Psalms 91

God em i wasman bilong yumi

Man a  i go
long God Antap Tru,
bilong God i ken lukautim em,
em i stap klostu
long God I Gat Olgeta Strong,
na God i karamapim em.
Bai b  dispela man
i tok long Bikpela olsem,
“Yu save banisim mi
na yu was gut long mi.
Yu God bilong mi.
Mi save bilip long yu.”

Tru c  tumas,
bai God i lukautim yu gut
na samting i stap hait
i no inap bagarapim yu.
Na bai em i banisim yu
na ol sik nogut i no inap kisim yu.
Bai d  em i karamapim yu gut,
olsem kakaruk
i karamapim ol pikinini
long wing bilong en.
Yu ken hait gutpela tumas
aninit long wing bilong Bikpela,
na bai em i was long yu.
Em i no save giaman
long lukautim yu.
Olsem na yu ken i stap
wantaim Bikpela,
olsem man i hait baksait
long hap plang bilong pait.
Long e  nait yu no inap pret
long wanpela samting nogut.
Na long san yu no ken pret
long wanpela samting
i kamap kwik tumas
bilong bagarapim yu.
Na f  bai yu no inap pret
long bikpela sik i kamap long nait,
na long samting nogut
i kamap long biksan tu
na i laik bagarapim yu.

Sapos g  1,000 man i dai
klostu long yu,
na 10,000 i dai
long han sut bilong yu,
maski, samting nogut
i no ken i kam klostu long yu.
Bai h  yu yet i lukim God
i bekim pasin nogut
ol man nogut i bin mekim.

Yu save go long God
na hait long ol samting nogut,
na God Antap Tru
em i wasman tru bilong yu.
10 Olsem na samting nogut
i no inap kamap long yu.
Na bikpela sik i no inap i go klostu
long haus bilong yu.
11 Bikpela i  bai i givim wok long ol ensel
bilong was long yu
long olgeta wokabaut bilong yu.
12 Na j  bai ol i karim yu
long han bilong ol,
nogut wanpela ston
i sutim lek bilong yu.
13 Bai k  yu krungutim laion na snek
na yangpela laion
na bikpela snek nogut tu.

14 God l  i tok olsem,
“Bai mi kisim bek
ol man i laikim mi tru,
na bai mi lukautim gut
ol man i save tru long mi.
15 Taim m  ol i prea long mi
bai mi harim prea bilong ol.
Na sapos hevi i kamap long ol
bai mi stap wantaim ol.
Na bai mi kisim bek ol
na givim biknem long ol.
16 Bai mi skruim laip bilong ol
i go longpela
olsem prais bilong ol.
Na bai mi kisim bek ol
na ol i stap wantaim mi.”
Copyright information for `TPI