Revelation of John 4

Ol i lotu long God long heven

Bihain a  mi lukluk gen na long heven mi lukim wanpela dua i op i stap. Na maus bilong dispela man, bipo mi harim em i singaut strong long mi olsem krai bilong biugel, nau em i tok olsem, “Yu kam antap hia, na bai mi soim yu olgeta samting i mas kamap bihain.” Na b, c  wantu tasol Holi Spirit i kamap strong long mi, na long heven mi lukim wanpela sia king i stap, na wanpela Man
4.2Dispela Man Jon i lukim i sindaun i stap long sia king, em God tasol. Tasol long dispela hap Jon i no kolim em stret olsem, em God. Bihain tasol, long sapta 7 lain 10, i gat tok long “God i save sindaun long sia king.” Tasol Jon i no tok, God i luk olsem man. Nogat. Taim em i tok piksa long God, em i tok long ol bikpela lait na ol kain kain kala tasol.
i sindaun i stap long dispela sia.
Dispela Man i lait olsem ston jaspa na retpela ston konilian. Wanpela renbo i raunim sia king, na mi lukim dispela renbo i lait olsem grinpela ston emeral. I e  gat 24 sia i raunim dispela sia king, na 24 hetman i sindaun i stap long ol dispela sia. Ol dispela hetman i putim longpela waitpela klos, na ol i gat ol hat gol olsem ol hat king i stap long het bilong ol. Long f  sia king mi lukim lait bilong klaut i sut i go nabaut, na mi harim bikpela nois i kamap na klaut i pairap. Long pes bilong sia 7-pela bombom i lait i stap. Dispela ol bombom em ol 7-pela spirit bilong God. Long g, h  pes bilong sia king i gat wanpela samting i stap, em i olsem bikpela solwara ol i bin wokim long glas, na em i klia tru.

Na 4-pela samting i stap laip ol i sanap i stap long ol 4-pela sait bilong sia king. Dispela 4-pela samting i stap laip ol i gat planti ai i karamapim olgeta hap bilong bodi bilong ol, em long baksait tu.
Namba wan samting i stap laip em i olsem laion. Namba 2 samting i stap laip em i olsem bulmakau man. Namba 3 samting i stap laip em i gat pes olsem pes bilong man. Na namba 4 samting i stap laip em i olsem wanpela bikpela tarangau i flai i stap. Dispela i  4-pela samting i stap laip, olgeta wan wan i gat 6-pela wing. Na planti ai i karamapim bodi bilong ol, na i stap aninit long ol wing tu. Na long san na long nait ol i save tok olsem, “Bikpela, em God I Gat Olgeta Strong, em i holi, em i holi, em i holi. Bipo em i stap, na nau em i stap, na bihain bai em i kam.” Ol i no save malolo long mekim dispela tok.

Dispela j  ol samting i stap laip, ol i save amamas long dispela Man i sindaun long sia king bilong en na i stap laip oltaim oltaim. Na ol i litimapim nem bilong en na ol i tenkyu long em. Na olgeta taim ol 4-pela samting i stap laip ol i mekim olsem, 10 orait k  dispela 24 hetman ol i save brukim skru long pes bilong dispela Man i sindaun i stap long sia king. Na ol i save lotu long em, em Man bilong i stap oltaim oltaim. Ol i save kisim ol hat gol bilong ol na tromoi ol i go pundaun klostu long pes bilong sia king, na ol i save singim song olsem,

11 “Bikpela, l  yu God bilong mipela.
Yu tasol yu stap antap tru
na inap tru long olgeta man
i ken amamas long yu
na litimapim nem bilong yu
na i stap aninit long strong bilong yu.
Long wanem, yu bin wokim
olgeta samting.
Long laik bilong yu yet
yu bin mekim olgeta samting
i kamap,
na nau dispela olgeta samting
i stap.”
Copyright information for `TPI