bai ol i bungim kaikai na givim long em.”

42 Na w  Jisas i askim ol olsem, “Ating yupela i no bin ritim dispela hap tok i stap long buk bilong God? Dispela tok i olsem,

‘Dispela ston ol kamda i ting
em i nogut na ol i rausim,
nau em i kamap nambawan ston
bilong strongim banis bilong haus.
Bikpela yet i mekim
dispela samting i kamap,
na mipela i lukim
em i gutpela tru.’
43 Olsem na mi tokim yupela, God bai i rausim kingdom bilong en long han bilong yupela, na givim long wanpela lain manmeri ol i save kamapim kaikai bilong dispela kingdom. 44 
21.44Sampela saveman i ting dispela tok i stap namel long tupela sta, em Matyu yet i no bin raitim, tasol narapela man i bin raitim bihain. Lukim Luk 20.18.
Na y  man i pundaun antap long dispela ston, em bai i bruk olgeta. Na sapos dispela ston i pundaun antap long wanpela man, ston bai i bagarapim em olgeta.”

45 Ol bikpris na ol Farisi i harim tok piksa Jisas i mekim, na ol i save, em i makim ol yet. 46 Olsem z  na ol i laik tru long holimpas Jisas, tasol ol i pret long ol manmeri, long wanem, ol manmeri i ting Jisas em i profet.

Copyright information for `TPI