Revelation of John 11

Tupela man i autim tok

Orait a  ol i givim mi stik bilong metaim ol samting, em i olsem stik bilong wokabaut, na ol i tokim mi olsem, “Yu kirap na metaim haus bilong God wantaim alta. Na yu kaunim namba bilong ol manmeri i save mekim lotu long dispela haus. Tasol b  yu no ken metaim dispela ples bung i stap ausait long banis i raunim haus bilong God. Em yu mas lusim, long wanem, em ples bung bilong ol man bilong ol arapela lain, na ol dispela lain bai i kam krungutim taun bilong God i go inap long 42 mun.
namba 2 tok bilong 11.242 mun em wankain olsem 1,260 de o 3 na hap yia. Lukim Daniel 7.25 na 9.27 na 12.7. Long dispela tok long ol man bilong ol arapela lain i krungutim Jerusalem, lukim Luk 21.24.
Na d  mi bai salim dispela tupela man bilong autim tok bilong mi. Tupela bai i pasim klos bilong sori, na tupela bai i autim tok bilong mi i go inap long 1,260 de.”

Dispela e  tupela man i olsem dispela tupela diwai oliv na tupela lam i sanap long pes bilong Bikpela bilong olgeta hap bilong graun. Sapos g  ol man i laik mekim nogut long tupela, orait paia bai i kamap long maus bilong tupela na kukim tru ol birua bilong tupela. Olsem na wanem man i laik mekim nogut long tupela, em bai i dai long dispela pasin tasol. Tupela h  i gat strong bilong pasim skai, bai ren i no ken pundaun long olgeta taim tupela i wok long autim tok profet bilong God. Na tupela i gat strong bilong mekim olgeta wara i kamap blut, na bilong mekim ol kain kain samting nogut i kamap bilong bagarapim ol manmeri bilong graun. Tupela i ken mekim ol dispela kain samting i kamap long laik bilong tupela.

Taim i  tupela i pinisim wok bilong autim tok bilong God, orait dispela wel abus bilong hul i no gat as, em bai i lusim hul na i kam antap. Na em bai i pait long tupela. Na em bai i daunim tupela na kilim tupela i dai. Na j  bodi bilong tupela bai i stap long bikrot bilong dispela bikpela taun, yumi save tok bokis na kolim em olsem, Sodom na Isip. Em dispela taun tasol bipo ol i bin nilim Bikpela bilong tupela long diwai kros na kilim em i dai. Ol man bilong olgeta kain skin na bilong olgeta kantri na bilong olgeta tok ples na bilong olgeta lain manmeri, ol bai i lukim bodi bilong tupela inap long 3 na hap de. Na ol bai i no larim ol man i planim bodi bilong tupela. 10 Na k  ol manmeri bilong graun bai i amamas long lukim tupela i dai pinis, na ol bai i singsing na kaikai na givim presen long ol pren bilong ol. Long wanem, dispela tupela profet i bin givim pen nogut long olgeta manmeri i stap long graun.

11 Dispela l  3 na hap de i pinis, orait God i salim win bilong laip i go insait long tupela, na tupela i kirap na i sanap. Na ol man i lukim tupela, ol i pret nogut tru. 12 Na m  tupela i harim maus bilong wanpela man i singaut strong long heven na i tokim tupela olsem, “Yutupela kam antap long hia.” Orait ol birua i lukim tupela i stap, na tupela i go insait long klaut na i go antap long heven. 13 Na n  long dispela taim stret bikpela guria i kamap, na wanpela hap bilong taun em i bagarap, na 9-pela hap i stap yet. Na 7,000 manmeri i dai long dispela guria. Na ol manmeri i stap yet, ol i pret nogut tru na ol i litimapim nem bilong God bilong heven.

14 Orait o  namba 2 bikpela hevi em i pinis. Tasol harim. Liklik taim tasol na namba 3 bikpela hevi bai i kamap.

Namba 7 ensel i winim biugel

15 Orait p  namba 7 ensel i winim biugel bilong en, na mi harim ol lain i stap long heven i singaut strong olsem, “Bikpela bilong yumi wantaim dispela man em i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en,
11.15Long tok Grik, “dispela man em i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en,” ol i kolim olsem, Krais.
tupela i kamap king bilong olgeta hap bilong graun. Na Bikpela bai i stap king oltaim oltaim.”
16 Na r  dispela 24 hetman i save sindaun long sia bilong ol long ai bilong God, ol i brukim skru na putim pes bilong ol i go daun long graun, na ol i lotu long God. 17 Ol s  i tok olsem,

“Bikpela, yu God
I Gat Olgeta Strong.
Yu stap nau, na bipo tru yu stap.
Yu kisim pinis
bikpela strong bilong yu,
na yu kamap king tru.
Olsem na mipela i tenkyu long yu.
18 Ol t  haiden i belhat tru,
tasol taim bilong yu long belhat
em i kamap pinis.
Nau em i taim
bilong ol man i dai pinis
ol i mas kamap long kot bilong yu.
Nau em i taim
bilong givim gutpela pe
long ol wokman bilong yu,
em ol profet,
na long ol manmeri bilong yu,
na long olgeta man
i save pret long yu
na i stap aninit long yu,
em ol man i gat nem
na ol man i no gat nem tu.
Nau em i taim bilong bagarapim
ol man i bin bagarapim graun.”
Ol u  hetman i tok pinis, orait ol ensel i opim haus bilong God i stap long heven, na ol i lukim Bokis Kontrak bilong God em i stap ples klia insait long haus bilong em. Na lait bilong klaut i sut i go nabaut na bikpela nois i kamap na klaut i pairap, na graun i guria na planti ren ais i kam daun.

19 

Satan wantaim ol lain bilong en i bagarap olgeta

(Sapta 12-20)

Copyright information for `TPI