Psalms 53

Pasin kranki na pasin nogut bilong ol man

(Buk Song 14)

Devit i raitim dispela song, em kain song ol i kolim Maskil. Man i bosim musik i mas tokim ol man long singim song long nek ol i kolim Mahalat.

Ol a, b  longlong man i save tok
long ol yet olsem,
“I no gat God i stap.”
Ol dispela man ol i man nogut tasol.
Ol i save mekim pasin i nogut tru.
I no gat wanpela
i save mekim gutpela pasin.

God c  i stap long heven
na i lukluk i go daun
long ol manmeri.
Em i laik painim sampela man
i gat gutpela save
na i wok long kisim save
long God.
Tasol nogat.
Olgeta wantaim i lusim rot pinis.
Olgeta i wankain tasol,
ol i man nogut tru.
I no gat wanpela bilong ol
i save mekim gutpela pasin.
Nogat tru.

God i tok olsem,
“Ol dispela man
i mekim pasin nogut,
ating ol i no gat save, a?
Ol i save pinisim
ol manmeri bilong mi
olsem ol i kaikai bret.
Na ol i no save beten long mi.”

Tasol bai ol i pret moa yet.
Bipo ol i no pret olsem. Nogat tru.
Long wanem, bai God i pinisim tru
olgeta birua bilong yupela.
Em i sakim ol pinis
na bai em i bagarapim ol tru.

Mi laikim tumas bai God
i salim wanpela man bilong Saion
i kam bilong kisim bek ol Israel.
Taim God i helpim
ol manmeri bilong en
na ol i stap gut gen,
orait ol Israel bai i amamas.
Yes, bai ol i belgut tru.
Copyright information for `TPI