Matthew 4

Satan i traim Jisas

(Mak 1.12-13 na Luk 4.1-13)

Long a  dispela taim Holi Spirit i bringim Jisas i go long ples i no gat man, bai Satan i traim em. Na b  Jisas i no kisim kaikai inap 40 san na 40 nait. Na bihain em i hangre. Na c  man bilong traim i kam kamap long em, na i tokim em olsem, “Sapos i tru yu Pikinini Bilong God, orait yu tok na ol dispela ston i ken tanim na i kamap bret.” Tasol d  Jisas i bekim tok olsem, “Buk bilong God i gat tok olsem, ‘Ol manmeri i no inap kisim laip long kaikai tasol. Nogat. Ol i mas bihainim olgeta tok bilong God tu na bai ol i kisim laip.’”

Em i tok olsem, na Satan i kisim em i go long Jerusalem, taun bilong God, na i putim em antap tru long tempel. Na e  Satan i tokim em olsem, “Sapos i tru yu Pikinini Bilong God, orait yu kalap i go daun. Long wanem, buk bilong God i gat tok olsem, ‘Em bai i tokim ol ensel bilong en long ol i mas was long yu.’ Na ‘Ol bai i karim yu long han bilong ol, nogut wanpela ston i sutim lek bilong yu.’” Tasol f  Jisas i tokim em, “Buk bilong God i tok moa olsem, ‘Yu no ken traim strong bilong God, Bikpela bilong yu.’”

Satan i kisim Jisas gen na i go long wanpela maunten i antap moa. Na Satan i soim em olgeta strongpela kantri bilong dispela graun wantaim ol gutpela samting bilong ol. Na g  em i tokim Jisas olsem, “Sapos yu brukim skru na lotu long mi, orait bai mi givim yu dispela olgeta samting.” 10 Na h  Jisas i tokim em, “Satan, yu klia. Buk bilong God i tok, ‘Yu mas aninit long God, Bikpela bilong yu. Na yu mas lotu long em wanpela tasol.’”

11 Olsem i  na Satan i lusim em. Na ol ensel i kam na i helpim Jisas.

Jisas i statim wok long Galili

(Mak 1.14-15 na Luk 4.14-15)

12 Taim j  Jisas i harim tok olsem, ol i putim Jon pinis long kalabus, orait em i go long distrik Galili. 13 Na k  em i lusim taun Nasaret na i go sindaun long taun Kaperneam. Kaperneam em i stap arere long raunwara Galili, long graun bilong ol lain Sebulun na Naptali.
4.13Bipo tupela lain bilong Israel, em lain Sebulun na lain Naptali, i bin sindaun klostu long raunwara Galili. Tasol long taim bilong Jisas graun bilong ol em i kamap hap graun bilong distrik Galili.
14 Long dispela pasin Jisas inapim wanpela tok God i bin mekim long maus bilong profet Aisaia olsem, 15 “Ol m  manmeri bilong graun bilong Sebulun na graun bilong Naptali, em graun i stap klostu long bikrot i go long solwara na graun i stap long hapsait bilong wara Jordan, em graun bilong distrik Galili, dispela distrik i gat planti manmeri bilong ol arapela kantri tu i stap long en, 16 ol n  dispela manmeri i bin sindaun long bikpela tudak, ol i lukim pinis bikpela lait. Ol manmeri i bin stap long ples tudak, lait i kamap pinis long ol.”

Jisas i autim gutnius bilong kingdom bilong God na em i mekim orait ol manmeri i gat sik

(Sapta 4.17—9.34)

Jisas i singautim 4-pela man na ol i bihainim em

(Mak 1.16-20 na Luk 5.1-11)

17 Long o  dispela taim Jisas i stat long autim tok long ol manmeri. Em i tok olsem, “Yupela i mas tanim bel, long wanem, kingdom bilong heven em i kam klostu pinis.”

18 Jisas i wokabaut arere long raunwara Galili, na em i lukim tupela brata, em Saimon, ol i kolim Pita, na brata bilong en Andru. Tupela i wok long tromoi umben long raunwara. Tupela i save wok bisnis long kisim pis. 19 Orait p  Jisas i tokim tupela olsem, “Yutupela kam bihainim mi, na bai mi lainim yutupela long pasin bilong kisim ol manmeri.” 20 Na q  kwiktaim tupela i lusim umben na i go bihainim em.

21 Jisas i wokabaut i go moa, na em i lukim arapela tupela brata, em Jems, pikinini bilong Sebedi, wantaim brata bilong en Jon. Tupela i stap long bot wantaim papa bilong tupela, Sebedi. Ol umben bilong ol i bruk, na ol i wok long stretim. Orait Jisas i singautim tupela. 22 Na kwiktaim tupela i lusim bot na i lusim papa bilong tupela, na tupela i go bihainim Jisas.

Jisas i autim tok na i mekim orait planti manmeri

(Luk 6.17-19)

23 Jisas r  i go raun long olgeta hap bilong distrik Galili. Em i save go insait long ol haus lotu bilong ol na skulim ol manmeri. Em i autim gutnius bilong kingdom bilong God, na em i mekim orait olgeta sik na olgeta samting i bagarapim bodi bilong ol manmeri. 24 Ol s  i stori long em long olgeta hap bilong provins Siria.
4.24Long taim ol Rom i bosim ol Juda, kantri Israel i stap olsem wanpela hap bilong wanpela bikpela provins ol Rom i kolim provins Siria.
Olsem na ol manmeri i bringim olgeta man ol kain kain sik i bagarapim ol na ol i karim pen nogut, na ol man i gat spirit nogut, na ol man i gat dispela kain sik i save mekim ol i pundaun na guria nogut, na ol man bun bilong ol i dai olgeta. Na Jisas i mekim ol i kamap orait.
25 Na u  planti bikpela lain manmeri bilong Galili na bilong hap bilong distrik Dekapolis, na bilong Jerusalem na Judia na bilong graun i stap long hapsait bilong wara Jordan, ol i save bihainim em i go.

Copyright information for `TPI