Psalms 42

Beten bilong man i stap longwe long ples bilong en

Dispela song em kain song ol i kolim Mas-kil, bilong ol lain Kora. Em i song bilong man i bosim musik.

Wel a  abus i save dai long wara
na i ran i go long liklik wara
bilong dring.
Na olsem tasol, God,
mi laikim tumas
bai mi stap klostu long yu.
God, b  yu God i gat laip,
na mi laikim yu tumas,
olsem man, nek bilong en i drai
na i laik dringim wara.
God, wanem taim
bai mi ken i go long yu
na lotu long yu?
Oltaim c  ol man
i save askim mi olsem,
“God bilong yu i stap we?”
Olsem na mi wok long krai oltaim.
Aiwara bilong mi
i olsem kaikai bilong mi
long san na long nait.
Mi d  save tingting
long gutpela taim bipo,
na bel bilong mi i hevi tumas.
Bipo mi save wokabaut
wantaim planti manmeri,
na mi go paslain
na bringim ol i go
long haus bilong God.
Mipela i save wokabaut i go
na singaut bilong amamas,
na mekim ol song
bilong tenkyu long God.
Long dispela taim mipela olgeta
i bung long de bilong lotu.
Bilong e  wanem mi bel hevi oltaim?
Bilong wanem bel bilong mi
i kirap nogut?
Mi mas bilip long God
na wetim em i helpim mi.
Em i God bilong mi
na em i save helpim mi.
Olsem na bai mi
litimapim nem bilong en gen.

Bel bilong mi i hevi moa,
olsem na mi tingting long yu.
Mi stap long hap bilong Jordan,
na long maunten Hermon
na maunten Misa,
na mi tingim yu gen.
Solwara f  i daun tumas i save singaut
long narapela solwara i daun moa.
Na wara i ran long ples ston
na i kapsait i go daunbilo,
dispela wara i save pairap
moa yet.
Yu save mekim biksi i bruk
na kalap nabaut,
na karamapim graun long nambis.
Olsem tasol olgeta hevi
yu putim long mi
em i karamapim mi.
Tasol g  mi laik bai Bikpela
i ken marimari long mi long san.
Na long nait mi laik mekim song
bilong tenkyu long em,
na mi beten long God
i save givim laip long mi.
God i save givim strong long mi
na mi tokim em olsem,
“Bilong wanem yu lusim tingting
long mi?
Bilong wanem yu larim ol birua
i daunim mi
na mekim mi i bel hevi nogut?”
10 Oltaim ol birua
i save tok nogut long mi olsem,
“We stap God bilong yu nau?”
Dispela tok i olsem spia
i sutim bodi bilong mi
na mi laik i dai.
11 Bilong wanem mi bel hevi oltaim?
Bilong wanem bel bilong mi
i kirap nogut?
Mi mas bilip long God
na wetim em i helpim mi.
Em i God bilong mi
na em i save helpim mi.
Olsem na bai mi
litimapim nem bilong en gen.
Copyright information for `TPI