Psalms 136

Song bilong tenkyu long God

Yumi a  mas tenkyu
long Bikpela,
long wanem, em i save
mekim gutpela pasin long yumi.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
Yumi tenkyu long Bikpela.
Em i winim olgeta giaman god.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
Yumi tenkyu long Bikpela.
Em i winim tru
olgeta bikman bilong graun.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
Em wanpela i save wokim
ol bikpela mirakel.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.

Long b  save bilong em yet
em i wokim skai
na ol samting antap.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
Em c  i bin putim graun i stap antap
na ol wara i stap daunbilo.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
Em d  i bin wokim san na mun.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
Em i mekim san i bosim tulait.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
Em i mekim mun na ol sta
i bosim nait.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
10 Em e  i bin kilim
ol nambawan pikinini
bilong ol Isip.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
11 Em f  i bringim ol Israel i kam
na ol i lusim Isip.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
12 Long bikpela strong bilong em yet,
em i bringim ol i kam.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
13 Em g  i mekim,
na solwara Retsi i bruk tuhap.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
14 Em i go pas na bringim
ol manmeri bilong en i kam
na ol i brukim solwara.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
15 Em i mekim king bilong Isip
na ol soldia bilong en
i dring wara na i dai.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
16 Em h  i go paslain
long ol manmeri bilong en
long ples drai.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
17 Em i bin kilim i dai
ol strongpela king.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
18 Na em i kilim ol king i gat biknem.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
19 Em i  i kilim Sihon,
king bilong ol Amor.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
20 Na j  em i kilim Ok,
king bilong Basan.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
21 Na em i givim graun
bilong ol dispela king
long ol manmeri bilong en.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.

22 Em i givim dispela graun long Israel,
wokman bilong en.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
23 Taim ol birua i winim yumi,
em i tingting yet long yumi.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
24 Na em i kisim bek yumi
long han bilong ol birua.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
25 Em i save givim kaikai
long olgeta manmeri
na olgeta abus.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
26 Olsem na yumi mas tenkyu
long God bilong heven.
Oltaim oltaim
em i save laikim yumi moa yet.
Copyright information for `TPI