Psalms 33

Song bilong litimapim nem bilong God

Yupela ol stretpela manmeri,
yupela i mas amamas
long olgeta samting
Bikpela i mekim.
Yupela manmeri i save bihainim
tok bilong God,
yupela litimapim nem bilong em.
Dispela em i gutpela pasin
ol stretpela manmeri
i save mekim.
Mekim musik long kulele
na litimapim nem bilong God.
Paitim gita i gat 10-pela string
na mekim musik long em.
Singim nupela song long em.
Paitim gita
na mekim gutpela musik tru,
na singaut strong wantaim.
Tok bilong Bikpela i tru olgeta.
Em i save bihainim stretpela pasin
na mekim olgeta wok.
Bikpela a  i laikim olgeta gutpela pasin
na olgeta samting i stret.
Oltaim Bikpela i save laikim
olgeta manmeri bilong graun.

God b  i bin tok tasol,
na san na mun na ol sta
i kamap long skai.
Em i tok tasol
na olgeta samting i kamap antap.
Em c  i kisim solwara na bungim
long wanpela hap tasol,
olsem man i pulimapim wara
long wanpela sospen tasol.
Em i mekim as bilong solwara
i stap daunbilo tru
long ples bilong en.

Olgeta manmeri long graun
i mas pret long Bikpela
na i stap aninit long em.
Long d  wanem, em i bin tok tasol,
na dispela graun i kamap.
Em i mekim strongpela tok,
na olgeta samting i stap.

10 Bikpela e  i save mekim tingting
bilong ol lain manmeri
i go lus nating.
Ol manmeri i save pasim tok
long wokim wanpela samting,
na em i save pasim rot bilong ol
na ol i no inap mekim.
11 Tasol f  taim Bikpela i tok
long mekim wanpela samting,
orait tok bilong en
i stap strong oltaim.
Em i tingting
long mekim wanpela samting,
na dispela tingting
i stap oltaim oltaim.
12 Ol g  dispela lain
Bikpela i stap God bilong ol,
ol i ken amamas.
Ol dispela manmeri
em i makim bilong em yet,
ol i ken amamas.

13 God h  i stap long heven
na i lukluk i go daun.
Em i lukim olgeta manmeri.
14 Em i  i stap king long ples bilong em,
na i lukluk i go daun
long olgeta manmeri bilong graun.
15 Em j  yet i save kamapim tingting
bilong olgeta manmeri,
na em i save lukim
olgeta pasin ol i mekim.
16 King k  i no save winim pait
na rausim ol birua
long strong bilong bikpela ami tasol.
Soldia i no save winim ol birua
long strong bilong em yet.
17 Ol l  hos bilong pait
i no inap helpim ol soldia
long winim pait.
Strong bilong hos
i no inap kisim bek
ol soldia i lus long pait.
18 Tasol m  harim.
Bikpela i save was long ol manmeri
i stap aninit long em.
19 Em n  i save lukautim
ol dispela manmeri
bai ol i no i dai.
Na em i save givim kaikai long ol
long taim bilong hangre,
bai ol i no ken i dai.

20 Yumi o  wetim Bikpela i helpim yumi.
Bikpela tasol i save helpim yumi.
Em i olsem hap plang bilong pait
na yumi hait long em.
21 Yumi bilip tru
long gutpela nem bilong em.
Olsem na yumi amamas long em.
22 Bikpela, mipela i bilip
na wet long yu i helpim mipela.
Yu mas marimari long mipela
oltaim.
Copyright information for `TPI