Revelation of John 8

Pikinini Sipsip i rausim namba 7 gris kandel

Orait a  Pikinini Sipsip i rausim namba 7 gris kandel i pasim buk, na i no gat wanpela samting i mekim nois, na i no gat toktok i kamap long heven, i go inap hap aua samting. Na b  bihain mi lukim dispela 7-pela ensel i sanap long pes bilong God, na ol i kisim 7-pela biugel.

Na c  narapela ensel i kam sanap klostu long alta. Em i holim plet gol bilong holim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel. Na ol i givim em planti bilong dispela kain paura, bilong em i ken bungim wantaim ol prea bilong olgeta manmeri bilong God, na mekim ofa long God long dispela alta gol i stap long pes bilong sia king bilong God. Na d  dispela smok i gat gutpela smel wantaim ol prea bilong ol manmeri bilong God, ol i lusim han bilong dispela ensel i sanap i stap long pes bilong God, na ol i go antap. Orait e  ensel i kisim paia long alta na em i pulimapim long dispela plet bilong smok i gat gutpela smel, na em i tromoi paia i go daun long graun. Em i tromoi pinis, orait ol klaut i pairap na bikpela nois i kamap, na lait bilong klaut i sut i go nabaut, na graun i guria.

4-pela ensel i winim biugel

Orait dispela 7-pela ensel i holim 7-pela biugel, ol i redi long winim ol biugel.

Namba f  wan ensel i winim biugel bilong en, na ren ais na paia wantaim blut em i kamap, na i go pundaun long graun. I olsem ol i tilim olgeta hap graun na olgeta diwai long tripela hap, na paia i kukim olgeta wanpela hap bilong graun na wanpela hap bilong ol diwai. Na olgeta grinpela gras, em tu paia i kukim olgeta.

Orait g  namba 2 ensel i winim biugel bilong en, na ol i tromoi wanpela samting olsem bikpela maunten i paia, na em i go pundaun long solwara. I olsem ol i tilim solwara long tripela hap, na wanpela hap bilong solwara i kamap blut. Ol h  samting i gat laip long solwara, em tu ol i tilim long tripela lain, na wanpela lain olgeta i dai. Na ol sip tu ol i tilim long tripela lain, na wanpela lain sip i bagarap olgeta.

10 Orait i  namba 3 ensel i winim biugel bilong en, na wanpela bikpela sta i paia tru olsem bombom, em i lusim heven na i pundaun. I olsem ol i tilim olgeta wara long tripela lain, na dispela sta i pundaun antap long wanpela lain bilong ol wara na ol hul wara. 11 Nem j  bilong dispela sta em i olsem, Marasin I Pait Nogut Tru. Na em i pundaun antap long wanpela lain bilong ol wara, na ol dispela wara i kamap olsem marasin i pait nogut tru. Planti man i dringim dispela wara, na wara i kukim bel bilong ol na ol i dai.

12 Orait k  namba 4 ensel i winim biugel bilong en, na i olsem ol i tilim san na mun na olgeta sta long tripela hap. Na ol i bagarapim wanpela hap bilong san na wanpela hap bilong mun na wanpela hap bilong olgeta sta. Na wanpela hap bilong lait bilong ol i kamap tudak, olsem na wanpela hap bilong san na bilong nait i no gat lait.

13 Na l  mi lukim wanpela bikpela tarangau i flai i go namel long skai. Na mi harim em i singaut strong olsem, “Sori, sori, sori tumas long ol manmeri i stap long graun. Tripela ensel moa i laik winim ol biugel bilong ol, na ol bikpela hevi tru bai i kamap long ol manmeri.”

Copyright information for `TPI