Proverbs 28

Ol a  man bilong mekim pasin nogut i save pret nating na ranawe. Tasol ol stretpela man i save sanap strong olsem laion.

Sapos ol manmeri bilong kantri i wok long pait long senisim gavman, orait bai planti nupela lida i wok long kamap oltaim. Tasol sapos lida i gat gutpela tingting na save, bai em i mekim kantri i stap gut.

Sapos wanpela man i sot long ol samting na em i daunim ol rabisman, orait em i olsem bikpela ren i bagarapim ol kaikai long gaden.

Ol b  man i save givim baksait long lo, ol i save litimapim nem bilong ol man bilong mekim pasin nogut. Tasol ol man i save bihainim lo, ol i wok long daunim ol man nogut.

Ol man bilong mekim pasin nogut, ol i no save stretpela pasin em i wanem samting. Tasol ol man i laik bihainim Bikpela, ol i save tru long stretpela pasin.

Sapos man i sot long ol samting, tasol em i bihainim stretpela pasin, em i winim tru maniman i mekim olkain pasin nogut.

Yangpela man i bihainim lo, em i gat gutpela tingting. Tasol sapos em i poroman wantaim ol man bilong pait oltaim, orait em i mekim papa bilong en i sem nogut tru.

Sapos man i larim ol man i dinau long em na em i pulim bikpela winmani long ol, bai em i no inap holim dispela mani. Nogat. Dispela mani bai i go long han bilong man i save helpim ol rabisman.

Sapos man i givim baksait long lo, orait God bai i no inap harim beten bilong en. God bai i lukim dispela beten i olsem stingpela samting tasol.

10 Sapos man i trikim ol stretpela man na ol i mekim pasin nogut, bai dispela pasin nogut bilong en i bagarapim em yet. Tasol man i no gat asua long wanpela samting, em bai i kisim ol gutpela samting long han bilong God.

11 Ol maniman i save ting ol i gat planti save. Tasol rabisman i gat gutpela tingting, em i save long pasin tru bilong ol.

12 Taim ol stretpela man i kamap bosman bilong kantri, olgeta manmeri i save belgut na amamas tru. Tasol sapos ol man nogut i kamap bosman, orait ol manmeri i save hait long ol.

13 Sapos c  man i ting long haitim sin bilong en, orait em i no inap i stap gut. Tasol sapos man i autim olgeta sin bilong en na i givim baksait long ol dispela sin, orait bai God i marimari long en.

14 Sapos man i aninit long Bikpela oltaim, bai em i ken amamas. Tasol sapos man i bikhet na i sakim tok bilong Bikpela, bai em i painim taim nogut.

15 Sapos lida bilong kantri em i man bilong mekim pasin nogut na i daunim ol rabisman, orait em i olsem laion i singaut strong na i olsem wanpela bea i raun long painim kaikai.

16 Sapos lida bilong kantri i no gat gutpela tingting, em bai i mekim save krungutim ol pipel. Tasol sapos lida i no laik tru long pasin bilong pulim ol samting bilong ol manmeri, em bai i stap gut longpela taim.

17 Man i bin kilim narapela man i dai, em bai i pilim nogut tru. Na bai em i no ken sindaun gut inap long taim em i dai. Na i no gat man inap helpim em.

18 Sapos d  man i bihainim stretpela pasin, bai em i stap gut. Tasol man i mekim pasin nogut, wantu bai em i bagarap.

19 Sapos man i wokim gaden, bai em i gat planti kaikai. Tasol sapos man i mekim kain kain wok i no gat as bilong en, bai em i stap rabis tru.

20 Sapos man i bihainim stretpela pasin, bai God i mekim gut tru long em. Tasol sapos man i wok strong tumas long kamap maniman kwiktaim, Bikpela bai i no inap larim em i go nating. Nogat. Bai em i mekim save long em.

21 I no stret sapos man i helpim wanpela man long kot na daunim arapela man. Tasol sampela man i redi long mekim pasin i no stret, sapos man i givim liklik mani tasol long ol bilong grisim ol.

22 Man bilong pasim ol samting bilong em yet, em i save wok strong tumas long kamap maniman kwiktaim. Em i no save olsem em bai i kamap rabis tru.

23 Sapos e  yu stretim pasin bilong wanpela man, bai em i amamas tru long yu. Dispela pasin i winim pasin bilong tok gris long em.

24 Sapos man i stilim ol samting bilong papamama bilong en, na i tok, “Mi no mekim pasin nogut”, orait em i wankain olsem man bilong bagarapim ol samting.

25 Sapos man i tingting strong long kisim planti samting, orait pasin bilong en bai i mekim planti man i kros. Tasol man i bilip strong long Bikpela, bai em i stap gut na i gat planti samting.

26 Sapos man i ting, save bilong em yet inap helpim em long mekim olgeta samting, orait em i no gat gutpela tingting. Tasol sapos man i bihainim pasin bilong gutpela tingting, em bai i stap gut.

27 Man i save givim samting long ol rabisman, em bai i no inap sot long ol samting. Tasol sapos man i lukim ol rabisman na i no laik helpim ol, orait ol man bai i tok nogut long em.

28 Taim f  ol man bilong mekim pasin nogut i kamap bosman bilong kantri, ol manmeri i save hait long ol. Tasol taim ol dispela man i dai pinis, lain bilong ol stretpela man bai i stap gut na i kamap bikpela.

Copyright information for `TPI