Numbers 26

Namba 2 taim ol i kaunim ol Israel

Bikpela a  sik i pinis na Bikpela i tokim Moses wantaim Eleasar, pikinini man bilong Aron, olsem, “Nau yu mas kisim nem bilong olgeta man bilong olgeta lain famili bilong Israel, em olgeta man i gat 20 krismas na i winim 20 krismas, na ol inap long kamap soldia.” Orait Moses wantaim Eleasar i bihainim tok bilong Bikpela. Na tupela i singautim olgeta man i gat 20 krismas na i winim 20 krismas. Orait ol i kam bung long ples stret bilong Moap, long hapsait bilong wara Jordan klostu long taun Jeriko. Ol i tokim ol man long kaunim ol Israel i bin lusim Isip na i kam, na namba bilong ol i olsem.

Lain bilong Ruben, em namba wan pikinini man bilong Jekop, i gat ol lain wanblut olsem, Hanok na Palu na Hesron na Karmi. Ol dispela 4-pela lain wanblut i gat 43,730 man olgeta. Pikinini man bilong Palu em Eliap. Na b  ol pikinini man bilong Eliap i olsem, Nemuel na Datan na Abiram. Bipo ol manmeri i bin makim Datan tupela Abiram long kamap lida, tasol tupela i bikhet long Moses na Aron na tupela i bung wantaim ol lain bilong Kora na olgeta i mekim bikhetpasin long Bikpela. 10 Orait na graun i op olsem bikpela hul na olgeta i pundaun long hul na graun i pas na karamapim ol. Ol i dai long taim paia i bagarapim Kora wantaim ol 250 man i bihainim em. Long dispela pasin God i givim strongpela tingting long ol manmeri, bai ol tu i no ken bihainim dispela kain pasin nogut. 11 Tasol ol pikinini man bilong Kora i no bin dai long dispela bagarap.

12 Lain Simeon i gat ol lain wanblut olsem, Nemuel na Jamin na Jakin 13 na Sera na Saul. 14 Ol dispela 5-pela lain wanblut i gat 22,200 man olgeta.

15 Lain Gat i gat ol lain wanblut olsem, Sefon na Hagi na Suni 16 na Osni na Eri 17 na Arot na Areli. 18 Ol dispela 7-pela lain wanblut i gat 40,500 man olgeta.

19 Lain Juda i gat ol lain wanblut olsem, Sela na Peres na Sera, Hesron na Hamul. Peres em i papa bilong Hesron na Hamul. Bipo tupela arapela pikinini man bilong Juda, em Er na Onan, i bin i dai long kantri Kenan. 22 Ol dispela 5-pela lain wanblut i gat 76,500 man olgeta.

23 Lain Isakar i gat ol lain wanblut olsem, Tola na Puva na Jasup na Simron. Ol lain bilong Puva i kolim ol yet ol Pun. 25 Ol dispela 4-pela lain wanblut i gat 64,300 man olgeta.

26 Lain Sebulun i gat ol lain wanblut olsem, Seret na Elon na Jalel. 27 Ol dispela tripela lain wanblut i gat 60,500 man olgeta.

28 Lain bilong Josep i gat tupela lain wanblut olsem, Manase na Efraim.

29 Lain Manase i olsem. Makir em i pikinini man bilong Manase na em i papa bilong Gileat. Ol dispela lain wanblut bilong ol tumbuna pikinini bilong Gileat i olsem, Ieser na Helek 31 na Asriel na Sekem 32 na Semida na Hefer. 33 Selofehat, pikinini man bilong Hefer, i no gat ol pikinini man. Em i gat ol pikinini meri tasol. Nem bilong ol i olsem, Mala na Noa na Hokla na Milka na Tirsa. 34 Ol dispela 6-pela lain wanblut i gat 52,700 man olgeta.

35 Lain Efraim i gat ol lain wanblut olsem, Sutela na Beker na Tahan. 36 Na Sutela em i tumbuna bilong lain wanblut Eran. 37 Ol dispela tripela lain wanblut i gat 32,500 man olgeta. Lain Manase na lain Efraim i gat wanpela tumbuna tasol, em Josep.

38 Lain Benjamin i gat ol lain wanblut olsem, Bela na Asbel na Ahiram 39 na Sefufam na Hufam. 40 Na Bela em i tumbuna bilong ol lain Art na Naman. 41 Ol dispela 5-pela lain wanblut i gat 45,600 man olgeta.

42 Lain Dan i gat wanpela lain wanblut tasol, em Husim. 43 Na dispela lain i gat 64,400 man.

44 Lain Aser i gat ol lain wanblut olsem, Imna na Isvi na Beria. 45 Na Beria em i tumbuna bilong lain wanblut bilong Heber na Malkiel. 46 Aser i gat wanpela pikinini meri, nem bilong en Sera. 47 Ol dispela tripela lain wanblut i gat 53,400 man olgeta.

48 Lain Naptali i gat ol lain wanblut olsem, Jasiel na Guni 49 na Jeser na Silem. 50 Ol dispela 4-pela lain wanblut i gat 45,400 man olgeta.

51 Olsem na namba bilong olgeta man bilong Israel em inap 601,730.

52 Bihain c  Bikpela i tokim Moses olsem, 53 “Nau mi laik bai yu tilim graun i go long olgeta lain inap long namba bilong ol manmeri bilong ol wan wan lain.

54 Yu mas pilai satu bilong makim ol hap graun, na givim bikpela graun long ol lain i gat planti manmeri na givim liklik hap long lain i gat liklik lain manmeri.”

57 Lain Livai i gat ol dispela lain wanblut, Gerson na Kohat na Merari.

58 Gerson na Kohat na Merari i gat ol lain wanblut olsem, Lipni na Hebron na Mali na Musi na Kora. Kohat em i papa bilong Amram. 59 Na Amram i maritim Jokebet, pikinini meri bilong Livai. Jokebet i bin kamap taim ol i stap long Isip. Na Jokebet i karim tupela pikinini man, nem bilong tupela, Aron na Moses. Na Jokebet i karim wanpela pikinini meri tasol, nem bilong en Miriam. 60 Bihain d  Aron i marit na i kamapim 4-pela pikinini man, Nadap na Abihu na Eleasar na Itamar. 61 Nadap e  na Abihu i bin dai taim tupela i kisim paia i tambu na ofaim long Bikpela. 62 Namba bilong ol man tasol long lain Livai, stat long ol pikinini man i gat wanpela mun na i go inap long ol lapun tru, em inap 23,000. Ol i no bungim namba bilong ol Livai wantaim namba bilong ol arapela lain Israel, long wanem, ol i no bin givim wanpela hap graun long ol Livai olsem ol i bin givim long ol arapela Israel.

63 Moses wantaim Eleasar na olgeta Israel i bin i stap long ples stret bilong Moap klostu long wara Jordan long hapsait bilong Jeriko na tupela i bin kisim nem na wokim lista bilong ol dispela man bilong Israel. 64 Bipo Moses na Aron i bin kaunim ol man bilong Israel long ples drai, klostu long maunten Sainai. Tasol nau i no gat wanpela bilong ol dispela lain i stap na Moses i kisim nem bilong ol. Nogat tru. 65 Bipo f  Bikpela i bin tokim ol olsem, “Olgeta dispela man bai i dai long ples drai nating.” Olsem na olgeta i bin dai pinis. Tasol Kalep, pikinini man bilong Jefune, na Josua, pikinini man bilong Nun, tupela tasol i no i dai.

Copyright information for `TPI