Revelation of John 14

Ol manmeri bilong Pikinini Sipsip i singim nupela song

Mi a  lukluk gen, na mi lukim Pikinini Sipsip i sanap long maunten Saion, na 144,000 manmeri i sanap wantaim em. Nem bilong Pikinini Sipsip na nem bilong Papa bilong en, dispela nem God i bin raitim long pes bilong ol. Na b  mi harim gutpela nois i kam long heven, em i olsem nois bilong bikpela wara i pairap, na olsem bikpela nois bilong klaut i pairap. Mi harim dispela nois em i olsem musik. Em i olsem ol man i paitim gita na musik i kamap. Ol c  dispela manmeri i sanap long pes bilong sia king bilong God na long ai bilong ol 4-pela samting i stap laip na long ai bilong ol hetman, na ol i singim wanpela nupela song. Dispela 144,000 manmeri God i bin baim bek ol namel long olgeta manmeri bilong graun, ol tasol inap long kisim save long dispela song. Na i no gat narapela man moa inap kisim save long en. Dispela d  ol man ol i no bin slip wantaim ol meri na kamap doti. Nogat. Ol i stap klin tru.
14.4Tok Grik i tok, ol i no bin slip wantaim ol meri. Tasol planti saveman i ting em i tok piksa long ol manmeri i bin bihainim gut ol pasin God i laikim na ol i no bin mekim ol kain kain pasin nogut.
Olgeta ples Pikinini Sipsip i laik i go long en, orait ol dispela man i save bihainim em i go. God i bin baim bek ol dispela lain namel long olgeta manmeri bilong graun, na ol i stap olsem namba wan lain God i kisim bek, bai ol i stap ol lain bilong em yet na bilong Pikinini Sipsip.
Ol f  i no bin mekim tok giaman. Nogat. Ol i no gat asua long wanpela samting.

Tripela ensel i autim tok

Orait g  mi lukim narapela ensel i flai i go namel long skai. Em i gat gutnius bilong i stap oltaim oltaim, na em i gat wok bilong autim dispela gutnius long ol manmeri i stap long graun. Em i autim long ol manmeri bilong olgeta lain man na bilong olgeta kantri na bilong olgeta tok ples na bilong olgeta kain skin. Em h  i singaut strong olsem, “Taim i kamap pinis bilong God i skelim pasin bilong olgeta man long kot. Olsem na yupela i mas pret long em na litimapim nem bilong em. Yupela i mas lotu long God, em i bin wokim heven na graun na solwara na olgeta hul wara.”

Narapela i  ensel i bihainim namba wan ensel na i kam. Dispela namba 2 ensel i tok olsem, “Bikpela taun Babilon
14.8Long taim Jon i raitim dispela buk, biktaun Babilon i bagarap i stap longtaim pinis. Olsem na planti saveman i ting em i no tok long Babilon tru. Ol i ting em i tingim pasin nogut ol Babilon i bin mekim bipo na em i tok bokis long narapela strongpela kantri i save mekim pasin nogut na i birua long God. Sampela i ting em i tok long kantri Rom (lukim tok i stap long 1 Pita 5.13). Na sampela i ting dispela nem Babilon i makim olgeta manmeri i save birua long Krais na long sios bilong em.
em i bagarap pinis! Yes, em i bagarap pinis! Dispela taun Babilon tasol em i bin mekim olgeta lain manmeri ol i bihainim strongpela pasin pamuk bilong em. I olsem em i bin givim strongpela wain long ol na ol i dringim.”

Na k  narapela ensel i bihainim dispela tupela ensel na i kam. Dispela namba 3 ensel em i singaut strong olsem, “Sapos wanpela man i lotu long dispela wel animal na long piksa bilong en, na em i kisim mak long pes na long han bilong en, 10 orait l  bai em i mas dringim wanpela kain wain. Dispela wain em belhat bilong God. Na God bai i no inap tanim wara wantaim dispela wain pastaim. Nogat. Em bai i kapsaitim belhat bilong en long kap bilong bekim pe nogut, na dispela man i mas dringim. Na long ai bilong ol ensel bilong God, na long ai bilong Pikinini Sipsip, dispela man bai i kisim pen nogut long paia na long ston salfa i paia. 11 Na m  smok i kamap long dispela paia i givim pen long ol, em bai i go antap oltaim oltaim. Ol dispela man i save lotu long wel animal na long piksa bilong en, na i kisim mak bilong nem bilong en, ol bai i no kisim malolo long san na long nait.”

12 Taim n  dispela kain pasin i kamap, ol manmeri bilong God i mas i stap strong, em ol manmeri i save bihainim ol lo bilong God na holimpas bilip bilong ol long Jisas.

13 Mi o  harim maus bilong wanpela man i singaut long heven olsem, “Yu raitim tok olsem, ‘Nau na olgeta taim bihain, ol manmeri i bilip long Bikpela na ol i dai, ol i ken amamas.’” Na Holi Spirit em tu i tok, “Ol i ken amamas tru, long wanem, ol i lusim dispela hatwok ol i bin mekim, na ol i ken malolo. Na ol i no i go nating. Nogat. Gutpela pasin ol i bin mekim, em i go wantaim ol.”

Taim i kamap bilong katim ol kaikai bilong graun i mau pinis

14 Orait p  mi lukluk gen, na mi lukim wanpela waitpela klaut, na wanpela man i wankain olsem yumi man bilong graun i sindaun i stap long dispela klaut.
14.14Lukim tok i stap long Daniel 7.13.
Em i gat hat gol long het bilong en, na long han bilong en em i holim naip i sap tru.
15 Na r  narapela ensel i kam ausait long haus bilong God. Em i singaut strong tru long dispela man i sindaun long klaut olsem, “Kisim naip bilong yu na katim kaikai. Olgeta kaikai bilong graun i mau pinis, olsem na nau em i taim bilong katim dispela kaikai.” 16 Orait dispela man i sindaun long klaut em i holim naip bilong en na em i lindaun i go daun long graun, na em i katim ol kaikai i mau i stap long graun.

17 Na narapela ensel i lusim haus bilong God i stap long heven na i kam ausait. Em tu i holim naip i sap tumas. 18 Na s  narapela ensel gen em i lusim alta na i kam, em dispela ensel i gat strong bilong bosim paia. Em i singaut strong long ensel i holim naip i sap tru. Em i tok olsem, “Ol pikinini wain bilong graun i mau pinis, olsem na yu kisim dispela naip bilong yu i sap moa, na katim ol pikinini bilong ol diwai wain bilong graun, na bungim i stap long wanpela hap.” 19 Orait t  dispela ensel i kisim naip bilong en na em i lindaun i go daun long graun, na em i katim ol pikinini wain bilong graun, na i bungim i stap. Na em i tromoi ol dispela pikinini wain i go insait long bikpela tang ston bilong krungutim ol pikinini wain. Dispela em i makim belhat bilong God. 20 Na u  ol i krungutim ol pikinini wain long dispela tang i stap ausait long biktaun, na blut i kamap na i ran i kam ausait long tang, na i ran i go karamapim olgeta graun i go inap 300 kilomita.
14.20Planti saveman i ting dispela biktaun em Jerusalem tasol. Na long tok Grik ol i raitim, “1,600 stadia,” na dispela em i olsem 300 kilomita bilong yumi. Tasol yumi no save gut, Jon i laik tok long mak bilong 300 kilomita tru, o dispela namba 1,600 em i raitim, em i makim narapela samting.
Na blut i kam antap inap long mak bilong hap ain i stap long maus bilong ol hos.

Copyright information for `TPI