Psalms 15

Pasin God i laik yumi mekim

Devit i raitim dispela song.

Bikpela, a  husat inap i stap
long haus bilong yu?
Husat inap sindaun long Saion,
dispela maunten bilong yu yet?

Man b  i bihainim laik bilong God
long olgeta samting,
na i mekim stretpela pasin oltaim,
na i save tok tru oltaim,
em bai i stap long haus bilong yu.
Em c  i no save krungutim
gutpela nem bilong narapela man.
Em i no save mekim nogut
long ol pren,
na em i no save mekim
ol kain kain tok win
long ol arapela man.
Em d  i no laikim ol man
God i givim baksait pinis long ol.
Tasol em i givim biknem long ol man
i bihainim tok bilong God.
Em i save inapim ol promis
em i bin mekim,
maski dispela pasin i givim
bikpela hevi long em.
Em e  i save larim ol arapela man
i kisim dinau long em,
na taim ol i bekim,
em i no save pulim winmani
long ol.
Ol man i no inap grisim em
long mani
bilong mekim em i kotim
ol man i no gat rong.
Man i bihainim ol dispela pasin,
em i no inap pundaun.
Copyright information for `TPI