Revelation of John 13

Tupela wel animal i kamap

Na a  mi lukim wanpela wel animal i kamap long solwara. Em i gat 7-pela het na 10-pela kom i kamap long ol het bilong en. Na 10-pela hat olsem ol hat bilong king i stap long ol kom bilong en. Long ol het bilong en ol nem i stap, na as bilong ol dispela nem em ol kain kain pasin bilong tok bilas long God. Dispela b  wel animal nau mi lukim, em i olsem bikpela wel pusi ol i kolim lepat, na lek bilong en i olsem lek bilong bea, na maus bilong en i olsem maus bilong laion. Na dispela snek i givim strong bilong em yet long dispela wel animal. Em i mekim em i stap king olsem em yet, na em i givim bikpela strong long em. I c  luk olsem ol i bin sutim wanpela het bilong dispela wel animal na kilim em i dai. Tasol dispela sua nogut em i drai pinis, na i orait gen. Na olgeta manmeri ol i kirap nogut long lukim dispela wel animal, na ol i bihainim em. Ol d  manmeri i save olsem traipela snek i bin givim strong bilong em yet long dispela wel animal, olsem na ol i lotuim dispela snek. Na ol i lotuim wel animal tu, na ol i tok olsem, “Husat em i wankain olsem dispela wel animal? Husat inap long pait long em?”

Orait e, f  God i larim dispela wel animal na em i bikmaus nabaut na i tok bilas long God. Na em i gat strong bilong mekim dispela pasin inap long 42 mun. Olsem g  na em i opim maus bilong en na em i tok bilas long God. Em i tok nogut long nem bilong God na long ples bilong God na long ol lain bilong God i stap long heven. Na h  God i larim em na em i pait long ol manmeri bilong God, na em i winim pait na i daunim ol. Na em i kisim strong bilong bosim ol manmeri bilong olgeta lain man na bilong olgeta kantri na bilong olgeta tok ples na bilong olgeta kain skin. Olgeta i  manmeri long graun, nem bilong ol i no i stap long buk bilong laip long taim God i no mekim graun i kamap yet, ol bai i lotu long dispela wel animal. Dispela buk bilong laip, em buk bilong Pikinini Sipsip, bipo ol i bin kilim em i dai.

Man i gat yau, em i mas harim gut dispela tok. 10 Sapos j  God i makim wanpela man bilong i go long kalabus, orait em i mas i go long kalabus. Na sapos em i makim wanpela man bilong ol i kilim em i dai long bainat, orait ol bai i kilim em i dai long bainat. Na taim dispela kain pasin i kamap, orait ol manmeri bilong God i mas i stap strong na holimpas bilip bilong ol.

11 Orait k  mi lukim narapela wel animal i kirap insait long graun na i kam antap. Long het bilong en tupela kom i kamap olsem ol kom bilong pikinini sipsip, na toktok bilong en em i olsem toktok bilong wanpela bikpela snek. 12 Long taim dispela namba 2 wel animal em i stap wantaim namba wan wel animal, em i kisim olgeta strong bilong namba wan wel animal. Na em i wok strong long mekim graun wantaim ol manmeri i stap long graun ol i lotu long dispela namba wan wel animal, em i bin kisim sua nogut inap long kilim em i dai, tasol dispela sua em i drai pinis. 13 Namba l  2 wel animal em i wokim ol kain kain bikpela mirakel. Wanpela kain mirakel em i olsem. Long ai bilong ol manmeri em i mekim paia i lusim heven na i kam daun long graun. 14 God m  i larim em i wokim ol kain kain mirakel long ai bilong namba wan wel animal, na long dispela pasin em i giamanim ol manmeri bilong graun. Em i tokim ol manmeri olsem, “Yupela i mas wokim piksa bilong dispela wel animal, bilong litimapim nem bilong en. Em dispela wel animal bipo bainat i bin kilim em, tasol em i stap laip yet.” 15 Na n  God i larim em na em i givim win bilong laip long piksa bilong wel animal, na dispela piksa i mekim toktok. Na sapos sampela man i no laik lotu long piksa bilong wel animal, orait em i gat strong bilong kilim ol i dai.

16 Orait o  namba 2 wel animal i tok na ol i putim wanpela mak long han sut na long pes bilong olgeta manmeri, maski ol i manmeri nating o ol i gat nem, na maski ol i gat planti mani o ol i stap rabis, na maski ol i stap fri o ol i wokboi na wokmeri nating. 17 Na p  sapos man i no gat dispela mak bilong nem bilong wel animal o sapos em i no gat namba bilong nem bilong en, orait em i no inap baim samting long ol arapela manmeri na ol i no inap baim samting long em. 18 Man q  i gat gutpela tingting, em inap save gut long dispela samting. Man i gat save, em i mas kaunim gut namba bilong wel animal. Dispela namba em i namba bilong wanpela man, na namba bilong dispela man em 666.
13.18Long taim ol i raitim tok Hibru na tok Grik bipo, ol i no gat ol namba. Ol wan wan leta i stap olsem ol namba bilong ol. Leta ‘a’ em i olsem namba 1, na leta ‘b’ em i olsem namba 2, na i go olsem. Olsem na sapos yu raitim nem bilong wanpela man, yu inap lukim ol leta bilong dispela nem na bungim ol namba ol i makim. Ol saveman i gat kain kain tingting long as bilong dispela namba 666. Tasol planti saveman i ting Jon i laik tok long Sisar Nero, em wanpela king bilong Rom i bin mekim nogut long ol Kristen.


Copyright information for `TPI