Psalms 10

Man i beten bai God i helpim em
10.1Sampela man i ting Song 10 em i namba 2 hap bilong Song 9.

Bikpela, bilong wanem
yu sanap i stap
longwe long mi?
Bilong wanem yu save hait long mi
long taim nogut?
Ol b  man nogut i save hambak
na ranim ol rabisman
bilong bagarapim ol.
Ol i ken pundaun long ol hul
ol yet i bin wokim
bilong holimpas ol arapela man.

Man c  nogut i save hambak nabaut
long laik nogut bilong em.
Man i save mangalim
planti samting,
em i save tok nogut long Bikpela
na givim baksait long em.

Man d  nogut i ting em i save pinis
long olgeta samting.
Em i save tok olsem,
“God i no ken bekim
rong bilong mi.
Em i no save wari
long ol pasin mi mekim.”
Olgeta e  samting em i mekim,
i save kamap gutpela.
Bikpela, dispela man i no save liklik
long ol tingting bilong yu.
Em i save tok bilas
long ol birua bilong en.
Em f  i save ting olsem,
“Mi sanap strong.
I no gat wanpela samting
inap sakim mi liklik.
Bai mi no inap painim hevi.”
Oltaim g  em i save tok nogut
bilong bagarapim ol arapela man.
Em i save tok giaman na autim tok
bilong pretim ol arapela man.
Kwiktaim em i save toktok
long mekim pasin nogut
na ol kain kain trabel.

Dispela h  man i save sindaun hait
insait long ples,
na i wetim gutpela man i kam
bai em i ken kilim em i dai.
Em i save hait na was
bilong bagarapim man
i no gat strong.
Em i  i save hait na was i stap
olsem laion i was i stap
insait long hul bilong en.
Em i save hait na was i stap
bilong holimpas ol rabisman.
Em i save holimpas ol
long umben bilong en
na pulim ol i go.
10 Em i save sindaun isi na wet i stap,
na wantu ol man i no gat strong
ol i bagarap tru.
Bikpela strong bilong man nogut
i winim ol.
11 Man j  nogut i save tingting olsem,
“God i no save wari
long ol pasin bilong mi.
Em i no inap lukim mi.
Em i pasim pinis ai bilong en.”

12 Bikpela, yu kam.
God, mekim save long dispela man.
Yu no ken lusim tingting
long ol man i karim hevi.
13 Man nogut i givim baksait long yu
na long bel bilong en
em i save tingting olsem,
“God i no inap bekim
ol rong bilong mi.”
Yu no laik pinisim tru
dispela kain tingting?
14 Tasol k  yu save lukim pasin
bilong ol man nogut.
Yu save long pen na hevi
ol i givim
long ol arapela manmeri,
na yu redi long helpim
ol dispela lain i gat hevi.
Oltaim yu save helpim ol rabisman,
na man i no gat strong
i save putim em yet
long han bilong yu.
15 Yu mas pinisim strong
bilong ol man nogut
na bai yu no inap lukim moa
dispela rabis pasin ol i save mekim.

16 Bikpela l  i stap king
inap oltaim oltaim.
Em bai i rausim ol haiden
long graun bilong em
na bai ol i lus olgeta.

17 Bikpela, m  bai yu harim beten
bilong ol manmeri
i aninit long yu,
na bai yu strongim bel bilong ol.
Bai yu harim krai
18 bilong n  ol pikinini i no gat papa
na bilong ol man i bel hevi.
Bai yu helpim ol na ol i winim kot.
Olsem bai ol man bilong graun
i no inap mekim nogut
long ol gen.
Copyright information for `TPI