Romans 3

Pasin nogut i no inap daunim gutpela pasin

Sapos pasin bilong katim skin em i no samting bilong bodi tasol, orait ol Juda i winim ol arapela man olsem wanem? Wanem gutpela samting i save kamap long pasin bilong katim skin? Olaman! a  God i givim ol kain kain gutpela samting long ol Juda. Namba wan em i olsem. God i bin givim tok bilong en long ol Juda bilong lukautim. Tru, b  sampela i no bin bihainim dispela tok. Tasol olsem wanem? Sapos ol i no bilip, ating dispela bai i mekim God i no bihainim tok bilong em? Nogat c  tru. Olgeta man i save giaman, tasol God wanpela i save mekim tok tru oltaim. Olsem buk bilong God i tok,

“God, yu mekim
stretpela pasin tasol
na yu kotim mi.
Na sapos ol i ting long kotim yu,
bai yu winim kot tru.”
Orait d  olsem wanem? Sapos pasin nogut bilong yumi em i kamapim ples klia stretpela pasin bilong God, bai yumi tok wanem? Taim God i bekim pe nogut bilong sin bilong yumi, ating em i mekim pasin i no stret, a? Nogat tru. Sapos God i no bihainim stretpela pasin oltaim, olsem wanem bai em inap skelim pasin bilong olgeta manmeri? Dispela kain tingting em i tingting bilong yumi man tasol. Em i wankain olsem tingting bilong man i tok olsem, “Sapos tok giaman bilong mi i mekim tok tru bilong God i kamap ples klia, na dispela i mekim biknem bilong en i kamap moa yet, orait olsem wanem na em i kolim mi man bilong mekim sin, na em i bekim pe nogut long mi?” Na e  em i wankain olsem dispela rabis tok, “Goan, yumi mekim pasin nogut, na long dispela rot gutpela pasin bai i kamap.” Sampela man i save sutim tok long mi na tok olsem, tok mi yet mi save autim em i wankain olsem dispela rabis tok. God bai i kotim ol dispela man na bekim pe nogut long ol inap long pasin ol i bin mekim.

I no gat wanpela man i save mekim stretpela pasin

Orait f  olsem wanem? Ating yumi Juda i winim ol arapela man? Nogat tru. Yumi tok pinis, sin i karamapim yumi olgeta, yumi Juda na Grik wantaim. 10 Buk g, h  bilong God i gat tok long dispela olsem,

“I no gat wanpela man
i save mekim stretpela pasin.
Nogat tru.
11 I no gat wanpela man
i gat gutpela save.
I no gat wanpela
i wok long painim God.
12 Olgeta i lusim gutpela rot pinis.
Olgeta i wankain tasol,
ol i man nogut tru.
I no gat wanpela bilong ol
i save mekim gutpela pasin.
Nogat tru.
13 Maus i  bilong ol i olsem matmat
i op i stap.
Ol i save mekim planti tok giaman.
Na maus bilong ol i pulap
long tok bilong bagarapim man,
olsem marasin bilong snek nogut.
14 Oltaim j  ol i save tok nogut
bilong bagarapim ol arapela man
na givim hevi long ol.
15 Oltaim k  ol i save ran i go
bilong kilim i dai ol arapela man.
16 Ol i save raun na mekim ol samting
bilong bagarapim laip
bilong ol arapela manmeri
na givim hevi long ol.
17 Ol i no save long pasin
bilong i stap wanbel
wantaim ol arapela man.
18 Ol l  i no save pret liklik
long God.”
19 Yumi m  save, olgeta tok lo i mekim, em i mekim long ol man i stap aninit long lo. Olsem na i no gat wanpela man inap tok olsem, “Mi stretpela man.” Nogat. Yumi olgeta man bilong olgeta hap i gat asua long ai bilong God. 20 Olsem n  na long pasin bilong bihainim lo “i no gat wanpela man bai i no gat asua na i stap stret long ai bilong God.” Nogat. Lo i save soim yumi long ol sin bilong yumi, em tasol.

Man i bilip long Krais em i gat nem stretpela man

21 Tasol o  nau pasin God i mekim bilong kolim yumi stretpela manmeri, em i kamap ples klia pinis. Em i no kamap long rot bilong bihainim lo. Nogat. Em i kamap long narapela rot. Na tok i stap long lo bilong Moses na long ol buk bilong ol profet em i autim tok bilong dispela pasin God i mekim. 22 Dispela p  pasin em i olsem. Olgeta manmeri i bilip long Jisas Krais, God i save kolim ol stretpela manmeri. I no gat narapela rot. Nogat. 23 Yumi q  olgeta man yumi bin mekim sin, na yumi no inap i stap wantaim God long heven. 24 Tasol r  God i marimari long yumi, na long wok Krais Jisas i mekim bilong baim bek yumi, God i save kolim yumi stretpela manmeri. Yumi no kamap stretpela manmeri long wok yumi yet i mekim. Nogat. God i givim nating long yumi long han bilong Krais Jisas. 25 God s  i bin makim Jisas long em bai i dai na blut bilong en bai i kapsait bilong rausim sin bilong olgeta manmeri i bilip long em. Long dispela pasin God i soim yumi pasin em i mekim bilong kolim yumi stretpela manmeri. Bipo God i save isi long ol manmeri na em i no bekim kwik pe nogut bilong sin ol i mekim. 26 Tasol nau long dispela taim God i soim yumi olsem em yet i stretpela olgeta. Na olgeta manmeri i bilip long Jisas, God i save kolim ol stretpela manmeri.

27 Olsem t  na husat inap litimapim nem bilong em yet? I no gat wanpela man. Dispela pasin i pinis olgeta. Rot bilong bihainim lo, em i no pinisim dispela pasin. Rot bilong bilip tasol i pinisim pasin bilong litimapim nem bilong yumi yet. 28 Long u  wanem, nau yumi save olsem, yumi kamap stretpela long ai bilong God long rot bilong bilip tasol, na i no long rot bilong bihainim lo.

29 Olsem v  wanem? Ating God em i God bilong ol Juda tasol? Ating em i no God bilong ol arapela lain tu? Nogat. Em i God bilong ol arapela lain tu. 30 God w  em i wanpela tasol. Em i save lukim bilip bilong ol man i bin katim skin na em i save lukim bilip bilong ol man i no bin katim skin. Na em i kolim ol stretpela man. 31 Na x  sapos yumi tok bilip em i namba wan samting, ating yumi tok lo em i samting nating? Nogat tru. Yumi mekim lo i stap strong.

Copyright information for `TPI